అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 65)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు వాసుథేవొ ఽపి వీర్యవాన
ఉపాయాథ వృష్ణిభిః సార్ధం పురం వారణసాహ్వయమ
2 సమయం వాజిమేధస్య విథిత్వా పురుషైషభః
యదొక్తొ ధర్మపుత్రేణ వరజన స సవపురీం పరతి
3 రౌక్మిణేయేన సహితొ యుయుధానేన చైవ హ
చారు థేష్ణేన సామ్బేన గథేన కృతవర్మణా
4 సారణేన చ వీరేణ నిశఠేనొల్ముకేన చ
బలథేవం పురస్కృత్య సుభథ్రా సహితస తథా
5 థరౌపథీమ ఉత్తరాం చైవ పృదాం చాప్య అవలొకకః
సమాశ్వాసయితుం చాపి కషత్రియా నిహతేశ్వరాః
6 తాన ఆగతాన సమీక్ష్యైవ ధృతరాష్ట్రొ మహీపతిః
పరత్యగృహ్ణాథ యదాన్యాయం విథురశ చమహా మనాః
7 తత్రైవ నయవసత కృష్ణః సవర్చితః పురుషర్షభః
విరురేణ మహాతేజాస తదైవ చ యుయుత్సునా
8 వసత్సు వృష్ణివీరేణ్షు తత్రాద జనమేజయ
జజ్ఞే తవ పితా రాజన పరిక్షిత పరవీరహా
9 స తు రాజా మహారాజ బరహ్మాస్త్రేణాభిపీడితః
శవొ బభూవ నిశ్చేష్టొ హర్షశొకవివర్ధనః
10 హృష్టానాం సింహనాథేన జనానాం తత్ర నిస్వనః
ఆవిశ్య పరథిశః సర్వాః పునర ఏవ వయుపారమత
11 తతః సొ ఽతిత్వరః కృష్ణొ వివేశాన్తఃపురం తథా
యుయుధాన థవితీయొ వై వయదితేన్థ్రియ మానసః
12 తతస తవరితమ ఆయాన్తీం థథర్శ సవాం పితృష్వసామ
కరొశన్తీమ అభిధావేతి వాసుథేవం పునః పునః
13 పృష్ఠతొ థరౌపథీం చైవ సుభథ్రాం చ యశస్వినీమ
స విక్రొశం స కరుణం బాన్ధవానాం సత్రియొ నృప
14 తతః కృష్ణం సమాసాథ్య కున్తీ రాజసుతా తథా
పరొవాచ రాజశార్థూల బాష్పగథ్గథయా గిరా
15 వాసుథేవ మహాబాహొ సుప్రజా థేవకీ తవయా
తవం నొ గతిః పరతిష్ఠా చ తవథ ఆయత్తమ ఇథం కులమ
16 యథుప్రవీర యొ ఽయం తే సవస్రీయస్యాత్మజః పరభొ
అశ్వత్దామ్నా హతొ జాతస తమ ఉజ్జీవయ కేశవ
17 తవయా హయ ఏతత పరతిజ్ఞాతమ ఐషీకే యథునన్థన
అహం సంజీవయిష్యామి మృతం జాతమ ఇతి పరభొ
18 సొ ఽయం జాతొ మృతస తాత పశ్యైనం పురుషర్షభ
ఉత్తరాం చ సుభథ్రాంచ థరౌపథీం మాం చమాధవ
19 ధర్మపుత్రం చ భీమం చ ఫల్గునం నకులం తదా
సహథేవం చ థుర్ధర్ష సర్వాన నస తరాతుమ అర్హసి
20 అస్మిన పరాణాః సమాయత్తాః పాణ్డవానాం మమైవ చ
పాణ్డొశ చ పిణ్డొ థాశార్హ తదైవ శవశురస్య మే
21 అభిమన్యొశ చ భథ్రం తే పరియస్య సథృశస్య చ
పరియమ ఉత్పాథయాథ్య తవం పరేతస్యాపి జనార్థన
22 ఉత్తరా హి పరియొక్తం వై కదయత్య అరిసూథన
అభిమన్యొర వచః కృష్ణ పరియత్వాత తే న సంశయః
23 అబ్రవీత కిల థాశార్హ వైరాటీమ ఆర్జునిః పురా
మాతులస్య కులం భథ్రే తవ పుత్రొ గమిష్యతి
24 గత్వా వృష్ణ్యన్ధకకులం ధనుర్వేథం గరహీష్యతి
అస్త్రాణి చ విచిత్రాణి నీతిశాస్త్రం చ కేవలమ
25 ఇత్య ఏతత పరణయాత తాత సౌభథ్రః పరవీరహా
కదయామ ఆస థుర్ధర్షస తదా చైత్న న సంశయః
26 తాస తవాం వయం పరణమ్యేహ యాచామొ మధుసూథన
కులస్యాస్య హితార్దం తవం కురు కల్యాణమ ఉత్తమమ
27 ఏవమ ఉక్త్వా తు వార్ష్ణేయం పృదా పృదుల లొచనా
ఉచ్ఛ్రిత్య బాహూ థుఃఖార్తా తాశ చాన్యాః పరాపతన భువి
28 అబ్రువంశ చ మహారాజ సర్వాః సాస్రావిలేక్షణాః
సవస్రీయొ వాసుథేవస్య మృతొ జాత ఇతి పరభొ
29 ఏవమ ఉక్తే తతః కున్తీం పరత్యగృహ్ణాజ జనార్థనః
భూమౌ నిపతితాం చైనాం సాన్త్వయామ ఆస భారత