అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 81)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
పరాయొపవిష్టే నృపతౌ మణిపూరేశ్వరే తథా
పితృశొకసమావిష్టే సహ మాత్రా పరంతప
2 ఉలూపీ చిన్తయామ ఆస తథా సంజీవనం మణిమ
స చొపాతిష్ఠత తథా పన్నగానాం పరాయణమ
3 తం గృహీత్వా తు కౌరవ్య నాగరాజపతేః సుతా
మనః పరహ్లాథనీం వాచం సైనికానామ అదాబ్రవీత
4 ఉత్తిష్ఠ మాం శుచః పుత్ర నైష జిష్ణుస తవయా హతః
అజేయః పురుషైర ఏష థేవైర వాపి స వాసవైః
5 మయా తు మొహినీ నామ మాయైషా సంప్రయొజితా
పరియార్దం పురుషేన్థ్రస్య పితుస తే ఽథయ యశస్వినః
6 జిజ్ఞాసుర హయ ఏష వై పుత్రబలస్య తవ కౌరవః
సంగ్రామే యుధ్యతొ రాజన నాగతః పరవీరహా
7 తస్మాథ అసి మయా పుత్ర యుథ్ధార్దం పరిచొథితః
మా పాపమ ఆత్మనః పుత్ర శఙ్కేదాస తవ అణ్వ అపి పరభొ
8 ఋషిర ఏష మహాతేజాః పురుషః శాశ్వతొ ఽవయయః
నైనం శక్తొ హి సంగ్రామే జేతుం శక్రొ ఽపి పుత్రక
9 అయం తు మే మణిర థివ్యః సమానీతొ విశాం పతే
మృతాన మృతాన పన్నగేన్థ్రాన యొ జీవయతి నిత్యథా
10 ఏతమ అస్యొరసి తవం తు సదాపయస్వ పితుః పరభొ
సంజీవితం పునః పుత్ర తతొ థరష్టాసి పాణ్డవమ
11 ఇత్య ఉక్తః సదాపయామ ఆస తస్యొరసి మణిం తథా
పార్దస్యామిత తేజాః స పితుః సనేహాథ అపాక కృత
12 తస్మిన నయస్తే మణౌ వీర జిష్ణుర ఉజ్జీవితః పరభుః
సుప్తొత్దిత ఇవొత్తస్దౌ మృష్టలొహిత లొచనః
13 తమ ఉత్దితం మహాత్మానం లబ్ధసంజ్ఞం మనస్వినమ
సమీక్ష్య పితరం సవస్దం వవన్థే బభ్రు వాహనః
14 ఉత్దితే పురుషవ్యాఘ్రే పునర లక్ష్మీవతి పరభొ
థివ్యాః సుమనసః పుణ్యా వవృషే పాకశాసనః
15 అనాహతా థున్థుభయః పరణేథుర మేఘనిస్వనాః
సాధు సాధ్వ ఇతి చాకాశే బభూవ సుమహాస్వనః
16 ఉత్దాయ తు మహాబాహుః పర్యాశ్వస్తొ ధనంజయః
బభ్రు వాహనమ ఆలిఙ్గ్య సమాజిఘ్రత మూర్ధని
17 థథర్శ చావిథూరే ఽసయ మాతరం శొకకర్శితామ
ఉలూప్యా సహ తిష్ఠన్తీం తతొ ఽపృచ్ఛథ ధనంజయః
18 కిమ ఇథం లక్ష్యతే సర్వం శొకవిస్మయ హర్షవత
రణాజిరమ అమిత్రఘ్న యథి జానాసి శంస మే
19 జననీ చ కిమర్దం తే రణభూమిమ ఉపాగతా
నాగేన్థ్ర థుహితా చేయమ ఉలూపీ కిమ ఇహాగతా
20 జానామ్య అహమ ఇథం యుథ్ధం తవయా మథ్వచనాత కృతమ
సత్రీణామ ఆగమనే హేతుమ అహమ ఇచ్ఛామి వేథితుమ
21 తమ ఉవాచ తతః పృష్టొ మణిపూర పతిస తథా
పరసాథ్య శిరసా విథ్వాన ఉలూపీ పృచ్ఛ్యతామ ఇతి