అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 10)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఇ]
ఏవమ ఏతథ బరహ్మబలం గరీయొ; న బరహ్మతః కిం చిథ అన్యథ గరీయః
ఆవిక్షితస్య తు బలం న మృష్యే; వజ్రమ అస్మై పరహరిష్యామి ఘొరమ
2 ధృతరాష్ట్ర పరహితొ గచ్ఛ మరుత్తం; సంవర్తేన సహితం తం వథస్వ
బృహస్పతిం తవమ ఉపశిక్షస్వ రాజన; వజ్రం వా తే పరహరిష్యామి ఘొరమ
3 [వ]
తతొ గత్వా ఘృతరాష్ట్రొ నరేన్థ్రం; పరొవాచేథం వచనం వాసవస్య
గన్ధర్వం మాం ధృతరాష్ట్రం నిబొధ; తవామ ఆగతం వకు కామం నరేన్థ్ర
4 ఐన్థ్రం వాక్యం శృణు మే రాజసింహ; యత పరాహ లొకాధిపతిర మహాత్మా
బృహస్పతిం యాజకం తవం వృణీష్వ; వజ్రం వా తే పరహరిష్యామి ఘొరమ
వచశ చేథ ఏతన న కరిష్యసే మే; పరాహైతథ ఏతావథ అచిన్త్యకర్మా
5 [మ]
తవం చైవైతథ వేత్ద పురంథరశ చ; విశ్వే థేవా వసవశ చాశ్వినౌ చ
మిత్రథ్రొహే నిష్కృతిర వై యదైవ; నాస్తీతి లొకేషు సథైవ వాథః
6 బృహస్పతిర యాజయితా మహేన్థ్రం; థేవ శరేష్ఠం వజ్రభృతాం వరిష్ఠమ
సంవర్తొ మాం యాజయితాథ్య రాజన; న తే వాక్యం తస్య వా రొచయామి
7 [గన్ధర్వ]
ఘొరొ నాథః శరూయతే వాసవస్య; నభస్తలే గర్జతొ రాజసింహ
వయక్తం వజ్రం మొక్ష్యతే తే మహేన్థ్రః; కషేమం రాజంశ చిన్త్యతామ ఏష కాలః
8 ఇత్య ఏవమ ఉక్తొ ధృతరాష్ట్రేణ రాజా; శరుత్వా నాథం నథతొ వాసవస్య
తపొనిత్యం ధర్మవిథాం వరిష్ఠం; సంవర్తం తం జఞాపయామ ఆస కార్యమ
9 [మ]
ఇమమ అశ్మానం పలవమానమ ఆరాథ; అధ్వా థూరం తేన న థృశ్యతే ఽథయ
పరపథ్యే ఽహం శర్మ విప్రేన్థ్ర తవత్తః; పరయచ్ఛ తస్మాథ అభయం విప్రముఖ్య
10 అయమ ఆయాతి వై వజ్రీ థిశొ విథ్యొతయన థశ
అమానుషేణ ఘొరేణ సథస్యాస తరాసితా హి నః
11 [స]
భయం శక్రాథ వయేతు తే రాజసింహ; పరణొత్స్యే ఽహం భయమ ఏతత సుఘొరమ
సంస్తమ్భిన్యా విథ్యయా కషిప్రమ ఏవ; మా భైస తవమ అస్మాథ భవ చాపి పరతీతః
12 అహం సంస్తమ్భయిష్యామి మా భైస తవం శక్రతొ నృప
సర్వేషామ ఏవ థేవానాం కషపితాన్య ఆయుధాని మే
13 థిశొ వజ్రం వరజతాం వాయుర ఏతు; వర్షం భూత్వా నిపతతు కాననేషు
ఆపః పలవన్త్వ అన్తరిక్షే వృదా చ; సౌథామినీ థృశ్యతాం మా బిభస తవమ
14 అదొ వహ్నిస తరాతువా సర్వతస తే; కామవర్షం వర్షతు వాసవొ వా
వజ్రం తదా సదాపయతాం చ వాయుర; మహాఘొరం పలవమానం జలౌఘైః
15 [మ]
ఘొరః శబ్థః శరూయతే వై మహాస్వనొ; వజ్రస్యైష సహితొ మారుతేన
ఆత్మా హి మే పరవ్యదతే ముహుర ముహుర; న మే సవాస్ద్యం జాయతే చాథ్య విప్ర
16 [స]
వజ్రాథ ఉగ్రాథ వయేతు భయం తవాథ్య; వాతొ భూత్వా హన్మి నరేన్థ్ర వజ్రమ
భయం తయక్త్వా వరమ అన్యం వృణీష్వ; కం తే కామం తపసా సాధయామి
17 [మ]
ఇన్థ్రః సాక్షాత సహసాభ్యేతు విప్ర; హవిర యజ్ఞే పరతిగృహ్ణాతు చైవ
సవం సవం ధిష్ణ్యం చైవ జుషన్తు థేవాః; సుతం సొమం పరతిగృహ్ణన్తు చైవ
18 [స]
అయమ ఇన్థ్రొ హరిభిర ఆయాతి రాజన; థేవైః సర్వైః సహితః సొమపీదీ
మన్త్రాహూతొ యజ్ఞమ ఇమం మయాథ్య; పశ్యస్వైనం మన్త్రవిస్రస్త కాయమ
19 [వ]
తతొ థేవైః సహితొ థేవరాజొ; రదే యుక్త్వా తాన హరీన వాజిముఖ్యాన
ఆయాథ యజ్ఞమ అధి రాజ్ఞః పిపాసుర; ఆవిక్షితస్యాప్రమేయస్య సొమమ
20 తమ ఆయాన్తం సహితం థేవసంఘైః; పరత్యుథ్యయౌ స పురొధా మరుత్తః
చక్రే పూజాం థేవరాజాయ చాగ్ర్యాం; యదాశాస్త్రం విధివత పరీయమాణః
21 [స]
సవాగతం తే పురుహూతేహ విథ్వన; యజ్ఞొ ఽథయాయం సంనిహితే తవయీన్థ్ర
శొశుభ్యతే బలవృత్రఘ్న భూయః; పిబస్వ సొమం సుతమ ఉథ్యతం మయా
22 [మ]
శివేన మాం పశ్య నమశ చ తే ఽసతు; పరాప్తొ యజ్ఞః సఫలం జీవితం మే
అయం యజ్ఞం కురుతే మే సురేన్థ్ర; బృహస్పతేర అవరొ జన్మనా యః
23 [ఇ]
జానామి తే గురుమ ఏనం తపొధనం; బృహస్పతేర అనుజం తిగ్మతేజసమ
యస్యాహ్వానాథ ఆగతొ ఽహం నరేన్థ్ర; పరీతిర మే ఽథయ తవయి మనుః పరనష్టః
24 [స]
యథి పరీతస తవమ అసి వై థేవరాజ; తస్మాత సవయం శాధి యజ్ఞే విధానమ
సవయం సర్వాన కురు మార్గాన సురేన్థ్ర; జానాత్వ అయం సర్వలొకశ చ థేవ
25 [వ]
ఏవమ ఉక్తస తవ ఆఙ్గిరసేన శక్రః; సమాథిథేశ సవయమ ఏవ థేవాన
సభాః కరియన్తామ ఆవసదాశ చ ముఖ్యాః; సహస్రశశ చిత్రభౌమాః సమృథ్ధాః
26 కౢప్త సదూణాః కురుతారొహణాని; గన్ధర్వాణామ అప్సరసాం చ శీఘ్రమ
యేషు నృత్యేరన్న అప్సరసః సహస్రశః; సవర్గొథ్థేశః కరియతాం యజ్ఞవాటః
27 ఇత్య ఉక్తాస తే చక్రుర ఆశు పరతీతా; థివౌకసః శక్ర వాక్యాన నరేన్థ్ర
తతొ వాక్యం పరాహ రాజానమ ఇన్థ్రః; పరీతొ రాజన పూజయానొ మరుత్తమ
28 ఏష తవయాహమ ఇహ రాజన సమేత్య; యే చాప్య అన్యే తవ పూర్వే నరేన్థ్రాః
సర్వాశ చాన్యా థేవతాః పరీయమాణా; హవిస తుభ్యం పరతిగృహ్ణన్తు రాజన
29 ఆగ్నేయం వై లొహితమ ఆలభన్తాం; వైశ్వథేవం బహురూపం విరాజన
నీలం చొక్షాణం మేధ్యమ అభ్యాలభన్తాం; చలచ ఛిశ్నం మత పరథిష్టం థవిజేన్థ్రాః
30 తతొ యజ్ఞొ వవృధే తస్య రాజ్ఞొ; యత్ర థేవాః సవయమ అన్నాని జహ్రుః
యస్మిఞ శక్రొ బరాహ్మణైః పూజ్యమానః; సథస్యొ ఽభూథ ధరిమాన థేవరాజః
31 తతః సంవర్తశ చిత్యగతొ మహాత్మా; యదా వహ్నిః పరజ్వలితొ థవితీయః
హవీంష్య ఉచ్చైర ఆహ్వయన థేవసంఘాఞ; జుహావాగ్నౌ మన్త్రవత సుప్రతీతః
32 తతః పీత్వా బలభిత సొమమ అగ్ర్యం; యే చాప్య అన్యే సొమపా వై థివౌకసః
సర్వే ఽనుజ్ఞాతాః పరయయుః పార్దివేన; యదాజొషం తర్పితాః పరీతిమన్తః
33 తతొ రాజా జాతరూపస్య రాశీన; పథే పథే కారయామ ఆస హృష్టః
థవిజాతిభ్యొ విసృజన భూరి విత్తం; రరాజ విత్తేశ ఇవారి హన్తా
34 తతొ విత్తం వివిధం సంనిధాయ; యదొత్సాహం కారయిత్వా చ కొశమ
అనుజ్ఞాతొ గురుణా సంనివృత్య; శశాస గామ అఖిలాం సాగరాన్తామ
35 ఏవంగుణః సంబభూవేహ రాజా; యస్య కరతౌ తత సువర్ణం పరభూతమ
తత తవం సమాథాయ నరేన్థ్ర విత్తం; యజస్వ థేవాంస తర్పయానొ విధానైః
36 [వ]
తతొ రాజా పాణ్డవొ హృష్టరూపః; శరుత్వా వాక్యం సత్యవత్యాః సుతస్య
మనశ చక్రే తేన విత్తేన యష్టుం; తతొ ఽమాత్యైర మన్త్రయామ ఆస భూయః