ఆంధ్ర కవుల చరిత్రము - ప్రథమ భాగము/శరభాంకకవి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ ర భాం క క వి

శతకకర్తయు, లింగధారియు నగు నీ కవి రెండవ ప్రతాపరుద్రచక్రవర్తి కాలమున 14 వ శతాబ్దమున నుండెనని తెలియుచున్నది. కాని శతకమును బట్టి చూచినచో నిది అంతకంటె నవీనముగాఁ దోఁచుచున్నదcట ! ఇందు భాషాదోషములు, లోపములను చాల కలవు. ఇందలి పద్యములను లింగమగుంట తిమ్మకవి తన 'సులక్షణసారము" న నుదాహరించెను. ఎడపాటి యెఱ్ఱన, రాజలింగకవి యితనిని స్తుతించి యున్నారు.క మ ల నా భా మా త్యుఁ డు

శ్రీనాధ కవి సార్వభౌముడు తన తాత యగు కమలనాభామాత్యుఁడు గొప్ప విద్వత్కవి యని తెల్పియున్నాఁడు. ఇతఁడు క్రాల్పట్టణాధీశ్వరుఁడఁట. పద్మపురాణకర్త. ఆ గ్రంధమిపుడు లభించలేదు. ఇతడు ద్వితీయ ప్రతాప రుద్రుని కాలమున నుండినవాఁడు కావున క్రీ. శ. 1295 - 1326 నడుమ నుండవచ్చును. ఇతని మనుమఁడగు శ్రీనాథుఁడు క్రీ.శ. 1380 ప్రాంతమున జన్మించి యుండవచ్చునని ' ఆంధ్రకవి తరంగిణి" కారుల యాశయము.