అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 79)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతొ బబు విధం భీరుర విలప్య కమలేక్షణా
ముమొహ థుఃఖాథ థుర్ధర్షా నిపపాత చ భూతలే
2 పరతిలభ్య చ సా సంజ్ఞాం థేవీ థివ్యవపుర ధరా
ఉలూపీం పన్నగసుతాం థృష్ట్వేథం వాక్యమ అబ్రవీత
3 ఉలూపి పశ్య భర్తారం శయానం నిహతం రణే
తవత్కృతే మమ పుత్రేణ బాలేన సమితింజయమ
4 నను తవమ ఆర్యే ధర్మజ్ఞా నను చాసి పతివ్రతా
యత తవత్కృతే ఽయం పతితః పతిస తే నిహతొ రణే
5 కిం తు సర్వాపరాధొ ఽయం యథి తే ఽథయ ధనంజయః
కషమస్వ యాచ్యమానా మే సంజీవయ ధనంజయమ
6 నను తవమ ఆర్యే ధర్మజ్ఞా తరైలొక్యవిథితా శుభే
యథ ఘాతయిత్వా భర్తారం పుతేణేహ న శొచసి
7 నాహం శొచామి తనయం నిహతం పన్నగాత్మజే
పతిమ ఏవ తు శొచామి యస్యాతిద్యమ ఇథం కృతమ
8 ఇత్య ఉక్త్వా సా తథా థేవీమ ఉలూపీం పన్నగాత్మజామ
భర్తారమ అభిగమ్యేథమ ఇత్య ఉవాచ యశస్వినీ
9 ఉత్తిష్ఠ కురుముఖ్యస్య పరియకామమమ పరియ
అయమ అశ్వొ మహాబాహొ మయా తే పరిమొక్షితః
10 నను నామ తవయా వీరధర్మరాజస్య యజ్ఞియః
అయమ అశ్వొ ఽనుసర్తవ్యః స శేషే కిం మహీతలే
11 తవయి పరాణాః సమాయత్తాః కురూణాం కురునన్థన
స కస్మాత పరాణథొ ఽనయేషాం పరాణాన సంత్యక్తవాన అసి
12 ఉలూపి సాధు సంపశ్య భర్తారం నిహతం రణే
పుత్రం చైనం సముత్సాహ్య ఘాతయిత్వా న శొచసి
13 కామం సవపితు బాలొ ఽయం భూమౌ పరేతగతిం గతః
లొహితాక్షొ గుడాకేశొ విజయః సాధు జీవతు
14 నాపరాధొ ఽసతి సుభగే నరాణాం బహుభార్యతా
నారీణాం తు భవత్య ఏతన మా తే భూథ బుథ్ధిర ఈథృశీ
15 సఖ్యం హయ ఏతత కృతం ధాత్రా శాశ్వతం చావ్యయం చ హ
సఖ్యం సమభిజానీహి సత్యం సంగతమ అస్తు తే
16 పుత్రేణ ఘాతయిత్వేమం పతిం యథి న మే ఽథయ వై
జీవన్తం థర్శయస్య అథ్య పరిత్యక్ష్యామి జీవితమ
17 సాహం థుఃఖాన్వితా భీరు పతిపుత్ర వినాకృతా
ఇహైవ పరాయమ ఆశిష్యే పరేక్షన్త్యాస తే న సంశయః
18 ఇత్య ఉక్త్వా పన్నగసుతాం సపత్నీం చైత్రవాహినీ
తతః పరాయమ ఉపాసీనా తూష్ణీమ ఆసీజ జనాధిప