అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 69)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
బరహ్మాస్త్రం తు యథా రాజన కృష్ణేన పరతిసంహృతమ
తథా తథ వేశ్మ తే విప్రా తేజసాభివిథీపితమ
2 తతొ రక్షాంసి సర్వాణి నేశుస తయక్త్వా గృహం తు తత
అన్తరిక్షే చ వాగ ఆసీత సాధు కేశవ సాధ్వ ఇతి
3 తథ అస్త్రం జవలితం చాపి పితామహమ అగాత తథా
తతః పరాణాన పునర లేభే పితా తవ జనేశ్వర
వయచేష్టత చ బాలొ ఽసౌ యదొత్సాహం యదాబలమ
4 బభూవుర ముథితా రాజంస తతస తా భరత సత్రియః
బరాహ్మణాన వాచయామ ఆసుర గొవిన్థస్య చ శాసనాత
5 తతస తా ముథితాః సర్వాః పరశశంసుర జనార్థనమ
సత్రియొ భరత సింహానాం నావం లబ్ధ్వేవ పారగాః
6 కున్తీ థరుపథపుత్రీ చ సుభథ్రా చొత్తరా తదా
సత్రియశ చాన్యా నృసింహానాం బభూవుర హృష్టమానసాః
7 తత్ర మల్లా నటా ఝల్లా గరన్దికాః సౌఖశాయికాః
సూతమాగధ సంఘాశ చాప్య అస్తువన వై జనార్థనమ
కురువంశస తవాఖ్యాభిర ఆశీర్భిర భరతర్షభ
8 ఉత్దాయ తు యదాకాలమ ఉత్తరా యథునన్థనమ
అభ్యవాథయత పరీతా సహ పుత్రేణ భారత
తతస తస్మై థథౌ పరీతొ బహురత్నం విశేషతః
9 తదాన్యే వృష్ణిశార్థూలా నామ చాస్యాకరొత పరభుః
పితుస తవ మహారాజ సత్యసంధొ జనార్థనః
10 పరిక్షీణే కులే యస్మాజ జాతొ ఽయమ అభిమన్యుజః
పరిక్షిథ ఇతి నామాస్య భవత్వ ఇత్య అబ్రవీత తథా
11 సొ ఽవర్ధత యదాకాలం పితా తవ నరాధిప
మనః పరహ్లాథనశ చాసీత సర్వలొకస్య భారత
12 మాసజాతస తు తే వీర పితా భవతి భారత
అదాజగ్ముః సుబహులం రత్నమ ఆథాయ పాణ్డవాః
13 తాన సమీపగతాఞ శరుత్వా నిర్యయుర వృష్ణి పుంగవాః
అలంచక్రుశ చ మాల్యౌఘైః పురుషా నాగసాహ్వయమ
14 పతాకాభిర విచిత్రాభిర ధవజైశ చ వివిధైర అపి
వేశ్మాని సమలంచక్రుః పౌరాశ చాపి జనాధిప
15 థేవతాయతనానాం చ పూజా బహువిధాస తదా
సంథిథేశాద విథురః పాణ్డుపుత్ర పరియేప్సయా
16 రాజమార్గాశ చ తత్రాసన సుమనొభిర అలంకృతాః
శుశుభే తత్పరం చాపి సముథ్రౌఘనిభస్వనమ
17 నర్తకైశ చాపి నృత్యథ్భిర గాయనానాం చ నిస్వనైః
ఆసీథ వైశ్రవణస్యేవ నివాసస తత పురం తథా
18 బన్థిభిశ చ నరై రాజన సత్రీ సహాయైః సహస్రశః
తత్ర తత్ర వివిక్తేషు సమన్తాథ ఉపశొభితమ
19 పతాకా ధూయమానాశ చ శవసతా మాతరిశ్వనా
అథర్శయన్న ఇవ తథా కురూన వై థక్షిణొత్తరాన
20 అఘొషయత తథా చాపి పురుషొ రాజధూర గతః
సర్వరాత్రి విహారొ ఽథయ రత్నాభరణ లక్షణః