అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 86)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఇత్య ఉక్త్వానుయయౌ పార్దొ హయం తం కామచారిణమ
నయవర్తత తతొ వాజీ యేన నాగాహ్వయం పురమ
2 తం నివృత్తం తు శుశ్రావ చారేణైవ యుధిష్ఠిరః
శరుత్వార్జునం కుశలినం స చ హృష్టమనాభవత
3 విజయస్య చ తత కర్మ గాన్ధారవిషయే తథా
శరుత్వాన్యేషు చ థేశేషు స సుప్రీతొ ఽభవన నృపః
4 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు థవాథశీం మాఘపాక్షికీమ
ఇష్టం గృహీత్వా నక్షత్రం ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
5 సమానాయ్య మహాతేజాః సర్వాన భరాతౄన మహామనాః
భీమం చ నకులం చైవ సహథేవం చ కౌరవః
6 పరొవాచేథం వచః కాలే తథా ధర్మభృతాం వరః
ఆమన్త్య వథతాం శరేష్ఠొ భీమం భీమపరాక్రమమ
7 ఆయాతి భీమసేనాసౌ సహాశ్వేన తవానుజః
యదా మే పురుషాః పరాహుర యే ధనంజయ సారిణః
8 ఉపస్దితశ చ కాలొ ఽయమ అభితొ వర్తతే హయః
మాఘీ చ పౌర్ణమాసీయం మాసః శేషొ వృకొథర
9 తత పరస్దాప్యన్తు విథ్వాంసొ బరాహ్మణా వేథపారగాః
వాజిమేధార్ద సిథ్ధ్యర్దం థేశం పశ్యన్తు యజ్ఞియమ
10 ఇత్య ఉక్తః స తు తచ చక్రే భీమొ నృపతిశాసనమ
హృష్టః శరుత్వా నరపతేర ఆయాన్తం సవ్యసాచినమ
11 తతొ యయౌ భీమసేనః పరాజ్ఞైః సదపతిభిః సహ
బరాహ్మణాన అగ్రతః కృత్వా కుశలాన యజ్ఞకర్మసు
12 తం స శాలచయ గరామం సంప్రతొలీ విటఙ్కినమ
మాపయామ ఆస కౌరవ్యొ యజ్ఞవాటం యదావిధి
13 సథః సపత్నీ సథనం సాగ్నీధ్రమ అపి చొత్తరమ
కారయామ ఆస విధివన మణిహేమవిభూషితమ
14 సతమ్భాన కనకచిత్రాంశ చ తొరణాని బృహన్తి చ
యజ్ఞాయతన థేశేషు థత్త్వా శుథ్ధం చ కాఞ్చనమ
15 అన్తఃపురాణి రాజ్ఞాం చ నానాథేశనివాసినామ
కారయామ ఆస ధర్మాత్మా తత్ర తత్ర యదావిధి
16 బరాహ్మణానాం చ వేశ్మాని నానాథేశసమేయుషామ
కారయామ ఆస భీమః స వివిధాని హయ అనేకశః
17 తదా సంప్రేషయామ ఆస థూతాన నృపతిశాసనాత
భీమసేనొ మహారాజ రాజ్ఞామ అక్లిష్టకర్మణామ
18 తే పరియార్దం కురుపతేర ఆయయుర నృపసత్తమాః
రత్నాన్య అనేకాన్య ఆథాయ సత్రియొ ఽశవాన ఆయుధాని చ
19 తేషాం నివిశతాం తేషు శిబిరేషు సహస్రశః
నర్థతః సాగరస్యేవ శబ్థొ థివమ ఇవాస్పృశత
20 తేషామ అభ్యాగతానాం స రాజా రాజీవలొచనః
వయాథిథేశాన్న పానాని శయ్యాశ చాప్య అతి మానుషాః
21 వాహనానాం చ వివిధాః శాలాః శాలీక్షు గొరసైః
ఉపేతాః పురుషవ్యాఘ్ర వయాథిథేశ స ధర్మరాట
22 తదా తస్మిన మహాయజ్ఞే ధర్మరాజస్య ధీమతః
సమాజగ్ముర మునిగణా బహవొ బరహ్మవాథినః
23 యే చ థవిజాతిప్రవరాస తత్రాసన పృదివీపతే
సమాజగ్ముః స శిష్యాంస తాన పతిజగ్రాహ కౌరవః
24 సర్వాంశ చ తాన అనుయయౌ యావథ ఆవసదాథ ఇతి
సవయమ ఏవ మహాతేజా థమ్భం తయక్త్వా యుధిష్ఠిరః
25 తతః కృత్వా సదపతయః శిల్పినొ ఽనయే చ యే తథా
కృత్స్నం యజ్ఞవిధిం రాజన ధర్మరాజ్ఞే నయవేథయన
26 తచ ఛరుత్వా ధర్మరాజః స కృతం సర్వమ అనిన్థితమ
హృష్టరూపొ ఽభవథ రాజా సహ భరాతృభిర అచ్యుతః