అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 9)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఇన్థ్ర]
కచ చిత సుఖం సవపిషి తవం బృహస్పతే; కచ చిన మనొజ్ఞాః పరిచారకాస తే
కచ చిథ థేవానాం సుఖకామొ ఽసి విప్ర; కచ చిథ థేవాస తవాం పరిపాలయన్తి
2 [బ]
సుఖం శయే ఽహం శయనే మహేన్థ్ర; తదా మనొజ్ఞాః పరిచారకా మే
తదా థేవానాం సుఖకామొ ఽసమి శక్ర; థేవాశ చ మాం సుభృశం పాలయన్తి
3 [ఇ]
కుతొ థుఃఖం మానసం థేహజం వా; పాణ్డుర వివర్ణశ చ కుతస తవమ అథ్య
ఆచక్ష్వ మే తథ థవిజ యావథ ఏతాన; నిహన్మి సర్వాంస తవ థుఃఖకర్తౄన
4 [బ]
మరుత్తమ ఆహుర మఘవన యక్ష్యమాణం; మహాయజ్ఞేనొత్తమ థక్షిణేన
తం సంవర్తొ యాజయితేతి మే శరుతం; తథ ఇచ్ఛామి న స తం యాజయేత
5 [ఇ]
సర్వాన కామాన అనుజాతొ ఽసి విప్ర; యస తవం థేవానాం మన్త్రయసే పరొధాః
ఉభౌ చ తే జన్మమృత్యూ వయతీతౌ; కిం సంవర్తస తవ కర్తాథ్య విప్ర
6 [బ]
థేవైః సహ తవమ అసురాన సంప్రణుథ్య; జిఘాంససే ఽథయాప్య ఉత సానుబన్ధాన
యం యం సమృథ్ధం పశ్యసి తత్ర తత్ర; థుఃఖం సపత్నేషు సమృథ్ధభావః
7 అతొ ఽసమి థేవేన్థ్ర వివర్ణరూపః; సపత్నొ మే వర్ధతే తన నిశమ్య
సర్వొపాయైర మఘవన సంనియచ్ఛ; సంవర్తం వా పార్దివం వా మరుత్తమ
8 [ఇ]
ఏహి గచ్ఛ పరహితొ జాతవేథొ; బృహస్పతిం పరిథాతుం మరుత్తే
అయం వై తవా యాజయితా బృహస్పతిస; తదామరం చైవ కరిష్యతీతి
9 [అగ్ని]
అయం గచ్ఛామి తవ శక్రాథ్య థూతొ; బృహస్పతిం పరిథాతుం మరుత తే
వాచం సత్యాం పురుహూతస్య కర్తుం; బృహస్పతేశ చాపచితిం చికీర్షుః
10 [వ]
తతః పరాయాథ ధూమకేతుర మహాత్మా; వనస్పతీన వీరుధశ చావమృథ్నన
కామాథ ధిమాన్తే పరివర్తమానః; కాష్ఠాతిగొ మాతరిశ్వేన నర్థన
11 [మ]
ఆశ్చర్యమ అథ్య పశ్యామి రూపిణం వహ్నిమ ఆగతమ
ఆసనం సలిలం పాథ్యం గాం చొపానయ వై మునే
12 [అగ్ని]
ఆసనం సలిలం పాథ్యం పరతినన్థామి తే ఽనఘ
ఇన్థ్రేణ తు సమాథిష్టం విథ్ధి మాం థూతమ ఆగతమ
13 [మ]
కచ చిచ ఛరీమాన థేవరాజః సుఖీ చ; కచ చిచ చాస్మాన పరీయతే ధూమకేతొ
కచ చిథ థేవాశ చాస్య వశే యదావత; తథ బరూహి తవం మమ కార్త్స్న్యేన థేవ
14 [అ]
శక్రొ భృశం సుసుఖీ పార్దివేన్థ్ర; పరీతిం చేచ్ఛత్య అజరాం వై తవయా సః
థేవాశ చ సర్వే వశగాస తస్య రాజన; సంథేశం తవం శృణు మే థేవరాజ్ఞః
15 యథర్దం మాం పరాహిణొత తవత్సకాశం; బృహస్పతిం పరిథాతుం మరుత్తే
అయం గురుర యాజయితా నృప తవాం; మర్త్యం సన్తమ అమరం తవాం కరొతు
16 [మ]
సంవర్తొ ఽయం యాజయితా థవిజొ మే; బృహస్పతేర అఞ్జలిర ఏష తస్య
నాసౌ థేవం యాజయిత్వా మహేన్థ్రం; మర్త్యం సన్తం యాజయన్న అథ్య శొభేత
17 [అ]
యే వై లొకా థేవలొకే మహాన్తః; సంప్రాప్స్యసే తాన థేవరాజప్రసాథాత
తవాం చేథ అసౌ యాజయేథ వై బృహస్పతిర; నూనం సవర్గం తవం జయేః కీర్తియుక్తః
18 తదా లొకా మానుషా యే చ థివ్యాః; పరజాపతేశ చాపి యే వై మహాన్తః
తే తే జితా థేవరాజ్యం చ కృత్స్నం; బృహస్పతిశ చేథ యాజయేత తవాం నరేన్థ్ర
19 [సమ్వర్త]
మాస్మాన ఏవం తవం పునర ఆగాః కదం చిథ; బృహస్పతిం పరిథాతుం మరుత్తే
మా తవాం ధక్ష్యే చక్షుషా థారుణేన; సంక్రుథ్ధొ ఽహం పావకతన నిబొధ
20 [వ]
తతొ థేవాన అగమథ ధూమకేతుర; థాహాథ భీతొ వయదితొ ఽశవత్ద పర్ణవత
తం వై థృష్ట్వా పరాహ శక్రొ మహాత్మా; బృహస్పతేః సంనిధౌ హవ్యవాహమ
21 యత తవం గతః పరహితొ జాతవేథొ; బృహస్పతిం పరిథాతుం మరుత్తే
తత కిం పరాహ స నృపొ యక్ష్యమాణః; కచ చిథ వచః పరతిగృహ్ణాతి తచ చ
22 [అ]
న తే వాచం రొచయతే మరుత్తొ; బృహస్పతేర అఞ్జలిం పరాహిణొత సః
సంవర్తొ మాం యాజయితేత్య అభీక్ష్ణం; పునః పునః స మయా పరొచ్యమానః
23 ఉవాచేథం మానుషా యే చ థివ్యాః; పరజాపతేర యే చ లొకా మహాన్తః
తాంశ చేల లభేయం సంవిథం తేన కృత్వా; తదాపి నేచ్ఛేయమ ఇతి పరతీతః
24 [ఇ]
పునర భవాన పార్దివం తం సమేత్య; వాక్యం మథీయం పరాపయ సవార్దయుక్తమ
పునర యథ యుక్తొ న కరిష్యతే వచస; తతొ వజ్రం సంప్రహర్తాస్మి తస్మై
25 [అ]
గన్ధర్వరాడ యాత్వయం తత్ర థూతొ; బిభేమ్య అహం వాసవ తత్ర గన్తుమ
సంరబ్ధొ మామ అబ్రవీత తీక్ష్ణరొషః; సంవర్తొ వాక్యం చరితబ్రహ్మచర్యః
26 యథ్య ఆగచ్ఛేః పునర ఏవం కదం చిథ; బృహస్పతిం పరిథాతుం మరుత్తే
థహేయం తవాం చక్షుషా థారుణేన; సంక్రుథ్ధ ఇత్య ఏతథ అవైహి శక్ర
27 [ఇ]
తవమ ఏవాన్యాన థహసే జాతవేథొ; న హి తవథన్యొ విథ్యతే భస్మకర్తా
తవత్సంస్పర్శాత సర్వలొకొ బిభేత్య; అశ్రథ్ధేయం వథసే హవ్యవాహ
28 [అ]
థివం థేవేన్థ్ర పృదివీం చైవ సర్వాం; సంవేష్టయేస తవం సవబలేనైవ శక్ర
ఏవంవిధస్యేహ సతస తవాసౌ; కదం వృత్రస తరిథివం పరాగ జహార
29 [ఇ]
న చణ్డికా జఙ్గమా నొ కరేణుర; న వారి సొమం పరపిబామి వహ్నే
న థుర్బలే వై విసృజామి వజ్రం; కొ మే ఽసుఖాయ పరహరేన మనుష్యః
30 పరవ్రాజయేయం కాలకేయాన పృదివ్యామ; అపాకర్షం థానవాన అన్తరిక్షాత
థివః పరహ్రాథమ అవసానమ ఆనయం; కొ మే ఽసుఖాయ పరహరేత మర్త్యః
31 [అ]
యత్ర శర్యాతిం చయవనొ యాజయిష్యన; సహాశ్విభ్యాం సొమమ అగృహ్ణథ ఏకః
తం తవం కరుథ్ధః పరత్యషేధీః పురస్తాచ; ఛర్యాతి యజ్ఞం సమర తం మహేన్థ్ర
32 వజ్రం గృహీత్వా చ పురంథర తవం; సంప్రహర్షీశ చయవనస్యాతిఘొరమ
స తే విప్రః సహ వజ్రేణ బాహుమ; అపాగృహ్ణాత తపసా జాతమన్యుః
33 తతొ రొషాత సర్వతొ ఘొరరూపం; సపత్నం తే జనయామ ఆస భూయః
మథం నామాసురం విశ్వరూపం; యం తవం థృష్ట్వా చక్షుషీ సంన్యమీలః
34 హనుర ఏకా జగతీస్దా తదైకా; థివం గతా మహతొ థానవస్య
సహస్రం థన్తానాం శతయొజనానాం; సుతీక్ష్ణానాం ఘొరరూపం బభూవ
35 వృత్తాః సదూలా రజతస్తమ్భవర్ణా; థంష్ట్రాశ చతస్రొ థవే శతే యొజనానామ
స తవాం థన్తాన విథశన్న అభ్యధావఞ; జిఘాంసయా శూలమ ఉథ్యమ్య ఘొరమ
36 అపశ్యస తవం తం తథా ఘొరరూపం; సర్వే తవ అన్యే థథృశుర థర్శనీయమ
యస్మాథ భీతః పరాఞ్జలిస తవం మహర్షిమ; ఆగచ్ఛేదాః శరణం థానవఘ్న
37 కషత్రాథ ఏవం బరహ్మబలం గరీయొ; న బరహ్మతః కిం చిథ అన్యథ గరీయః
సొ ఽహం జానం బరహ్మతేజొ యదావన; న సంవర్తం గన్తుమ ఇచ్ఛామి శక్ర