అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 76)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
సైన్ధవైర అభవథ యుథ్ధం తతస తస్య కిరీటినః
హతశేషైర మహారాజ హతానాం చ సుతైర అపి
2 తే ఽవతీర్ణమ ఉపాశ్రుత్య విషయం శవేతవాహనమ
పరత్యుథ్యయుర అమృష్యన్తొ రాజానః పాణ్డవర్షభమ
3 అశ్వం చ తం పరామృశ్య విషయాన్తే విషొపమాః
న భయం చక్రిరే పార్దాథ భీమసేనాథ అనన్తరాత
4 తే ఽవిథూరాథ ధనుష్పాణిం యజ్ఞియస్య హయస్య చ
బీభత్సుం పరత్యపథ్యన్త పథాతినమ అవస్దితమ
5 తతస తే తు మహావీర్యా రాజానః పర్యవారయన
జిగీషన్తొ నరవ్యాఘ్రాః పూర్వం వినికృతా యుధి
6 తే నామాన్య అద గొత్రాణి కర్మాణి వివిధాని చ
కీర్తయన్తస తథా పార్దం శరవర్షైర అవాకిరన
7 తే కిరన్తః శరాంస తీక్ష్ణాన వారణేన్థ్ర నివారణాన
రణే జయమ అభీప్సన్తః కౌన్తేయం పర్యవారయన
8 తే ఽసమీక్ష్యైవ తం వీరమ ఉగ్రకర్మాణమ ఆహవే
సర్వే యుయుధిరే వీరా రదస్దాస తం పథాతినమ
9 తే తమ ఆజఘ్నిరే వీరం నివాతకవచాన్తకమ
సంశప్తక నిహన్తారం హన్తారం సైన్ధవస్య చ
10 తతొ రదసహస్రేణ హయానామ అయుతేన చ
కొష్ఠకీ కృత్యకౌన్తేయం సంప్రహృష్టమ అయొధయన
11 సంస్మరన్తొ వధం వీరాః సిన్ధురాజస్య ధీమతః
జయథ్రదస్య కౌరవ్య సమరే సవ్యసాచినా
12 తతః పర్జన్యవత సర్వే శరవృష్టిమ అవాసృజన
తైః కీర్ణః శుశుభే పార్దొ రవిర మేఘాన్తరే యదా
13 స శరైః సమవచ్ఛన్నొ థథృశే పాణ్డవర్షభః
పఞ్జరాన్తర సంచారీ శకున్త ఇవ భారత
14 తతొ హాహాకృతం సర్వం కౌన్తేయే శరపీడితే
తరైలొక్యమ అభవథ రాజన రవిశ చాసీథ రజొఽరుణః
15 తతొ వవౌ మహారాజ మారుతొ రొమహర్షణః
రాహుర అగ్రసథ ఆథిత్యం యుగపత సొమమ ఏవ చ
16 ఉల్కాశ చ జఘ్నిరే సూర్యం వికీర్యన్త్యః సమన్తతః
వేపదుశ చాభవథ రాజన కైలాసస్య మహాగిరేః
17 ముముచుశ చాస్రమ అత్యుష్ణం థుఃఖశొకసమన్వితాః
సప్తర్షయొ జాతభయాస తదా థేవర్షయొ ఽపి చ
18 శశశ చాశు నివిర్భిథ్య మణ్డలం శశినొ ఽపతత
విపరీతస తథా రాజంస తస్మిన్న ఉత్పాతలక్షణే
19 రాసభారుణ సంకాశా ధనుష్మన్తః స విథ్యుతః
ఆవృత్య గగనం మేఘా ముముచుర మాంసశొణితమ
20 ఏవమ ఆసీత తథా వీరే శరవర్షాభిసంవృతే
లొకే ఽసమిన భరతశ్రేష్ఠ తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
21 తస్య తేనావకీర్ణస్య శరజాలేన సర్వశః
మొహాత పపాత గాణ్డీవమ ఆవాపశ చ కరాథ అపి
22 తస్మిన మొహమ అనుప్రాప్తే శరజాలం మహత్తరమ
సైన్ధవా ముముచుస తూర్ణం గతసత్త్వే మహారదే
23 తతొ మొహసమాపన్నం జఞాత్వా పార్దం థివౌకసః
సర్వే విత్రస్తమ అనసస తస్య శాన్తి పరాభవన
24 తతొ థేవర్షయః సర్వే తదా సప్తర్షయొ ఽపి చ
బరహ్మర్షయశ చ విజయం జేపుః పార్దస్య ధీమతః
25 తతః పరథీపితే థేవైః పార్ద తేజసి పార్దివ
తస్దావ అచలవథ ధీమాన సంగ్రామే పరమాస్త్రవిత
26 విచకర్ష ధనుర థివ్యం తతః కౌరవనన్థనః
యన్త్రస్యేవేహ శబ్థొ ఽభూన మహాంస తస్య పునః పునః
27 తతః స శరవర్షాణి పరత్యమిత్రాన పరతి పరభుః
వవర్ష ధనుషా పార్దొ వర్షాణీవ సురేశ్వరః
28 తతస తే సైన్ధవా యొధాః సర్వ ఏవ సరాజకాః
నాథృశ్యన్త శరైః కీర్ణాః శలభైర ఇవ పావకాః
29 తస్య శబ్థేన విత్రేసుర భయార్తాశ చ విథుథ్రువుః
ముముచుశ చాశ్రుశొకార్తాః సుషుపుశ చాపి సైన్ధవాః
30 తాంస తు సర్వాన నరశ్రేష్ఠః సర్వతొ విచరన బలీ
అలాతచక్రవథ రాజఞ శరజాలైః సమర్పయత
31 తథ ఇన్థ్ర జాలప్రతిమం బాణజాలమ అమిత్రహా
వయసృజథ థిష్కు సర్వాసు మహేన్థ్ర ఇవ వజ్రభృత
32 మేఘజాలనిభం సైన్యం విథార్య స రవిప్రభః
విబభౌ కౌరవశ్రేష్ఠః శరథీవ థివాకరః