అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 72)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
థీక్షా కాలే తు సంప్రాప్తే తతస తే సుమహర్త్విజః
విధివథ థీక్షయామ ఆసుర అశ్వమేధాయ పార్దివమ
2 కృత్వా స పశుబన్ధాంశ చ థీక్షితః పాణ్డునన్థనః
ధర్మరాజొ మహాతేజాః సహర్త్విగ్భిర వయరొచత
3 హయశ చ హయమేధార్దం సవయం స బరహ్మవాథినా
ఉత్సృష్టః శాస్త్రవిధినా వయాసేనామిత తేజసా
4 స రాజా ధర్మజొ రాజన థీక్షితొ విబభౌ తథా
హేమమాలీ రుక్మకణ్ఠః పరథీప్త ఇవ పావకః
5 కృష్ణాజినీ థణ్డపాణిః కషౌమవాసాః స ధర్మజః
విబభౌ థయుతిమాన భూయః పరజాపతిర ఇవాధ్వరే
6 తదైవాస్యర్త్విజః సర్వే తుల్యవేషా విశాం పతే
బభూవుర అర్జునశ చైవ పరథీప్త ఇవ పావకః
7 శవేతాశ్వః కృష్ణసారం తం స సారాశ్వం ధనంజయః
విధివత పృదివీపాల ధర్మరాజస్య శాసనాత
8 విక్షిపన గాణ్డివం రాజన బథ్ధగొధాఙ్గులి తరవాన
తమ అశ్వం పృదివీపాల ముథా యుక్తః ససార హ
9 ఆ కుమారం తథా రాజన్న ఆగమత తత పురం విభొ
థరష్టుకామం కురుశ్రేష్ఠం పరయాస్యన్తం ధనంజయమ
10 తేషామ అన్యొన్యసంమర్థాథ ఊష్మేవ సమజాయత
థిథృక్షూణాం హయం తం చ తం చైవ హయసారిణమ
11 తతః శబ్థొ మహారాజ థశాశాః పరతిపూరయన
బభూవ పరేక్షతాం నౄణాం కున్తీపుత్రం ధనంజయమ
12 ఏష గచ్ఛతి కౌన్తేయస తురగశ చైవ థీప్తిమాన
యమ అన్వేతి మహాబాహుః సంస్పృశన ధనుర ఉత్తమమ
13 ఏవం శుశ్రావ వథతాం గిరొ జిష్ణుర ఉథారధీః
సవస్తి తే ఽసతు వరజారిష్టం పునశ చైహీతి భారత
14 అదాపరే మనుష్యేన్థ్ర పురుషా వాక్యమ అబ్రువన
నైనం పశ్యామ సంమర్థే ధనుర ఏతత పరథృశ్యతే
15 ఏతథ ధి భీమనిర్హ్రాథం విశ్రుతం గాణ్డివం ధనుః
సవస్తి గచ్ఛత్వ అరిష్టం వై పన్దానమ అకుతొభయమ
నివృత్తమ ఏనం థరక్ష్యామః పునర ఏవం చ తే ఽబరువన
16 ఏవమాథ్యా మనుష్యాణాం సత్రీణాం చ భరతర్షభ
శుశ్రావ మధురా వాచః పునః పునర ఉథీరితాః
17 యాజ్ఞవల్క్యస్య శిష్యశ చ కుశలొ యజ్ఞకర్మణి
పరాయాత పార్దేన సహితః శాన్త్య అర్దం వేథపారగః
18 బరాహ్మణాశ చ మహీపాల బహవొ వేథపారగాః
అనుజగ్ముర మహాత్మానం కషత్రియాశ చ విశొ ఽపి చ
19 పాణ్డవైః పృదివీమ అశ్వొ నిర్జితామ అస్త్రతేజసా
చచార స మహారాజ యదాథేశం స సత్తమ
20 తత్ర యుథ్ధాని వృత్తాని యాన్య ఆసన పాణ్డవస్య హ
తాని వక్ష్యామి తే వీర విచిత్రాణి మహాన్తి చ
21 సహయః పృదివీం రాజన పరథక్షిణమ అరింథమ
ససారొత్తరతః పూర్వం తన నిబొధ మహీపతే
22 అవమృథ్నన సరాష్ట్రాణి పార్దివానాం హయొత్తమః
శనైస తథా పరియయౌ శవేతాశ్వశ చ మహారదః
23 తత్ర సంకలనా నాస్తి రాజ్ఞామ అయుతశస తథా
యే ఽయుధ్యన్త మహారాజ కషత్రియా హతబాన్ధవాః
24 కిరాతా వికృతా రాజన బహవొ ఽసి ధనుర్ధరాః
మలేచ్ఛాశ చాన్యే బహువిధాః పూర్వం నివికృతా రణే
25 ఆర్యాశ చ పృదివీపాలాః పరహృష్టనరవాహనాః
సమీయుః పాణ్డుపుత్రేణ బహవొ యుథ్ధథుర్మథాః
26 ఏవం యుథ్ధాని వృత్తాని తత్ర తత్ర మహీపతే
అర్జునస్య మహీపాలైర నానాథేశనివాసిభిః
27 యాని తూభయతొ రాజన పరతప్తాని మహాన్తి చ
తాని యుథ్ధాని వక్ష్యామి కౌన్తేయస్య తవానఘ