అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 45)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
బుథ్ధిసారం మన సతమ్భమ ఇన్థ్రియగ్రామబన్ధనమ
మహాభూతార విష్కమ్భం నిమేష పరివేష్టనమ
2 జరా శొకసమావిష్టం వయాధివ్యసనసంచరమ
థేశకాలవిచారీథం శరమవ్యాయామ అనిస్వనమ
3 అహొరాత్ర పరిక్షేపం శీతొష్ణపరిమణ్డలమ
సుఖథుఃఖాన్త సంక్లేశం కషుత్పిపాసావకీలనమ
4 ఛాయా తప విలేఖం చ నిమేషొన్మేష విహ్వలమ
ఘొరమొహజనాకీర్ణం వర్తమానమ అచేతనమ
5 మాసార్ధ మాసగణితం విషమం లొకసంచరమ
తమొ నిచయపఙ్కం చ రజొ వేగప్రవర్తకమ
6 సత్త్వాలంకార థీప్తం చ గుణసంఘాత మణ్డలమ
సవరవిగ్రహ నాభీకం శొకసంఘాత వర్తనమ
7 కరియా కారణసంయుక్తం రాగవిస్తారమ ఆయతమ
లొభేప్సా పరిసంఖ్యాతం వివిక్తజ్ఞానసంభవమ
8 భయమొహపరీవారం భూతసంమొహ కారకమ
ఆనన్థ పరీతిధారం చ కామక్రొధపరిగ్రహమ
9 మహథ ఆథి విశేషాన్తమ అసక్తప్రభవావ్యయమ
మనొజవనమ అశ్రాన్తం కాలచక్రం పరవర్తతే
10 ఏతథ థవంథ్వ సమాయుక్తం కాలచక్రమ అచేతనమ
విసృజేత సంక్షిపేచ చాపి బొధయేత సామరం జగత
11 కాలచక్రప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చైవ తత్త్వతః
కాలచక్రప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చైవ తత్త్వతః
యస తు వేథ నరొ నిత్యం న స భూతేషు ముహ్యతి
12 విముక్తః సర్వసంక్లేశైః సర్వథ్వంథ్వాతిగొ మునిః
విముక్తః సర్వపాపేభ్యః పరాప్నొతి పరమాం గతిమ
13 గృహస్దొ బరహ్మ చారీ చ వానప్రస్దొ ఽద భిక్షుకః
చత్వార ఆశ్రమాః పరొక్తాః సర్వే గార్హస్ద్య మూలకాః
14 యః కశ చిథ ఇహ లొకే చ హయ ఆగమః సంప్రకీర్తితః
తస్యాన్త గమనం శరేయః కీర్తిర ఏషా సనాతనీ
15 సంస్కారైః సంస్కృతః పూర్వం యదావచ చరితవ్రతః
జాతౌ గుణవిశిష్టాయాం సమావర్తేత వేథవిత
16 సవథారనిరతొ థాన్తః శిష్టాచారొ జితేన్థ్రియః
పఞ్చభిశ చ మహాయజ్ఞైః శరథ్థధానొ యజేత హ
17 థేవతాతిదిశిష్టాశీ నిరతొ వేథ కర్మసు
ఇజ్యా పరథానయుక్తశ చ యదాశక్తి యదావిధి
18 న పాణిపాథచపలొ న నేత్రచపలొ మునిః
న చ వాగ అఙ్గచపల ఇతి శిష్టస్య గొచరః
19 నిత్యయజ్ఞొపవీతీ సయాచ ఛుక్ల వాసాః శుచివ్రతాః
నియతొ థమథానాభ్యాం సథా శిష్టైశ చ సంవిశేత
20 జితశిశ్నొథరొ మైత్రః శిష్టాచార సమాహితః
వైణవీం ధారయేథ యష్టిం సొథకం చ కమణ్డలుమ
21 అధీత్యాధ్యాపనం కుర్యాత తదా యజన యాజనే
థానం పరతిగ్రహం చైవ షడ్గుణాం వృత్తిమ ఆచరేత
22 తరీణి కర్మాణి యానీహ బరాహ్మణానాం తు జీవికా
యాజనాధ్యాపనే చొభే శుథ్ధాచ చాపి పరతిగ్రహః
23 అవశేషాణి చాన్యాని తరీణి కర్మాణి యాని తు
థానమ అధ్యయనం యజ్ఞొ ధర్మయుక్తాని తాని తు
24 తేష్వ అప్రమాథం కుర్వీత తరిషు కర్మసు ధర్మవిత
థాన్తొ మైత్రః కషమా యుక్తః సర్వభూతసమొ మునిః
25 సర్వమ ఏతథ యదాశక్తి విప్రొ నిర్వర్తయఞ శుచిః
ఏవం యుక్తొ జయేత సవర్గం గృహస్దః సంశితవ్రతః