అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 85)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
శకునేస తు సుతొ వీరొ గాన్ధారాణాం మహారదః
పరయుథ్యయౌ గుడాకేశం సైన్యేన మహతా వృతః
హస్త్యశ్వరదపూర్ణేన పతాకాధ్వజమాలినా
2 అమృష్యమాణాస తే యొధా నృపతేః శకునేర వధమ
అభ్యయుః సహితాః పార్దం పరగృహీతశరాసనాః
3 తాన ఉవాచ స ధర్మాత్మా బీభత్సుర అపరాజితః
యుధిష్ఠిరస్య వచనం న చ తే జగృహుర హితమ
4 వార్యమాణాస తు పార్దేన సాన్త్వపూర్వమ అమర్షితాః
పరివార్య హయం జగ్ముస తతశ చుక్రొధ పాణ్డవః
5 తతః శిరాంసి థీప్తాగ్రైస తేషాం చిచ్ఛేథ పాణ్డవః
కషురైర గాణ్డీవనిర్ముక్తైర నాతియత్నాథ ఇవార్జునః
6 తే వధ్యమానాః పార్దేన హయమ ఉత్సృజ్య సంభ్రమాత
నయవర్తన్త మహారాజ శరవర్షార్థితా భృశమ
7 వితుథ్యమానస తైశ చాపి గాన్ధారైః పాణ్డవర్షభః
ఆథిశ్యాథిశ్య తేజస్వీ శిరాంస్య ఏషాం నయపాతయత
8 వధ్యమానేషు తేష్వ ఆజౌ గాన్ధారేషు సమన్తతః
స రాజా శకునేః పుత్రః పాణ్డవం పరత్యవారయత
9 తం యుధ్యమానం రాజానం కషత్రధర్మే వయవస్దితమ
పార్దొ ఽబరవీన న మే వధ్యా రాజానొ రాజశాసనాత
అలం యుథ్ధేన తే వీర న తే ఽసత్య అథ్య పరాజయః
10 ఇత్య ఉక్తస తథ అనాథృత్య వాక్యమ అజ్ఞానమొహితః
స శక్రసమకర్మాణమ అవాకిరత సాయకైః
11 తస్య పార్దః శిరస తరాణమ అర్ధచన్థ్రేణ పత్రిణా
అపాహరథ అసంభ్రాన్తొ జయథ్రదశిరొ యదా
12 తథ థృష్ట్వా విస్మయం జగ్ముర గాన్ధారాః సర్వ ఏవ తే
ఇచ్ఛతా తేన న హతొ రాజేత్య అపి చ తే విథుః
13 గాన్ధారరాజపుత్రస తు పలాయనకృతక్షణః
బభౌ తైర ఏవ సహితస తరస్తైః కషుథ్రమృగైర ఇవ
14 తేషాం తు తరసా పార్దస తత్రైవ పరిధావతామ
విజహారొత్తమాఙ్గాని భల్లైః సంనతపర్వభిః
15 ఉచ్ఛ్రితాంస తు భుజాన కే చిన నాబుధ్యన్త శరైర హృతాన
శరైర గాణ్డీవనిర్ముక్తైః పృదుభిః పార్ద చొథితైః
16 సంభ్రాన్తనరనాగాశ్వమ అద తథ విథ్రుతం బలమ
హతవిధ్వస్తభూయిష్ఠమ ఆవర్తత ముహుర ముహుః
17 న హయ అథృశ్యన్త వీరస్య కే చిథ అగ్రే ఽగర్యకర్మణః
రిపవః పాత్యమానా వై యే సహేయుర మహాశరాన
18 తతొ గాన్ధారరాజస్య మన్త్రివృథ్ధ పురఃసరా
జననీ నిర్యయౌ భీతా పురస్కృత్యార్ఘ్యమ ఉత్తమమ
19 సా నయవారయథ అవ్యగ్రా తం పుత్రం యుథ్ధథుర్మథమ
పరసాథయామ ఆస చ తం జిష్ణుమ అక్లిష్టకారిణమ
20 తాం పూజయిత్వా కౌన్తేయః పరసాథమ అకరొత తథా
శకునేశ చాపి తనయం సాన్త్వయన్న ఇథమ అబ్రవీత
21 న మే పరియం మహాబాహొ యత తే బుథ్ధిర ఇయం కృతా
పరతియొథ్ధుమ అమిత్రఘ్న భరాతైవ తవం మమానఘ
22 గాన్ధారీం మాతరం సమృత్వా ధృతరాష్ట్ర కృతేన చ
తేన జీవసి రాజంస తవం నిహతాస తవ అనుగాస తవ
23 మైవం భూః శామ్యతాం వైరం మా తే భూథ బుథ్ధిర ఈథృశీ
ఆగన్తవ్యం పరాం చైత్రీమ అశ్వమేధే నృపస్య నః