అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 48)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
కే చిథ బరహ్మమయం వృక్షం కే చిథ బరహ్మమయం మహత
కే చిత పురుషమ అవ్యక్తం కే చిత పరమ అనామయమ
మన్యన్తే సర్వమ అప్య ఏతథ అవ్యక్తప్రభవావ్యయమ
2 ఉచ్చ్వాస మాత్రమ అపి చేథ యొ ఽనతకాలే సమొ భవేత
ఆత్మానమ ఉపసంగమ్య సొ ఽమృతత్వాయ కల్పతే
3 నిమేష మాత్రమ అపి చేత సంయమ్యాత్మానమ ఆత్మని
గచ్ఛత్య ఆత్మప్రసాథేన విథుషాం పరాప్తిమ అవ్యయామ
4 పరాణాయామైర అద పరాణాన సంయమ్య స పునః పునః
థశ థవాథశభిర వాపి చతుర్వింశాత పరం తతః
5 ఏవం పూర్వం పరసన్నాత్మా లభతే యథ యథ ఇచ్ఛతి
అవ్యక్తాత సత్త్వమ ఉథ్రిక్తమ అమృతత్వాయ కల్పతే
6 సత్త్వాత పరతరం నాన్యత పరశంసన్తీహ తథ్విథః
అనుమానాథ విజానీమః పురుషం సత్త్వసంశ్రయమ
న శక్యమ అన్యదా గన్తుం పురుషం తమ అదొ థవిజాః
7 కషమా ధృతిర అహింసా చ సమతా సత్యమ ఆర్జవమ
జఞానం తయాగొ ఽద సంన్యాసః సాత్త్వికం వృత్తమ ఇష్యతే
8 ఏతేనైవానుమానేన మన్యన్తే ఽద మనీషిణః
సత్త్వం చ పురుషశ చైకస తత్ర నాస్తి విచారణా
9 ఆహుర ఏకే చ విథ్వాంసొ యే జఞానే సుప్రతిష్ఠితాః
కషేత్రజ్ఞసత్త్వయొర ఐక్యమ ఇత్య ఏతన నొపపథ్యతే
10 పృదగ భూతస తతొ నిత్యమ ఇత్య ఏతథ అవిచారితమ
పృదగ్భావశ చ విజ్ఞేయః సహజశ చాపి తత్త్వతః
11 తదైవైకత్వ నానాత్వమ ఇష్యతే విథుషాం నయః
మశకొథుమ్బరే తవ ఐక్యం పృదక్త్వమ అపి థృశ్యతే
12 మత్స్యొ యదాన్యః సయాథ అప్సు సంప్రయొగస తదానయొః
సంబన్ధస తొయబిన్థూనాం పర్ణే కొక నథస్య చ
13 [గురు]
ఇత్య ఉక్తవన్తం తే విప్రాస తథా లొకపితామహమ
పునః సంశయమ ఆపన్నాః పప్రచ్ఛుర థవిజసత్తమాః
14 [రసయహ]
కింశ చిథ ఏవేహ ధర్మాణామ అనుష్ఠేయతమం సమృతమ
వయాహతామ ఇవ పశ్యామొ ధర్మస్య వివిధాం గతిమ
15 ఊర్ధ్వం థేహాథ వథన్త్య ఏకే నైతథ అస్తీతి చాపరే
కే చిత సంశయితం సర్వం నిఃసంశయమ అదాపరే
16 అనిత్యం నిత్యమ ఇత్య ఏకే నాస్త్య అస్త్య ఇత్య అపి చాపరే
ఏకరూపం థవిధేత్య ఏకే వయామిశ్రమ ఇతి చాపరే
ఏకమ ఏకే పృదక చాన్యే బహుత్వమ ఇతి చాపరే
17 మన్యన్తే బరాహ్మణా ఏవం పరాజ్ఞాస తత్త్వార్ద థర్శినః
జటాజినధరాశ చాన్యే ముణ్డాః కే చిథ అసంవృతాః
18 అస్నానం కే చిథ ఇచ్ఛన్తి సనానమ ఇత్య అపి చాపరే
ఆహారం కే చిథ ఇచ్ఛన్తి కే చిచ చానశనే రతాః
19 కర్మ కే చిత పరశంసన్తి పరశాన్తమ అపి చాపరే
థేశకాలావ ఉభౌ కే చిన నైతథ అస్తీతి చాపరే
కే చిన మొక్షం పరశంసన్తి కే చిథ భొగాన పృదగ్విధాన
20 ధనాని కే చిథ ఇచ్ఛన్తి నిర్ధనత్వం తదాపరే
ఉపాస్య సాధనం తవ ఏకే నైతథ అస్తీతి చాపరే
21 అహింసా నిరతాశ చాన్యే కేచిథ ధింసా పరాయణాః
పుణ్యేన యశసేత్య ఏకే నైతథ అస్తీతి చాపరే
22 సథ్భావనిరతాశ చాన్యే కే చిత సంశయితే సదితాః
థుఃఖాథ అన్యే సుఖాథ అన్యే ధయానమ ఇత్య అపరే సదితాః
23 యజ్ఞమ ఇత్య అపరే ధీరాః పరథానమ ఇతి చాపరే
సర్వమ ఏకే పరశంసన్తి న సర్వమ ఇతి చాపరే
24 తపస తవ అన్యే పరశంసన్తి సవాధ్యాయమ అపరే జనాః
జఞానం సంన్యాసమ ఇత్య ఏకే సవభావం భూతచిన్తకాః
25 ఏవం వయుత్దాపితే ధర్మే బహుధా విప్రధావతి
నిశ్చయం నాధిగచ్ఛామః సంమూఢాః సురసత్తమ
26 ఇథం శరేయ ఇథం శరేయ ఇత్య ఏవం పరస్దితొ జనః
యొ హి యస్మిన రతొ ధర్మే స తం పూజయతే సథా
27 తత్ర నొ విహతా పరజ్ఞా మనశ చ బహులీకృతమ
ఏతథ ఆఖ్యాతుమ ఇచ్ఛామః శరేయః కిమ ఇతి సత్తమ
28 అతః పరం చ యథ గుహ్యం తథ భవాన వక్తుమ అర్హతి
సత్త్వక్షత్రజ్ఞయొశ చైవ సంబన్ధః కేన హేతునా
29 ఏవమ ఉక్తః స తైర విప్రైర భగవాఁల లొకభావనః
తేభ్యః శశంస ధర్మాత్మా యాదా తద్యేన బుథ్ధిమాన