అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 47)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
సంన్యాసం తప ఇత్య ఆహుర వృథ్ధా నిశ్చిత థర్శినః
బరాహ్మణా బరహ్మయొనిస్దా జఞానం బరహ్మ పరం విథుః
2 అవిథూరాత పరం బరహ్మ వేథ విథ్యా వయపాశ్రయమ
నిర్థ్వంథ్వం నిర్గుణం నిత్యమ అచిన్త్యం గుహ్యమ ఉత్తమమ
3 జఞానేన తపసా చైవ ధీరాః పశ్యన్తి తత పథమ
నిర్ణిక్త తమసః పూతా వయుత్క్రాన్త రజసొ ఽమలాః
4 తపసా కషేమమ అధ్వానం గచ్ఛన్తి పరమైషిణః
సంన్యాసనిరతా నిత్యం యే బరహ్మ విథుషొ జనాః
5 తపః పరథీప ఇత్య ఆహుర ఆచారొ ధర్మసాధకః
జఞానం తవ ఏవ పరం విథ్మ సంన్యాసస తప ఉత్తమమ
6 యస తు వేథ నిరాబాధం జఞానం తత్త్వవినిశ్చయాత
సర్వభూతస్దమ ఆత్మానం స సర్వగతిర ఇష్యతే
7 యొ విథ్వాన సహ వాసం చ వివాసం చైవ పశ్యతి
తదైవైకత్వ నానాత్వే స థుఃఖాత పరిముచ్యతే
8 యొ న కామయతే కిం చిన న కిం చిథ అవమన్యతే
ఇహ లొకస్ద ఏవైష బరహ్మభూయాయ కల్పతే
9 పరధానగుణతత్త్వజ్ఞః సర్వభూతవిధానవిత
నిర్మమొ నిరహంకారొ ముచ్యతే నాత్ర సంశయః
10 నిర్థ్వంథ్వొ నిర్నమః కారొ నిః సవధా కార ఏవ చ
నిర్గుణం నిత్యమ అథ్వంథ్వం పరశమేనైవ గచ్ఛతి
11 హిత్వా గుణమయం సర్వం కర్మ జన్తుః శుభాశుభమ
ఉభే సత్యానృతే హిత్వా ముచ్యతే నాత్ర సంశయః
12 అవ్యక్తబీజప్రభవొ బుథ్ధిస్కన్ధమయొ మహాన
మహాహంకార విటప ఇన్థ్రియాన్తర కొటరః
13 మహాభూతవిశాఖశ చ విశేషప్రతిశాఖవాన
సథా పర్ణః సపా పుష్పః శుభాశుభఫలొథయః
ఆజీవః సర్వభూతానాం బరహ్మ వృక్షః సనాతనః
14 ఏతచ ఛిత్త్వా చ భిత్త్వా చ జఞానేన పరమాసినా
హిత్వా చామరతామ్ప్రాప్య జహ్యాథ వై మృత్యుజన్మనీ
నిర్మమొ నిరహంకారొ ముచ్యతే నాత్ర సంశయః
15 థవావ ఏతౌ పక్షిణౌ నిత్యౌ సఖాయౌ చాప్య అచేతనౌ
ఏతాభ్యాం తు పరొ యస్య చేతనావాన ఇతి సమృతః
16 అచేతనః సత్త్వసంఘాత యుక్తః; సత్త్వాత పరం చేతయతే ఽనతరాత్మా
స కషేత్రజ్ఞః సత్త్వసంఘాత బుథ్ధిర; గుణాతిగొ ముచ్యతే మృత్యుపాశాత