అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 84)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
మాగధేనార్చితొ రాజన పాణ్డవః శవేతవాహనః
థక్షిణాం థిశమ ఆస్దాయ చారయామ ఆస తం హయమ
2 తతః స పునర ఆవృత్య హయః కామచరొ బలీ
ఆససాథ పురీం రమ్యాం చేథీనాం శుక్తిసాహ్వయామ
3 శరభేణార్చితస తత్ర శిశుపాలాత్మజేన సః
యుథ్ధపూర్వేణ మానేన పూజయా చ మహాబలః
4 తత్రార్చితొ యయౌ రాజంస తథా స తురగొత్తమః
కాశీన అన్ధ్రాన కొసలాంశ చ కిరాతాన అద తఙ్గనాన
5 తత్ర పూజాం యదాన్యాయం పరతిగృహ్య స పాణ్డవః
పునర ఆవృత్య కౌన్తేయొ థశార్ణాన అగమత తథా
6 తత్ర చిత్రాఙ్గథొ నామ బలవాన వసుధాధిపః
తేన యుథ్ధమ అభూత తస్య విజయస్యాతి భైరవమ
7 తం చాపి వశమ ఆనీయ కిరీటీ పురుషర్షభః
నిషాథరాజ్ఞొ విషయమ ఏకలవ్యస్య జగ్మివాన
8 ఏకలవ్య సుతశ చైనం యుథ్ధేన జగృహే తథా
తతశ చక్రే నిషాథైః స సంగ్రామం రొమహర్షణమ
9 తతస తమ అపి కౌన్తేయః సమరేష్వ అపరాజితః
జిగాయ సమరే వీరొ యజ్ఞవిఘ్నార్దమ ఉథ్యతమ
10 స తం జిత్వా మహారాజ నైషాథిం పాకశాసనిః
అర్చితః పరయయౌ భూయొ థక్షిణం సలిలార్ణవమ
11 తత్రాపి థరవిడైర అన్ధ్రై రైథ్రైర మాహిషకైర అపి
తదా కొల్ల గిరేయైశ చ యుథ్ధమ ఆసీత కిరీటినః
12 తురగస్య వశేనాద సురాష్ట్రాన అభితొ యయౌ
గొకర్ణమ అపి చాసాథ్య పరభాసమ అపి జగ్మివాన
13 తతొ థవారవతీం రమ్యాం వృష్ణివీరాభిరక్షితామ
ఆససాథ యహః శరీమాన కురురాజస్య యజ్ఞియః
14 తమ ఉన్మద్య హయశ్రేష్ఠం యాథవానాం కుమారకాః
పరయయుస తాంస తథా రాజన్న ఉగ్రసేనొ నయవారయత
15 తతః పుర్యా వినిష్క్రమ్య వృష్ణ్యన్ధకపతిస తథా
సహితొ వసుథేవేన మాతులేన కిరీటినః
16 తౌ సమేత్య కురుశ్రేష్ఠం విధివత పరీతిపూర్వకమ
పరయా భరతశ్రేష్ఠం పూజయా సమవస్దితౌ
తతస తాభ్యామ అనుజ్ఞాతొ యయౌ యేన హయొ గతః
17 తతః స పశ్చిమం థేశం సముథ్రస్య తథా హయః
కరమేణ వయచరత సఫీతం తతః పఞ్చనథం యయౌ
18 తస్మాథ అపి స కౌరవ్య గాన్ధారవిషయం హయః
విచచార యదాకామం కౌన్తేయానుగతస తథా
19 తత్ర గాన్ధారరాజేన యుథ్ధమ ఆసీన మహాత్మనః
ఘొరం శకునిపుత్రేణ పూర్వవైరానుసారిణా