అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 66)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఉత్దితాయాం పృదాయాం తు సుభథ్రా భరాతరం తథా
థృష్ట్వా చుక్రొశ థుఃఖార్తా వచనం చేథమ అబ్రవీత
2 పుణ్డరీకాక్ష పశ్యస్వ పౌత్రం పార్దస్య ధీమతః
పరిక్షీణేషు కురుషు పరిక్షీణం గతాయుషమ
3 ఇషీకా థరొణపుత్రేణ భీమసేనార్దమ ఉథ్యతా
సొత్తరాయాం నిపతితా విజయే మయి చైవ హ
4 సేయం జవలన్తీ హృథయే మయి తిష్ఠతి కేశవ
యన న పశ్యామి థుర్ధర్షం మమ పుత్రసుతం విభొ
5 కిం ను వక్ష్యతి ధర్మాత్మా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
భీమసేనార్జునౌ చాపి మాథ్రవత్యాః సుతౌ చ తౌ
6 శరుత్వాభిమన్యొస తనయం జాతం చ మృతమ ఏవ చ
ముషితా ఇవ వార్ష్ణేయ థరొణపుత్రేణ పాణ్డవాః
7 అభిమన్యుః పరియః కృష్ణ పితౄణాం నాత్ర సంశయః
తే శరుత్వా కిం ను వక్ష్యన్తి థరొణపుత్రాస్త్ర నిర్జితాః
8 భవితాతః పరం థుఃఖం కిం ను మన్యే జనార్థన
అభిమన్యొః సుతాత కృష్ణ మృతాజ జాతాథ అరింథమ
9 సాహం పరసాథయే కృష్ణ తవామ అథ్య శిరసా నతా
పృదేయం థరౌపథీ చైవ తాః పశ్య పురుషొత్తమ
10 యథా థరొణసుతొ గర్భాన పాణ్డూనాం హన్తి మాధవ
తథా కిల తవయా థరౌణిః కరుథ్ధేనొక్తొ ఽరిమర్థన
11 అకామం తవా కరిష్యామి బరహ్మ బన్ధొ నరాధమ
అహం సంజీవయిష్యామి కిరీటితనయాత్మజమ
12 ఇత్య ఏతథ వచనం శరుత్వా జానమానా బలం తవ
పరసాథయే తవా థుర్ధర్ష జీవతామ అభిమన్యుజః
13 యథ్య ఏవం తవం పరతిశ్రుత్య న కరొషి వచః శుభమ
సఫలం వృష్ణిశార్థూల మృతాం మామ ఉపధారయ
14 అభిమన్యొః సుతొ వీర న సంజీవతి యథ్య అయమ
జీవతి తవయి థుర్ధర్ష కిం కరిష్యామ్య అహం తవయా
15 సంజీవయైనం థుర్ధర్ష మృతం తవమ అభిమన్యుజమ
సథృశాక్ష సుతం వీర సస్యం వర్షన్న ఇవామ్బుథః
16 తవం హి కేశవ ధర్మాత్మా సత్యవాన సత్యవిక్రమః
స తాం వాచమ ఋతాం కర్తుమ అర్హసి తవమ అరింథమ
17 ఇచ్ఛన్న అపి హి లొకాంస తరీఞ జీవయేదా మృతాన ఇమాన
కిం పునర థయితం జాతం సవస్రీయస్యాత్మజం మృతమ
18 పరభావజ్ఞాస్మి తే కృష్ణ తస్మాథ ఏతథ బరవీమి తే
కురుష్వ పాణ్డుపుత్రాణామ ఇమం పరమ అనుగ్రహమ
19 సవసేతి వా మహాబాహొ హతపుత్రేతి వా పునః
పరపన్నా మామ ఇయం వేతి థయాం కర్తుమ ఇహార్హసి