అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 8)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
గిరేర హిమవతః పృష్ఠే పుఞ్జవాన నామ పర్వతః
తప్యతే యత్ర భగవాంస తపొనిత్యమ ఉమాపతిః
2 వనస్పతీనాం మూలేషు టఙ్కేషు శిఖరేషు చ
గుహాసు శైలరాజస్య యదాకామం యదాసుఖమ
3 ఉమా సహాయొ భగవాన యత్ర నిత్యం మహేశ్వరః
ఆస్తే శూలీ మహాతేజా నానా భూతగణావృతః
4 తత్ర రుథ్రాశ చ సాధ్యాశ చ విశ్వే ఽద వసవస తదా
యమశ చ వరుణశ చైవ కుబేరశ చ సహానుగః
5 భూతాని చ పిశాచాశ చనాసత్యావ అశ్వినావ అపి
గన్ధర్వాప్సరసశ చైవ యక్షా థేవర్షయస తదా
6 ఆథిత్యా మరుతశ చైవ యాతుధానాశ చ సర్వశః
ఉపాసన్తే మహాత్మానం బహురూపమ ఉమాపతిమ
7 రమతే భగవాంస తత్ర కుబేరానుచరైః సహ
వికృతైర వికృతాకారైః కరీడథ్భిః పృదివీపతే
శరియా జవలన థృశ్యతే వై బాలాథిత్య సమథ్యుతిః
8 న రూపం థృశ్యతే తస్య సంస్దానం వా కదం చన
నిర్థేష్టుం పరాణిభిః కైశ చిత పరాకృతైర మాంసలొచనైః
9 నొష్ణం న శిశిరం తత్ర న వాయుర న చ భాస్కరః
న జరా కషుత్పిపాసే వా న మృత్యుర న భయం నృప
10 తస్య శైలస్య పార్శ్వేషు సర్వేషు జయతాం వర
ధాతవొ జాతరూపస్య రశ్మయః సవితుర యదా
11 రక్ష్యన్తే తే కుబేరస్య సహాయైర ఉథ్యతాయుధైః
చికీర్షథ్భిః పరియం రాజన కుబేరస్య మహాత్మనః
12 తస్మై భగవతే కృత్వా నమః శర్వాయ వేధసే
రుథ్రాయ శితికణ్ఠాయ సురూపాయ సువర్చసే
13 కపర్థినే కరాలాయ హర్యక్ష్ణే వరథాయ చ
తర్యక్ష్ణే పూష్ణొ థన్తభిథే వామనాయ శివాయ చ
14 యామ్యాయావ్యక్త కేశాయ సథ్వృత్తే శంకరాయ చ
కషేమ్యాయ హరి నేత్రాయ సదాణవే పురుషాయ చ
15 హరి కేశాయ ముణ్డాయ కృశాయొత్తారణాయ చ
భాస్కరాయ సుతీర్దాయ థేవథేవాయ రంహసే
16 ఉష్ణీషిణే సువక్త్రాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే
గిరిశాయ పరశాన్తాయ యతయే చీరవాససే
17 బిల్వథణ్డాయ సిథ్ధాయ సర్వథణ్డధరాయ చ
మృగవ్యాధాయ మహతే ధన్వినే ఽద భవాయ చ
18 వరాయ సౌమ్య వక్త్రాయ పశుహస్తాయ వర్షిణే
హిరణ్యబాహవే రాజన్న ఉగ్రాయ పతయే థిశామ
19 పశూనాం పతయే చైవ భూతానాం పతయే తదా
వృషాయ మాతృభక్తాయ సేనాన్యే మధ్యమాయ చ
20 సరువ హస్తాయ పతయే ధన్వినే భార్గవాయ చ
అజాయ కృష్ణ నేత్రాయ విరూపాక్షాయ చైవ హ
21 తీక్ష్ణథంష్ట్రాయ తీక్ష్ణాయ వైశ్వానర ముఖాయ చ
మహాథ్యుతయే ఽనఙ్గాయ సర్వాఙ్గాయ పరజావతే
22 తదా శుక్రాధిపతయే పృదవే కృత్తి వాససే
కపాలమాలినే నిత్యం సువర్ణముకుటాయ చ
23 మహాథేవాయ కృష్ణాయ తర్యమ్బకాయానఘాయ చ
కరొధనాయ నృశంసాయ మృథవే బాహుశాలినే
24 థణ్డినే తప్తతపసే తదైవ కరూరకర్మణే
సహస్రశిరసే చైవ సహస్రచరణాయ చ
నమః సవధా సవరూపాయ బహురూపాయ థంష్ట్రిణే
25 పినాకినం మహాథేవం మహాయొగినమ అవ్యయమ
తరిశూలపాణిం వరథం తయమ్బకం భువనేశ్వరమ
26 తరిపురఘ్నం తరినయనం తరిలొకేశం మహౌజసమ
పరభవం సర్వభూతానాం ధారణం ధరణీధరమ
27 ఈశానం శంకరం సర్వం శివం విశ్వేశ్వరం భవమ
ఉమాపతిం పశుపతిం విశ్వరూపం మహేశ్వరమ
28 విరూపాక్షం థశ భుజం తిష్యగొవృషభధ్వజమ
ఉగ్రం సదాణుం శివం ఘొరం శర్వం గౌరీ శమీశ్వరమ
29 శితికణ్ఠమ అజం శుక్రం పృదుం పృదు హరం హరమ
విశ్వరూపం విరూపాక్షం బహురూపమ ఉమాపతిమ
30 పరణమ్య శిరసా థేవమ అనఙ్గాఙ్గహరం హరమ
శరణ్యం శరణం యాహి మహాథేవం చతుర్ముఖమ
31 ఏవం కృత్వా నమస తస్మై మహాథేవాయ రంహసే
మహాత్మనే కషితిపతే తత సువర్ణమ అవాప్స్యసి
సువర్ణమ ఆహరిష్యన్తస తత్ర గచ్ఛన్తు తే నరాః
32 [వ]
ఇత్య ఉక్తః స వచస తస్య చక్రే కారంధమాత్మజః
తతొ ఽతిమానుషం సర్వం చక్రే యజ్ఞస్య సంవిధిమ
సౌవర్ణాని చ భాణ్డాని సంచక్రుస తత్ర శిల్పినః
33 బృహస్పతిస తు తాం శరుత్వా మరుత్తస్య మహీపతేః
సమృథ్ధిమతి థేవేభ్యః సంతాపమ అకరొథ భృశమ
34 స తప్యమానొ వైవర్ణ్యం కృశత్వం చాగమత పరమ
భవిష్యతి హి మే శత్రుః సంవర్తొ వసుమాన ఇతి
35 తం శరుత్వా భృశసంతప్తం థేవరాజొ బృహస్పతిమ
అభిగమ్యామర వృతః పరొవాచేథం వచస తథా