అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 63)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతస తే పరయయుర హృష్టాః పరహృష్టనరవాహనాః
రదఘొషేణ మహతా పూరయన్తొ వసుంధరామ
2 సంస్తూయమానాః సతుతిభిః సూతమాగధబన్థిభిః
సవేన సైన్యేన సంవీతా యదాథిత్యాః సవరశ్మిభిః
3 పాణ్డురేణాతపత్రేణ ధరియమాణేన మూర్ధని
బభౌ యుధిష్ఠిరస తత్ర పౌర్ణమాస్యామ ఇవొడురాట
4 జయాశిషః పరహృష్టానాం నరాణాం పది పాణ్డవః
పరత్యగృహ్ణాథ యదాన్యాయం యదావత పురుషర్షభః
5 తదైవ సైనికా రాజన రాజానమ అనుయాన్తి యే
తేషాం హలహలాశబ్థొ థివం సతబ్ధ్వా వయతిష్ఠత
6 స సరాంసి నథీశ చైవ వనాన్య ఉపవనాని చ
అత్యక్రామన మహారాజొ గిరిం చైవాన్వపథ్యత
7 తస్మిన థేశే చ రాజేన్థ్ర యత్ర తథ థరవ్యమ ఉత్తమమ
చక్రే నివేశనం రాజా పాణ్డవః సహ సైనికైః
శివే థేశే సమే చైవ తథా భరతసత్తమ
8 అగ్రతొ బరాహ్మణాన కృత్వా తపొ విథ్యా థమాన్వితాన
పురొహితం చ కౌరవ్య వేథవేథాఙ్గపారగమ
9 పరాఙ నివేశాత తు రాజానం బరాహ్మణాః స పురొధసః
కృత్వా శాన్తిం యదాన్యాయం సర్వతః పర్యవారయన
10 కృత్వా చ మధ్యే రాజానమ అమాత్యాంశ చ యదావిధి
షట పదం నవ సంస్దానం నివేశం చక్రిరే థవిజాః
11 మత్తానాం వారణేన్థ్రాణాం నివేశం చ యదావిధి
కారయిత్వా స రాజేన్థ్రొ బరాహ్మణాన ఇథమ అబ్రవీత
12 అస్మిన కార్యే థవిజశ్రేష్ఠా నక్షత్రే థివసే శుభే
యదా భవన్తొ మన్యన్తే కర్తుమ అర్హద తత తదా
13 న నః కాలాత్యయొ వై సయాథ ఇహైవ పరిలమ్బతామ
ఇతి నిశ్చిత్య విప్రేన్థ్రాః కరియతాం యథ అనన్తరమ
14 శరుత్వైతథ వచనం రాజ్ఞొ బరాహ్మణాః స పురొధసః
ఇథమ ఊచుర వచొ హృష్టా ధర్మరాజ పరియేప్సవః
15 అథ్యైవ నక్షత్రమ అహశ చ పుణ్యం; యతామహే శరేష్ఠతమం కరియాసు
అమ్భొభిర అథ్యేహ వసామ రాజన్న; ఉపొష్యతాం చాపి భవథ్భిర అథ్య
16 శరుత్వా తు తేషాం థవిజసత్తమానాం; కృతొపవాసా రజనీం నరేన్థ్రాః
ఊషుః పరతీతాః కుశసంస్తరేషు; యదాధ్వరేషు జవలితా హవ్యవాహాః
17 తతొ నిశా సా వయగమన మహాత్మనాం; సంశృణ్వతాం విప్ర సమీరితా గిరః
తతః పరభాతే విమలే థవిజర్షభా; వచొ ఽబరువన ధర్మసుతం నరాధిపమ