అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 11)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఇత్య ఉక్తే నృపతౌ తస్మిన వయాసేనాథ్భుత కర్మణా
వాసుథేవొ మహాతేజాస తతొ వచనమ ఆథథే
2 తం నృపం థీనమనసం నిహతజ్ఞాతిబాన్ధవమ
ఉపప్లుతమ ఇవాథిత్యం స ధూమమ ఇవ పావకమ
3 నిర్విణ్ణ మనసం పార్దం జఞాత్వా వృష్ణికులొథ్వహః
ఆశ్వాసయన ధర్మసుతం పరవక్తుమ ఉపచక్రమే
4 [వా]
సర్వం జిహ్మం మృత్యుపథమ ఆర్జవం బరహ్మణః పథమ
ఏతావాఞ జఞానవిషయః కిం పరలాపః కరిష్యతి
5 నైవ తే నిష్ఠితం కర్మ నైవ తే శత్రవొ జితాః
కదం శత్రుం శరీరస్దమ ఆత్మానం నావబుధ్యసే
6 అత్ర తే వర్తయిష్యామి యదా ధర్మం యదా శరుతమ
ఇన్థ్రస్య సహ వృత్రేణ యదా యుథ్ధమ అవర్తత
7 వృత్రేణ పృదివీ వయాప్తా పురా కిల నరాధిప
థృష్ట్వా స పృదివీం వయాప్తాం గన్ధస్య విషయే హృతే
ధరా హరణథుర్గన్ధొ విషయః సమపథ్యత
8 శతక్రతుశ చుకొపాద గన్ధస్య విషయే హృతే
వృత్రస్య స తతః కరుథ్ధొ వజ్రం ఘొరమ అవాసృజత
9 స వధ్యమానొ వజ్రేణ పృదివ్యాం భూరి తేజసా
వివేశ సహసైవాపొ జగ్రాహ విషయం తతః
10 వయాప్తాస్వ అదాసు వృత్రేణ రసే చ విషయే హృతే
శతక్రతుర అభిక్రుథ్ధస తాసు వజ్రమ అవాసృజత
11 స వధ్యమానొ వజ్రేణ సలిలే భూరి తేజసా
వివేశ సహసా జయొతిర జగ్రాహ విషయం తతః
12 వయాప్తే జయొతిషి వృత్రేణ రూపే ఽద విషయే హృతే
శతక్రతుర అభిక్రుథ్ధస తత్ర వజ్రమ అవాసృజత
13 స వధ్యమానొ వజ్రేణ సుభృశం భూరి తేజసా
వివేశ సహసా వాయుం జగ్రాహ విషయం తతః
14 వయాప్తే వాయౌ తు వృత్రేణ సపర్శే ఽద విషయే హృతే
శతక్రతుర అభిక్రుథ్ధస తత్ర వజ్రమ అవాసృజత
15 స వధ్యమానొ వజ్రేణ తస్మిన్న అమితతేజసా
ఆకాశమ అభిథుథ్రావ జగ్రాహ విషయం తతః
16 ఆకాశే వృత్ర భూతే చ శబ్థే చ విషయే హృతే
శతక్రతుర అభిక్రుథ్ధస తత్ర వజ్రమ అవాసృజత
17 స వధ్యమానొ వజ్రేణ తస్మిన్న అమితతేజసా
వివేశ సహసా శక్రం జగ్రాహ విషయం తతః
18 తస్య వృత్ర గృహీతస్య మొహః సమభవన మహాన
రదంతరేణ తం తాత వసిష్ఠః పరత్యబొధయత
19 తతొ వృత్రం శరీరస్దం జఘాన భరతర్షభ
శతక్రతుర అథృశ్యేన వజ్రేణేతీహ నః శరుతమ
20 ఇథం ధర్మరహస్యం చ శక్రేణొక్తం మహర్షిషు
ఋషిభిశ చ మమ పరొక్తం తన నిబొధ నరాధిప