అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 64)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బరాహ్మణాహ]
కరియతామ ఉపహారొ ఽథయ తర్యమ్బకస్య మహాత్మనః
కృత్వొపహారం నృపతే తతః సవార్దే యతామహే
2 [వ]
శరుత్వా తు వచనం తేషాం బరాహ్మణానాం యుధిష్ఠిరః
నిరీశస్య యదాన్యాయమ ఉపహారమ ఉపాహరత
3 ఆజ్యేన తర్పయిత్వాగ్నిం విధివత సంస్కృతేన హ
మన్త్రసిథ్ధం చరుం కృత్వా పురొధాః పరయయౌ తథా
4 స గృహీత్వా సుమనసొ మన్త్రపూతా జనాధిప
మొథకైః పాయసేనాద మాంసైశ చొపాహరథ బలిమ
5 సుమనొభిశ చ చిత్రాభిర జాలైర ఉచ్చావచైర అపి
సర్వం సవిష్ట కృతం కృత్వా విధివథ వేథపారగః
కింకరాణాం తతః పశ్చాచ చకార బలిమ ఉత్తమమ
6 యక్షేన్థ్రాయ కుబేరాయ మణిభథ్రాయ చైవ హ
తదాన్యేషాం చ యక్షాణాం భూతాధిపతయశ చ యే
7 కృసరేణ స మాంసేన నివాపైస తిలసంయుతైః
శుశుభే సదానమ అత్యర్దం థేవథేవస్య పార్దివ
8 కృత్వా తు పూజాం రుథ్రస్య గణానాం చైవ సర్వశః
యయౌ వయాసం పురస్కృత్య నృపొ రత్ననిధిం పరతి
9 పూజయిత్వా ధనాధ్యక్షం పరణిపత్యాభివాథ్య చ
సుమనొభిర విచిత్రాభిర అపూపైః కృసరేణ చ
10 శఙ్ఖాథీంశ చ నిధీన సర్వాన నిధిపాలాంశ చ సర్వశః
అర్చయిత్వా థవిజాగ్ర్యాన స సవస్తి వాచ్య చ వీర్యవాన
11 తేషాం పుణ్యాహఘొషేణ తేజసా సమవస్దితః
పరీతిమాన స కురుశ్రేష్ఠః ఖానయామ ఆస తం నిధిమ
12 తతః పాత్ర్యః స కరకాః సాశ్మన్తక మనొరమాః
భృఙ్గారాణి కటాహాణి కలశాన వర్ధమానకాన
13 వహూని చ విచిత్రాణి భాజనాని సహస్రశః
ఉథ్ధారయామ ఆస తథా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
14 తేషాం లక్షణమ అప్య ఆసీన మహాన కరపుటస తదా
తరిలక్షం భాజనం రాజంస తులార్ధమ అభవన నృప
15 వాహనం పాణ్డుపుత్రస్య తత్రాసీత తు విశాం పతే
షష్టిర ఉష్ట్రసహస్రాణి శతాని థవిగుణా హయాః
16 వారణాశ చ మహారాజ సహస్రశతసంమితాః
శకటాని రదాశ చైవ తావథ ఏవ కరేణవః
ఖరాణాం పురుషాణాం చ పరిసంఖ్యా న విథ్యతే
17 ఏతథ విత్తం తథ అభవథ యథ ఉథ్థధ్రే యుధిష్ఠిరః
షొడశాష్టౌ చతుర్వింశత సహస్రం భారలక్షణమ
18 ఏతేష్వ ఆధాయ తథ థరవ్యం పునర అభ్యర్చ్య పాణ్డవః
మహాథేవం రతియయౌ పురం నాగాహ్వయం పరతి
19 థవైపాయనాభ్యనుజ్ఞాతః పురస్కృత్య పురొహితమ
గొయుతే గొయుతే చైవ నయవసత పురుషర్షభః
20 సా పురాభిముఖీ రాజఞ జగామ మహతీ చమూః
కృచ్ఛ్రాథ థరవిణ భారార్తా హర్షయన్తీ కురూథ్వహాన