అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 68)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
సైవం విపల్య కరుణం సొన్మాథేవ తపస్వినీ
ఉత్తరా నయపతథ భూమౌ కృపణా పుత్రగృథ్ధినీ
2 తాం తు థృష్ట్వా నిపతితాం హతబన్ధుపరిచ్ఛథామ
చుక్రొశ కున్తీ థుఃఖార్తా సర్వాశ చ భరత సత్రియః
3 ముహూర్తమ ఇవ తథ రాజన పాణ్డవానాం నివేశనమ
అప్రేక్షణీయమ అభవథ ఆర్తస్వరనినాథితమ
4 సా ముహూత చ రాజేన్థ్ర పుత్రశొకాభిపీడితా
కశ్మలాభిహతా వీర వైరాటీ తవ అభవత తథా
5 పరతిలభ్య తు సా సంజ్ఞామ ఉత్తరా భరతర్షభ
అఙ్కమ ఆరొప్య తం పుత్రమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
6 ధర్మజ్ఞస్య సుతః సంస తవమ అధర్మమ అవబుధ్యసే
యస తవం వృష్ణిప్రవీరస్య కురుషే నాభివాథనమ
7 పుత్రగత్వా మమ వచొ బరూయాస తవం పితరం తవ
థుర్మరం పరాణినాం వీర కాలే పరాప్తే కదం చన
8 యాహం తవయా విహీనాథ్య పత్యా పుత్రేణ చైవ హ
మర్తవ్యే సతి జీవామి హతస్వస్తిర అకించనా
9 అద వా ధర్మరాజ్ఞాహమ అనుజ్ఞాతా మహాభుజ
భక్షయిష్యే విషం తీక్ష్ణం పరవేక్ష్యే వా హుతాశనమ
10 అద వా థుర్మరం తాత యథ ఇథం మే సహస్రధా
పతిపుత్ర విహీనాయా హృథయం న విథీర్యతే
11 ఉత్తిష్ఠ పుత్రపశ్యేమాం థుఃఖితాం పరపితామహీమ
ఆర్తామ ఉపప్లుతాం థీనాం నిమగ్నాం శొకసాగరే
12 ఆర్యాం చ పశ్య పాఞ్చాలీం సాత్వతీం చ తపస్వినీమ
మాం చ పశ్య సుసుఃఖార్తాం వయాధ విథ్ధాం మృగీమ ఇవ
13 ఉత్తిష్ఠ పశ్య వథనం లొకనాదస్య ధీమతః
పుణ్డరీకపలాశాక్షం పురేవ చపలేక్షణమ
14 ఏవం విప్రలపన్తీం తు థృష్ట్వా నిపతితాం పునః
ఉత్తరాం తాః సత్రియః సర్వాః పునర ఉత్దాపయన్త్య ఉత
15 ఉత్దాయ తు పునర ధైర్యాత తథా మత్స్యపతేః సుతా
పరాఞ్జలిః పునరీకాక్షం భూమావ ఏవాభ్యవాథయత
16 శరుత్వా స తస్యా విపులం విలాపం పురుషర్షభః
ఉపస్పృశ్య తతః కృష్ణొ బరహ్మాస్త్రం సంజహార తత
17 పరతిజజ్ఞే చ థాశార్హస తస్య జీవితమ అచ్యుతః
అబ్రవీచ చ విశుథ్ధాత్మా సర్వం విశ్రావయఞ జగత
18 న బరవీమ్య ఉత్తరే మిద్యా సత్యమ ఏతథ భవిష్యతి
ఏష సంజీవయామ్య ఏనం పశ్యతాం సర్వథేహినామ
19 నొక్తపూర్వం మయా మిద్యా సవైరేష్వ అపి కథా చన
న చ యుథ్ధే పరా వృత్తస తదా సంజీవతామ అయమ
20 యదా మే థయితొ ధర్మొ బరాహ్మణాశ చ విశేషతః
అభిమన్యొః సుతొ జాతొ మృతొ జీవత్వ అయం తదా
21 యదాహం నాభిజానామి విజయేన కథా చన
విరొధం తేన సత్యేన మృతొ జీవత్వ అయం శిశుః
22 యదాసత్యం చ ధర్మశ చ మయి నిత్యం పరతిష్ఠితౌ
తదా మృతః శిశుర అయం జీవతామ అభిమన్యుజః
23 యదా కంశశ చ కేశీ చ ధర్మేణ నిహతౌ మయా
తేన సత్యేన బాలొ ఽయం పునర ఉజ్జీవతామ ఇహ
24 ఇత్య ఉక్తొ వాసుథేవేన స బాలొ భరతర్షభ
శనైః శనైర మహారాజ పరాస్పన్థత స చేతనః