అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 61)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా తు పుత్రస్య వచః శూరాత్మజస తథా
విహాయ శొకం ధర్మాత్మా థథౌ శరాథ్ధమ అనుత్తమమ
2 తదైవ వాసుథేవొ ఽపి సవస్రీయస్య మహాత్మనః
థయితస్య పితుర నిత్యమ అకరొథ ఔర్ధ్వ థేహికమ
3 షష్టిం శతసహస్రాణి బరాహ్మణానాం మహాభుజః
విధివథ భొజయామ ఆస భొజ్యం సర్వగుణాన్వితమ
4 ఆచ్ఛాథ్య చ మహాబాహుర ధనతృష్ణ్డామ అపానుథత
బరాహ్మణానాం తథా కృష్ణస తథ అభూథ రొమహర్షణమ
5 సువర్ణం చైవ గాశ చైవ శయనాచ్ఛాథనం తదా
థీయమానం తథా విప్రాః పరభూతమ ఇతి చాబ్రువన
6 వాసుథేవొ ఽద థాశార్హొ బలథేవః స సాత్యకిః
అభిమన్యొస తథా శరాథ్ధమ అకుర్వన సత్యకస తథా
అతీవ థుఃఖసంతప్తా న శమం చొపలేభిరే
7 తదైవ పాణ్డవా వీరా నగరే నాగసాహ్వయే
నొపగచ్ఛన్తి వై శాన్తిమ అభిమన్యువినాకృతాః
8 సుబహూని చ రాజేన్థ్ర థివసాని విరాటజా
నాభుఙ్క్త పతిశొకార్తా తథ అభూత కరుణం మహత
కుక్షిస్ద ఏవ తస్యాస్తు స గర్భః సంప్రలీయత
9 ఆజగామ తతొ వయాసొ జఞాత్వా థివ్యేన చక్షుషా
ఆగమ్య చాబ్రవీథ ధీమాన పృదాం పృదుల లొచనామ
ఉత్తరాం చమహా తేజాః శొకః సంత్యజ్యతామ అయమ
10 జనిష్యతి మహాతేజాః పుత్రస తవ యశస్విని
పరభావాథ వాసుథేవస్య మమ వయాహరణాథ అపి
పాణ్డవానామ అయం చాన్తే పాలయిష్యతి మేథినీమ
11 ధనంజయం చ సంప్రేక్ష్య ధర్మరాజస్య పశ్యతః
వయాసొ వాక్యమ ఉవాచేథం హర్షయన్న ఇవ భారత
12 పౌత్రస తవ మహాబాహొ జనిష్యతి మహామనాః
పృద్వీం సాగరపర్యన్తాం పాలయిష్యతి చైవ హ
13 తస్మాచ ఛొకం కురుశ్రేష్ఠ జహి తవమ అరికర్శన
విచార్యమ అత్ర న హి తే సత్యమ ఏతథ భవిష్యతి
14 యచ చాపి వృష్ణివీరేణ కృష్ణేన కురునన్థన
పురొక్తం తత తదా భావి మా తే ఽతరాస్తు విచారణా
15 విబుధానాం గతొ లొకాన అక్షయాన ఆత్మనిర్జితాన
న స శొచ్యస తవయా తాత న చాన్యైః కురుభిస తదా
16 ఏవం పితామహేనొక్తొ ధర్మాత్మా సధనంజయః
తయక్త్వా శొకం మహారాజ హృష్టరూపొ ఽభవత తథా
17 పితాపి తవ ధర్మజ్ఞ గర్భే తస్మిన మహామతే
అవర్ధత యదాకాలం శుక్లపక్షే యదా శశీ
18 తతః సంచొథయామ ఆస వయాసొ ధర్మాత్మజం నృపమ
అశ్వమేధం పరతి తథా తతః సొ ఽనతర్హితొ ఽభవత
19 ధర్మరాజొ ఽపి మేధావీ శరుత్వా వయాసస్య తథ వచః
విత్తొపనయనే తాత చకార గమనే మతిమ