అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 74)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
పరాగ్జ్యొతిషమ అదాభ్యేత్య వయచరత సహయొత్తమః
భగథత్తాత్మజస తత్ర నిర్యయౌ రణకర్కశః
2 సహయం పాణ్డుపుత్రస్య విషయాన్తమ ఉపాగతమ
యుయుధే భరతశ్రేష్ఠ వజ్రథత్తొ మహీపతిః
3 సొ ఽభినిర్యాయ నగరాథ భగథత్తసుతొ నృపః
అశ్వమ ఆయాన్తమ ఉన్మద్య నగరాభిముఖొ యయౌ
4 తమ ఆలక్ష్య మహాబాహుః కురూణామ ఋషభస తథా
గాణ్డీవం విక్షిపంస తూర్ణం సహసా సముపాథ్రవత
5 తతొ గాణ్డీవనిర్ముక్తైర ఇషుభిర మొహితొ నృపః
హయమ ఉత్సృజ్య తం వీరస తతః పార్దమ ఉపాథ్రవత
6 పునః పరవిశ్య నగరం థంశితః స నృపొత్తమః
ఆరుహ్య నాగప్రవరం నిర్యయౌ యుథ్ధకాఙ్క్షయా
7 పాణ్డురేణాతపత్రేణ ధరియమాణేన మూర్ధని
థొధూయతా చామరేణ శవేతేన చ మహారదః
8 తతః పార్దం సమాసాథ్య పాణ్డవానాం మహారదమ
ఆహ్వయామ ఆస కౌరవ్యం బాల్యాన మొహాచ చ సంయుగే
9 స వారణం నగప్రఖ్యం పరభిన్నకరటా ముఖమ
పరేషయామ ఆస సంక్రుథ్ధస తతః శవేతహయం పరతి
10 విక్షరన్తం యదా మేఘం పరవారణవారణమ
శాస్త్రవత కల్పితం సంఖ్యే తరిసాహం యుథ్ధథుర్మథమ
11 పరచొథ్యమానః స గజస తేన రాజ్ఞా మహాబలః
తథాఙ్కుశేన విబభావ ఉత్పతిష్యన్న ఇవామ్బరమ
12 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య కరుథ్ధొ రాజన ధనంజయః
భూమిష్ఠొ వారణగతం యొధయామ ఆస భారత
13 వజ్రథత్తస తు సంక్రుథ్ధొ ముమొచాశు ధనంజయే
తొమరాన అగ్నిసంకాశాఞ శలభాన ఇవ వేగితాన
14 అర్జునస తాన అసంప్రాప్తాన గాణ్డీవప్రేషితైః శరైః
థవిధా తరిధా చ చిచ్ఛేథ ఖ ఏవ ఖగమైస తథా
15 స తాన థృష్ట్వా తదా ఛిన్నాంస తొమరాన భగథత్తజః
ఇషూన అసక్తాంస తవరితః పరాహిణొత పాణ్డవం పరతి
16 తతొ ఽరజునస తూర్ణతరం రుక్మపుఙ్ఖాన అజిహ్మగాన
పరేషయామ ఆస సంక్రుథ్ధొ భగథత్తాత్మజం పరతి
17 స తైర విథ్ధొ మహాతేజా వజ్రథత్తొ మహాహవే
భృశాహతః పపాతొర్వ్యాం న తవ ఏనమ అజహాత సమృతిః
18 తతః స పునర ఆరుహ్య వారణప్రవరం రణే
అవ్యగ్రః పరేషయామ ఆస జయార్దీ విజయం పరతి
19 తస్మై బాణాంస తతొ జిష్ణుర నిర్ముక్తాశీవిషొపమాన
పరేషయామ ఆస సంక్రుథ్ధొ జవలితాన ఇవ పావకాన
20 స తైర విథ్ధొ మహానాగొ విస్రవన రుధిరం బభౌ
హిమవాన ఇవ శైలేన్థ్రొ బహు పరస్రవణస తథా