అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 75)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏవం తరిరాత్రమ అభవత తథ యుథ్ధం భరతర్షభ
అర్జునస్య నరేన్థ్రేణ వృత్రేణేవ శతక్రతొః
2 తతశ చతుర్దే థివసే వజ్రథత్తొ మహాబలః
జహాస స సవనం హాసం వాక్యం చేథమ అదాబ్రవీత
3 అర్జునార్జున తిష్ఠస్వ న మే జీవన విమొక్ష్యసే
తవాం నిహత్య కరిష్యామి పుతుస తొయం యదావిధి
4 తవయా వృథ్ధొ మమ పితా భగథత్తః పితుః సఖా
హతొ వృథ్ధొ ఽపచాయిత్వాచ ఛిశుం మామ అథ్య యొధయ
5 ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా సంక్రుథ్ధొ వజ్రథత్తొ నరాధిపః
పరేషయామ ఆస కౌరవ్య వారణం పాణ్డవం పరతి
6 సంప్రేష్యమాణొ నాగేన్థ్రొ వజ్రథత్తేన ధీమతా
ఉత్పతిష్యన్న ఇవాకాశమ అభిథుథ్రావ పాణ్డవమ
7 అగ్రహస్తప్రముక్తేన శీకరేణ సఫల్గునమ
సముక్షత మహారాజ శైలం నీల ఇవామ్బుథః
8 స తేన పరేషితొ రాజ్ఞా మేఘవన నినథన ముహుః
ముఖాడమ్బర ఘొషేణ సమాథ్రవత ఫల్గునమ
9 స నృత్యన్న ఇవ నాగేన్థ్రొ వజ్రథత్తప్రచొథితః
ఆససాథ థరుతం రాజన కౌరవాణాం మహారదమ
10 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య వజ్రథత్తస్య వారణమ
గాణ్డీవమ ఆశ్రిత్య బలీ న వయకమ్పత శత్రుహా
11 చుక్రొధ బలవచ చాపి పాణ్డవస తస్య భూపతేః
కార్యవిఘ్నమ అనుస్మృత్య పూర్వవైరం చ భారత
12 తతస తం వారణం కరుథ్ధః శరజాలేన పాణ్డవః
నివారయామ ఆస తథా వేలేవ మకరాలయమ
13 స నాగప్రవరొ వీర్యాథ అర్జునేన నివారితః
తస్దౌ శరైర వితున్నాఙ్గః శవావిచ ఛలలితొ యదా
14 నివారితం గజం థృష్ట్వా భగథత్తాత్మజొ నృపః
ఉత్ససర్జ శితాన బాణాన అర్జునే కరొధమూర్ఛితః
15 అర్జునస తు మహారాజ శరైః శరవిఘాతిభిః
వారయామ ఆస తాన అస్తాంస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
16 తతః పునర అతిక్రుథ్ధొ రాజా పరాగ్జ్యొతిషాధిపః
పరేషయామ ఆస నాగేన్థ్రం బలవచ ఛవసనొపమమ
17 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య బలవాన పాకశాసనిః
నారాచమ అగ్నిసంకాశం పరాహిణొథ వారణం పరతి
18 స తేన వారణొ రాజన మర్మాణ్య అభిహతొ భృశమ
పపాత సహసా భూమౌ వజ్రరుగ్ణ ఇవాచలః
19 స పతఞ శుశుభే నాగొ ధనంజయ శరాహతః
విశన్న ఇవ మహాశైలొ మహీం వజ్రప్రపీడితః
20 తస్మిన నిపతితే నాగే వజ్రథత్తస్య పాణ్డవః
తం న భేతవ్యమ ఇత్య ఆహ తతొ భూమిగతం నృపమ
21 అబ్రవీథ ధి మహాతేజాః పరస్దితం మాం యుధిష్ఠిరః
రాజానస తే న హన్తవ్యా ధనంజయ కదంచనన
22 సర్వమ ఏతన నరవ్యాఘ్ర భవత్వ ఏతావతా కృతమ
యొధాశ చాపి న హన్తవ్యా ధనంజయ రణే తవయా
23 వక్తవ్యాశ చాపి రాజానః సర్వైః సహ సుహృజ్జనైః
యుధిష్ఠిరస్యాశ్వమేధొ భవథ్భిర అనుభూయతామ
24 ఇతి భరాతృవచః శరుత్వా న హన్మి తవాం జనాధిప
ఉత్తిష్ఠ న భయం తే ఽసతి సవస్తిమాన గచ్ఛ పార్దివ
25 ఆగచ్ఛేదా మహారాజ పరాం చైత్రీమ ఉపస్దితామ
తథాశ్వమేధొ భవితా ధర్మరాజస్య ధీమతః
26 ఏవమ ఉక్తః స రాజా తు భగథత్తాత్మజస తథా
తదేత్య ఏవాబ్రవీథ వాక్యం పాణ్డవేనాభినిర్జితః