అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 82)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జున]
కిమ ఆగమనకృత్యం తే కౌరవ్య కులనన్థిని
మణిపూర పతేర మాతుస తదైవ చ రణాజిరే
2 కచ చిత కుశలకామాసి రాజ్ఞొ ఽసయ భుజగాత్మజే
మమ వా చఞ్చలాపాఙ్గే కచ చిత తవం శుభమ ఇచ్ఛసి
3 కచ చిత తే పృదుల శరొణినాప్రియం శుభథర్శనే
అకార్షమ అహమ అజ్ఞానాథ అయం వా బభ్రు వాహనః
4 కచ చిచ చ రాజపుత్రీ తే సపత్నీ చైత్రవాహినీ
చిత్రాఙ్గథా వరారొహా నాపరాధ్యతి కిం చన
5 తమ ఉవాచొరగ పతేర థుహితా పరహసన్త్య అద
న మే తవమ అపరాథ్ధొ ఽసి న నృపొ బభ్రు వాహనః
న జనిత్రీ తదాస్యేయం మమ యా పరేష్యవత సదితా
6 శరూయతాం యథ యదా చేథం మయా సర్వం విచేష్టితమ
న మే కొపస తవయా కార్యః శిరసా తవాం పరసాథయే
7 తవత పరీత్యర్దం హి కౌరవ్య కృతమ ఏతన మయానఘ
యత తచ ఛృణు మహాబాహొ నిఖిలేన ధనంజయ
8 మహాభారత యుథ్ధే యత తవయా శాంతనవొ నృపః
అధర్మేణ హతః పార్ద తస్యైషా నిష్కృతిః కృతా
9 న హి భీష్మస తవయా వీర యుధ్యమానొ నిపాతితః
శిఖణ్డినా తు సంసక్తస తమ ఆశ్రిత్య హతస తవయా
10 తస్య శాన్తిమ అకృత్వా తు తయజేస తవం యథి జీవితమ
కర్మణా తేన పాపేన పతేదా నిరయే ధరువమ
11 ఏషా తు విహితా శాన్తిః పుత్రాథ యాం పరాప్తవాన అసి
వసుభిర వసుధా పాల గఙ్గయా చ మహామతే
12 పురా హి శరుతమ ఏతథ వై వసుభిః కదితం మయా
గఙ్గాయాస తీరమ ఆగమ్య హతే శాంతనవే నృపే
13 ఆప్లుత్య థేవా వసవః సమేత్య చ మహానథీమ
ఇథమ ఊచుర వచొ ఘొరం భాగీరద్యా మతే తథా
14 ఏష శాంతనవొ భీష్మొ నిహతః సవ్యసాచినా
అయుధ్యమానః సంగ్రామే సంసక్తొ ఽనయేన భామిని
15 తథ అనేనాభిషఙ్గేణ వయమ అప్య అర్జునం శుభే
శాపేన యొజయామేతి తదాస్త్వ ఇతి చ సాబ్రవీత
16 తథ అహం పితుర ఆవేథ్య భృశం పరవ్యదితేన్థ్రియా
అభవం స చ తచ ఛరుత్వా విషాథమ అగమత పరమ
17 పితా తు మే వసూన గత్వా తవథర్దం సమయాచత
పునః పునః పరసాథ్యైనాంస త ఏవమ ఇథమ అబ్రువన
18 పునస తస్య మహాభాగ మణిపూరేశ్వరొ యువా
స ఏనం రణమధ్య సదం శరైః పాతయితా భువి
19 ఏవం కృతే స నాగేన్థ్ర ముక్తశాపొ భవిష్యతి
గచ్ఛేతి వసుభిశ చొక్తొ మమ చేథం శశంస సః
20 తచ ఛరుత్వా తవం మయా తస్మాచ ఛాపాథ అసి విమొక్షితః
న హి తవాం థేవరాజొ ఽపి సమరేషు పరాజయేత
21 ఆత్మా పుత్రః సమృతస తస్మాత తేనేహాసి పరాజితః
నాత్ర థొషొ మమ మతః కదం వా మన్యసే విభొ
22 ఇత్య ఏవమ ఉక్తొ విజయః పరసన్నాత్మాబ్రవీథ ఇథమ
సర్వం మే సుప్రియం థేవి యథ ఏతత కృతవత్య అసి
23 ఇత్య ఉక్త్వాదాబ్రవీత పుత్రం మణిపూరేశ్వరం జయః
చిత్రాఙ్గథాయాః శృణ్వన్త్యాః కౌరవ్య థుహితుస తదా
24 యుధిష్ఠిరస్యాశ్వమేధః పరాం చైత్రీం భవిష్యతి
తత్రాగచ్ఛేః సహామాత్యొ మాతృభ్యాం సహితొ నృప
25 ఇత్య ఏవమ ఉక్తః పార్దేన స రాజా బభ్రు వాహనః
ఉవాచ పితరం ధీమాన ఇథమ అస్రావిలేక్షణః
26 ఉపయాస్యామి ధర్మజ్ఞ భవతః శాసనాథ అహమ
అశ్వమేధే మహాయజ్ఞే థవిజాతిపరివేషకః
27 మమ తవ అనుగ్రహార్దాయ పరవిశస్వ పురం సవకమ
భార్యాభ్యాం సహ శత్రుఘ్న మా భూత తే ఽతర విచారణా
28 ఉషిత్వేహ విశల్యస తవం సుఖం సవే వేశ్మని పరభొ
పునర అశ్వానుగమనం కర్తాసి జయతాం వర
29 ఇత్య ఉక్తః స తు పుత్రేణ తథా వానరకేతనః
సమయన పరొవాచ కౌన్తేయస తథా చిత్రాఙ్గథా సుతమ
30 విథితం తే మహాబాహొ యదా థిక్షాం చరామ్య అహమ
న స తావత పరవేష్క్యామి పురం తే పృదులొచన
31 యదాకామం పరయాత్య ఏష యజ్ఞియశ చ తురంగమః
సవస్తి తే ఽసతు గమిష్యామి న సదానం విథ్యతే మమ
32 స తత్ర విధివత తేన పూజితః పాకశాసనిః
భార్యాభ్యామ అభ్యనుజ్ఞాతః పరాయాథ భరతసత్తమః