అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 70)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తాన సమీపగతాఞ శరుత్వా పాణ్డవాఞ శత్రుకర్శనః
వాసుథేవః సహామాత్యః పరత్యుథ్యాతొ థిథృక్షయా
2 తే సమేత్య యదాన్యాయం పాణ్డవా వృష్ణిభిః సహ
వివిశుః సహితా రాజన పురం వారణసాహ్వయమ
3 మహతస తస్య సైన్యస్య ఖురనేమిస్వనేన చ
థయావాపృదివ్యౌ ఖం చైవ శబ్థేనాసీత సమావృతమ
4 తే కొశమ అగ్రతః కృత్వా వివిశుః సవపురం తథా
పాణ్డవాః పరీతమనసః సామాత్యాః ససుహృథ గణాః
5 తే సమేత్య యదాన్యాయం ధృతరాష్ట్రం జనాధిపమ
కీర్తయన్తః సవనామాని తస్య పాథౌ వవన్థిరే
6 ధృతరాష్ట్రాథ అను చ తే గాన్ధారీం సుబలాత్మజామ
కున్తీం చ రాజశార్థూల తథా భరతసత్తమాః
7 విథురం పూజయిత్వా చ వైశ్యాపుత్రం సమేత్య చ
పూజ్యమానాః సమ తే వీరా వయరాజన్త విశాం పతే
8 తతస తత్పరమాశ్చర్యం విచిత్రం మహథ అథ్భుతమ
శుశ్రువుస తే తథా వీరాః పితుస తే జన్మ భారత
9 తథ ఉపశ్రుత్య తే కర్మ వాసుథేవస్య ధీమతః
పూజార్హం పూజయామ ఆసుః కృష్ణం థేవకినన్థనమ
10 తతః కతి పయాహస్య వయాసః సత్యవతీ సుతః
ఆజగామ మహాతేజా నగరం నాగసాహ్వయమ
11 తస్య సర్వే యదాన్యాయం పూజాం చక్రుః కురూథ్వహాః
సహ వృష్ణ్యన్ధకవ్యాఘ్రైర ఉపాసాం చక్రిరే తథా
12 తత్ర నానావిధాకారాః కదాః సమనుకీర్త్య వై
యుధిష్ఠిరొ ధర్మసుతొ వయాసం వచనమ అబ్రవీత
13 భవత్ప్రసాథాథ భగవన యథ ఇథం రత్నమ ఆహృతమ
ఉపయొక్తుం తథ ఇచ్ఛామి వాజిమేధే మహాక్రతౌ
14 తథనుజ్ఞాతుమ ఇచ్ఛామి భవతా మునిసత్తమ
తవథధీనా వయం సర్వే కృష్ణస్య చ మహాత్మనః
15 [వ]
అనుజానామి రాజంస తవాం కరియతాం యథ అనన్తరమ
యజస్వ వాజిమేధేన విధివథ థక్షిణావతా
16 అశ్వమేధొ హి రాజేన్థ్ర పావనః సర్వపాప్మనామ
తేనేష్ట్వా తవం విపాప్మా వై భవితా నాత్ర సంశయః
17 [వ]
ఇత్య ఉక్తః స తు ధర్మాత్మా కురురాజొ యుధిష్ఠిరః
అశ్వమేధస్య కౌరవ్య చకారాహరణే మతిమ
18 సమనుజ్ఞాప్య తు స తం కృష్ణథ్వైపాయనం నృపః
వాసుథేవమ అదామన్త్ర్య వాగ్మీ వచనమ అబ్రవీత
19 థేవకీ సుప్రజా థేవీ తవయా పురుషసత్తమ
యథ బరూయాం తవాం మహాబాహొ తత కృదాస తవమ ఇహాచ్యుత
20 తవత పరభావార్జితాన భొగాన అశ్నీమ యథునన్థన
పరాక్రమేణ బుథ్ధ్యా చ తవయేయం నిర్జితా మహీ
21 థీక్షయస్వ తవమ ఆత్మానం తవం నః పరమకొ గురుః
తవయీష్టవతి ధర్మజ్ఞ విపాప్మా సయామ అహం విభొ
తవం హి యజ్ఞొ ఽకషరః సర్వస తవం ధర్మస తవం పరజాపతిః
22 [వ]
తవమ ఏవైతన మహాభాహొ వక్తుమ అర్హస్య అరింథమ
తవం గతిః సర్వభూతానామ ఇతి మే నిశ్చితా మతిః
23 తవం చాథ్య కురువీరాణాం ధర్మేణాభివిరాజసే
గుణభూతాః సమ తే రాజంస తవం నొ రాజన మతొ గురుః
24 యజస్వ మథ అనుజ్ఞాతః పరాప్త ఏవ కరతుర మయా
యునక్తు నొ భవాన కార్యే యత్ర వాఞ్ఛసి భారత
సత్యం తే పరతిజానామి సర్వం కర్తాస్మి తే ఽనఘ
25 భీమసేనార్జునౌ చైవ తదా మాథ్రవతీసుతౌ
ఇష్టవన్తొ భవిష్యన్తి తవయీష్టవతి భారత