అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 80)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తదా విలప్యొపరతా భర్తుః పాథౌ పరగృహ్య సా
ఉపవిష్టాభవథ థేవీ సొచ్ఛ్వాసం పుత్రమ ఈక్షతీ
2 తతః సంజ్ఞాం పునర లబ్ధ్వా స రాజా బభ్రు వాహనః
మాతరం తామ అదాలొక్య రణభూమావ అదావ్రవీత
3 ఇతొ థుఃఖతరం కిం ను యన మే మాతా సుఖైధితా
భూమౌ నిపతితం వీరమ అనుశేతే మృతం పతిమ
4 నిహన్తారం రణే ఽరీణాం సర్వశస్త్రభృతాం వరమ
మయా వినిహతం సంఖ్యే పరేక్షతే థుర్మరం బత
5 అహొ ఽసయా హృథయం థేవ్యా థృఢం యన న విథీర్యతే
వయూఢొరస్కం మహాబాహుం పరేక్షన్త్యా నిహతం పతిమ
6 థుర్మరం పురుషేణేహ మన్యే హయ అధ్వన్య అనాగతే
యత్ర నాహం న మే మాతా విప్రయుజ్యేత జీవితాత
7 అహొ ధిక కురువీరస్య హయ ఉరః సదం కాఞ్చనం భువి
వయపవిథ్ధం హతస్యేహ మయా పుత్రేణ పశ్యత
8 భొ భొ పశ్యత మే వీరం పితరం బరాహ్మణా భువి
శయానం వీరశయనే మయా పుత్రేణ పాతితమ
9 బరాహ్మణాః కురుముఖ్యస్య పరయుక్తా హయసారిణః
కుర్వన్తు శాన్తికాం తవ అథ్య రణే యొ ఽయం మహాహతః
10 వయాథిశన్తు చ కిం విప్రాః పరాయశ్చిత్తమ ఇహాథ్య మే
సునృశంసస్య పాపస్య పితృహన్తూ రణాజిరే
11 థుశ్చరా థవాథశ సమా హత్వా పితరమ అథ్య వై
మమేహ సునృశంసస్య సంవీతస్యాస్య చర్మణా
12 శిరః కపాలే చాస్యైవ భుఞ్జతః పితుర అథ్య మే
పరాయశ్చిత్తం హి నాస్త్య అన్యథ ధత్వాథ్య పితరం మమ
13 పశ్య నాగొత్తమ సుతే భర్తారం నిహతం మయా
కృతం పరియం మయా తే ఽథయ నిహత్య సమరే ఽరజునమ
14 సొ ఽహమ అప్య అథ్య యాస్యామి గతిం పితృనిషేవితామ
న శక్నొమ్య ఆత్మనాత్మానమ అహం ధారయితుం శుభే
15 సా తవం మయి మృతే మాతస తదా గాణ్డీవధన్విని
భవ పరీతిమతీ థేవి సత్యేనాత్మానమ ఆలభే
16 ఇత్య ఉక్త్వా స తథా రాజా థుఃఖశొకసమాహతః
ఉపస్పృశ్య మహారాజ థుఃఖాథ వచనమ అబ్రవీత
17 శృణ్వన్తు సర్వభూతాని సదావరాణి చరాణి చ
తవం చ మాతర యదాసత్యం బరవీమి భుజగొత్తమే
18 యథి నొత్తిష్ఠతి జయః పితా మే భరతర్షభః
అస్మిన్న ఏవ రణొథ్థేశే శొషయిష్యే కలేవరమ
19 న హి మే పితరం హత్వా నిష్కృతిర విథ్యతే కవ చిత
నరకం పరతిపత్స్యామి ధరువం గురు వధార్థితః
20 వీరం హి కషత్రియం హత్వా గొశతేన పరముచ్యతే
పితరం తు నిహత్యైవం థుస్తరా నిష్కృతిర మయా
21 ఏష హయ ఏకొ మహాతేజాః పాణ్డుపుత్రొ ధనంజయః
పితా చ మమ ధర్మాత్మా తస్య మే నిష్కృతిః కృతః
22 ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా నృపతే ధనంజయ సుతొ నృపః
ఉపస్పృశ్యాభవత తూష్ణీం పరాయొపేతొ మహామతిః