అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 67)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏవమ ఉక్తస తు రాజేన్థ్ర కేశిహా థుఃఖమూర్ఛితః
తదేతి వయాజహారొచ్చైర హలాథయన్న ఇవ తం జనమ
2 వాక్యేన తేన హి తథా తం జనం పురుషర్షభః
హలాథయామ ఆస స విభుర ఘర్మార్తం సలిలైర ఇవ
3 తతః స పరావిశత తూర్ణం జన్మ వేశ్మ పితుస తవ
అర్చితం పురుషవ్యాఘ్ర సితైర మాల్యైర యదావిధి
4 అపాం కుమ్భైః సుపూర్ణైశ చ విన్యస్తైః సర్వతొథిశమ
ఘృతేన తిన్థుకాలాతైః సర్షపైశ చ మహాభుజ
5 శస్త్రైశ చ విమలైర నయస్తైః పావకైశ చ సమన్తతః
వృథ్ధాభిశ చాభిరామా భిః పరిచారార్దమ అచ్యుతః
6 థక్షైశ చ పరితొ వీర మిషగ్భిః కుశలైస తదా
థథర్శ చ స తేజస్వీ రక్షొఘ్నాన్య అపి సర్వశః
థరవ్యాణి సదాపితాని సమ విధివత కుశలైర జనైః
7 తదాయుక్తం చ తథ థృష్ట్వా జన్మ వేశ్మ పితుస తవ
హృష్టొ ఽభవథ ధృషీ కేశః సాధు సాధ్వ ఇతి చాబ్రవీత
8 తదా బరువతి వార్ష్ణేయే పరహృష్టవథనే తథా
థరౌపథీ తవరితా గత్వా వైరాటీం వాక్యమ అబ్రవీత
9 అయమ ఆయాతి తే భథ్రే శవశురొ మధుసూథనః
పురాణర్షిర అచిన్త్యాత్మా సమీపమ అపరాజితః
10 సాపి బాష్పకలాం వాచం నిగృహ్యాశ్రూణి చైవ హ
సుసంవీతాభవథ థేవీ థేవవత కృష్ణమ ఈక్షతీ
11 సా తదా థూయమానేన హృథయేన తపస్వినీ
థృష్ట్వా గొవిన్థమ ఆయాన్తం కృపణం పర్యథేవయత
12 పుణ్డరీకాక్ష పశ్యస్వ బాలావ ఇహ వినాకృతౌ
అభిమన్యుం చ మాం చైవ హతౌ తుల్యం జనార్థన
13 వార్ష్ణేయ మధుహన వీర శిరసా తవాం పరసాథయే
థరొణపుత్రాస్త్ర నిర్థగ్ధం జీవయైనం మమాత్మజమ
14 యథి సమ ధర్మరాజ్ఞా వా భీమసేనేన వా పునః
తవయా వా పుణ్డరీకాక్ష వాక్యమ ఉక్తమ ఇథం భవేత
15 అజానతీమ ఈషికేయం జనిత్రీం జన్త్వ ఇతి పరభొ
అహమ ఏవ వినష్టా సయాం నేథమ ఏవంగతం భవేత
16 గర్భస్దస్యాస్య బాలస్య బరహ్మాస్త్రేణ నిపాతనమ
కృత్వా నృశంసం థుర్బుథ్ధిర థరౌణిః కిం ఫలమ అశ్నుతే
17 సా తవా పరసాథ్య శిరసా యాచే శత్రునిబర్హణ
పరాణాంస తయక్ష్యామి గొవిన్థ నాయం సంజీవతే యథి
18 అస్మిన హి బహవః సాధొ యే మమాసన మనొరదాః
తే థరొణపుత్రేణ హతాః కిం ను జీవామి కేశవ
19 ఆసీన మమ మతిః కృష్ణ పూర్ణొత్సఙ్గా జనార్థన
అభివాథయిష్యే థిష్ట్యేతి తథ ఇథం వితదీకృతమ
20 చపలాక్షస్య థాయాథే మృతే ఽసమిన పురుషర్షభ
విఫలా మే కృతాః కృష్ణ హృథి సర్వే మనొరదాః
21 చలపాక్షః కిలాతీవ పరియస తే మధుసూథన
సుతం పశ్యస్వ తస్యేమం బరహ్మాస్త్రేణ నిపాతితమ
22 కృతఘ్నొ ఽయం నృశంసొ ఽయం యదాస్య జనకస తదా
యః పాణ్డవీం శరియం తయక్త్వా గతొ ఽథయ యమసాథనమ
23 మయా చైతత పరతిజ్ఞాతం రణమూర్ధని కేశవ
అభిమన్యౌ హతే వీర తవామ ఏష్యామ్య అచిరాథ ఇతి
24 తచ చ నాకరవం కృష్ణ నృశంసా జీవితప్రియా
ఇథానీమ ఆగతాం తత్ర కిం ను వక్ష్యతి ఫాల్గునిః