అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 71)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏవమ ఉక్తస తు కృష్ణేన ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
వయాసమ ఆమన్త్ర్య మేధావీ తతొ వచనమ అబ్రవీత
2 యదాకాలం భవాన వేత్తి హయమేధస్య తత్త్వతః
థీక్షయస్వ తథా మా తవం తవయ్య ఆయత్తొ హి మే కరతుః
3 [వ]
అహం పైలొ ఽద కౌన్తేయ యాజ్ఞవల్క్యస తదైవ చ
విధానం యథ్య అదాకాలం తత కర్తారొ న సంశయః
4 చైత్ర్యాం హి పౌర్ణమాస్యాం చ తవ థీక్షా భవిష్యతి
సంభారాః సంభ్రియన్తాం తే యజ్ఞార్దం పురుషర్షభ
5 అశ్వవిథ్యా విథశ చైవ సూతా విప్రాశ చ తథ్విథః
మేధ్యమ అశ్వం పరీక్షన్తాం తవ యజ్ఞార్ద సిథ్ధయే
6 తమ ఉత్సృజ్య యదాశాస్త్రం పృదివీం సాగరామ్బరామ
స పర్యేతు యశొ నామ్నా తవ పార్దివ వర్ధయన
7 [వ]
ఇత్య ఉక్తః స తదేత్య ఉక్త్వా పాణ్డవః పృదివీపతిః
చకార సర్వం రాజేన్థ్ర యదొక్తం బరహ్మవాథినా
సంభారాశ చైవ రాజేన్థ్ర సర్వే సంకల్పితాభవన
8 స సంభారాన సమాహృత్య నృపొ ధర్మాత్మజస తథా
నయవేథయథ అమేయాత్మా కృష్ణథ్వైపాయనాయ వై
9 తతొ ఽబరవీన మహాతేజా వయాసొ ధర్మాత్మజం నృపమ
యదాకాలం యదాయొగం సజ్జాః సమ తవ థీక్షణే
10 సఫ్యశ చ కూర్చశ చ సౌవర్ణొ యచ చాన్యథ అపి కౌరవ
తత్ర యొగ్యం భవేత కిం చిత తథ రౌక్మం కరియతామ ఇతి
11 అశ్వశ చొత్సృజ్యతామ అథ్య పృద్వ్యామ అద యదాక్రమమ
సుగుప్తశ చ చరత్వ ఏష యదాశాస్త్రం యుధిష్ఠిర
12 [య]
అయమ అశ్వొ మయా బరహ్మన్న ఉత్సృష్టః పృదివీమ ఇమామ
చరిష్యతి యదాకామం తత్ర వై సంవిధీయతామ
13 పృదివీం పర్యటన్తం హి తురగం కామచారిణమ
కః పాలయేథ ఇతి మునే తథ భవాన వక్తుమ అర్హతి
14 [వ]
ఇత్య ఉక్తః స తు రాజేన్థ్ర కృష్ణథ్వైపాయనొ ఽబరవీత
భీమసేనాథ అవరజః శరేష్ఠః సర్వధనుష్మతామ
15 జిష్ణుః సహిష్ణుర ధృష్ణుశ చ స ఏనం పాలయిష్యతి
శక్తః స హి మహీం జేతుం నివాతకవచాన్తకః
16 తస్మిన హయ అస్త్రాణి థివ్యాని థివ్యం సంహననం తదా
థివ్యం ధనుశ చేషుధీ చ స ఏనమ అనుయాస్యతి
17 స హి ధర్మార్దకుశలః సర్వవిథ్యా విశారథః
యదాశాస్త్రం నృపశ్రేష్ఠ చారయిష్యతి తే హయమ
18 రాజపుత్రొ మహాబాహుః శయామొ రాజీవలొచనః
అభిమన్యొః పితా వీరః స ఏనమ అనుయాస్యతి
19 భీమసేనొ ఽపి తేజస్వీ కౌన్తేయొ ఽమితవిక్రమః
సమర్దొ రక్షితుం రాష్ట్రం నకులశ చ విశాం పతే
20 సహథేవస తు కౌరవ్య సమాధాస్యతి బుథ్ధిమాన
కుటుమ్బ తన్త్రం విధివత సర్వమ ఏవ మహాయశాః
21 తత తు సర్వం యదాన్యాయమ ఉక్తం కురుకులొథ్వహః
చకార ఫల్గునం చాపి సంథిథేశ హయం పరతి
22 [య]
ఏహ్య అర్జున తవయా వీర హయొ ఽయం పరిపాల్యతామ
తవమ అర్హొ రక్షితుం హయ ఏనం నాన్యః కశ చన మానవః
23 యే చాపి తవాం మహాబాహొ పరత్యుథీయుర నరాధిపాః
తైర విగ్రహొ యదా న సయాత తదా కార్యం తవయానఘ
24 ఆఖ్యాతవ్యశ చ భవతా యజ్ఞొ ఽయం మమ సర్వశః
పార్దివేభ్యొ మహాబాహొ సమయే గమ్యతామ ఇతి
25 ఏవమ ఉక్త్వా స ధర్మాత్మా భరాతరం సవ్యసాచినమ
భీమం చ నకులం చైవ పురగుప్తౌ సమాథధత
26 కుటుమ్బ తన్త్రే చ తదా సహథేవం యుధాం పతిమ
అనుమాన్య మహీపాలం ధృతరాష్ట్రం యుధిష్ఠిరః