అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 62)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
శరుత్వైతథ వచనం బరహ్మన వయాసేనొక్తం మహాత్మనా
అశ్వమేధం పరతి తథా కిం నృపః పరచకార హ
2 రత్నం చ యన మరుత్తేన నిహితం పృదివీతలే
తథ అవాప కదం చేతి తన మే బరూహి థవిజొత్తమ
3 [వ]
శరుత్వా థవైపాయన వచొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
భరాతౄన సర్వాన సమానాయ్య కాలే వచనమ అబ్రవీత
అర్జునం భీమసేనం చ మాథ్రీపుత్రౌ యమావ అపి
4 శరుతం వొ వచనం వీరాః సౌహృథాథ యన మహాత్మనా
కురూణాం హితకామేన పరొక్తం కృష్ణేన ధీమతా
5 తపొవృథ్ధేన మహతా సుహృథాం భూతిమ ఇచ్ఛతా
గురుణా ధర్మశీలేన వయాసేనాథ్భుత కర్మణా
6 భీష్మేణ చ మహాప్రాజ్ఞ గొవిన్థేన చ ధీమతా
సంస్మృత్య తథ అహం సమ్యక కర్తుమ ఇచ్ఛామి పాణ్డవాః
7 ఆయత్యాం చ తథాత్వే చ సర్వేషాం తథ ధి నొ హితమ
అనుబన్ధే చ కల్యాణం యథ వచొ బరహ్మవాథినః
8 ఇయం హి వసుధా సర్వా కషీణరత్నా కురూథ్వహాః
తచ చాచష్ట బహు వయాసొ మరుత్తస్య ధనం నృపాః
9 యథ్య ఏతథ వొ బహుమతం మన్యధ్వం వా కషమం యథి
తథ ఆనయామహే సర్వే కదం వా భీమ మన్యసే
10 ఇత్య ఉక్తవాక్యే నృపతౌ తథా కురుకులొథ్వహ
భీమసేనొ నృపశ్రేష్ఠం పరాఞ్జలిర వాక్యమ అబ్రవీత
11 రొచతే మే మహాబాహొ యథ ఇథం భాషితం తవయా
వయాసాఖ్యాతస్య విత్తస్య సముపానయనం పరతి
12 యథి తత పరాప్నుయామేహ ధనమ ఆవిక్షితం పరభొ
కృతమ ఏవ మహారాజ భవేథ ఇతి మతిర మమ
13 తే వయం పరణిపాతేన గిరీశస్య మహాత్మనః
తథ ఆనయామ భథ్రం తే సమభ్యర్చ్య కపర్థినమ
14 తం విభుం థేవథేవేశం తస్యైవానుచరాంశ చ తాన
పరసాథ్యార్దమ అవాప్స్యామొ నూనం వాగ్బుథ్ధికర్మభిః
15 రక్షన్తే యే చ తథ థరవ్యం కింకరా రౌథ్రథర్శనాః
తే చ వశ్యా భవిష్యన్తి పరసన్నే వృషభధ్వజే
16 శరుత్వైవం వథతస తస్య వాక్యం భీమస్య భారత
పరీతొ ధర్మాత్మజొ రాజా బభూవాతీవ భారత
అర్జున పరముఖాశ చాపి తదేత్య ఏవాబ్రువన ముథా
17 కృత్వా తు పాణ్డవాః సర్వే రత్నాహరణ నిశ్చయమ
సేనామ ఆజ్ఞాపయామ ఆసుర నక్షత్రే ఽహని చ ధరువే
18 తతొ యయుః పాణ్డుసుతా బరాహ్మణాన సవస్తి వాచ్య చ
అర్చయిత్వా సురశ్రేష్ఠం పూర్వమ ఏవ మహేశ్వరమ
19 మొథకైః పాయసేనాద మాంసాపూపైస తదైవ చ
ఆశాస్య చ మహాత్మానం పరయయుర ముథితా భృశమ
20 తేషాం పరయాస్యతాం తత్ర మఙ్గలాని శుభాన్య అద
పరాహుః పరహృష్టమనసొ థవిజాగ్ర్యా నాగరాశ చ తే
21 తతః పరథక్షిణీకృత్య శిరొభిః పరణిపత్య చ
బరాహ్మణాన అగ్నిసహితాన పరయయుః పాణ్డునన్థనాః
22 సమనుజ్ఞాప్య రాజానం పుత్రశొకసమాహతమ
ధృతరాష్ట్రం సభార్యం వై పృదాం పృదుల లొచనామ
23 మూలే నిక్షిప్య కౌరవ్యమ్యుయుత్సుం ధృతరాష్ట్రజమ
సంపూజ్యమానాః పౌరైశ చ బరాహ్మణైశ చ మనీషిభిః