అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 44)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
యథ ఆథిమధ్యపర్యన్తం గరహణొపాయమ ఏవ చ
నామ లక్షణసంయుక్తం సర్వం వక్ష్యామి తత్త్వతః
2 అహః పూర్వం తతొ రాత్రిర మాసాః శుక్లాథయః సమృతాః
శరవిష్ఠాథీని ఋక్షాణి ఋతవః శిశిరాథయః
3 భూమిర ఆథిస తు గన్ధానాం రసానామ ఆప ఏవ చ
రూపాణాం జయొతిర ఆథిస తు సపర్శాథిర వాయుర ఉచ్యతే
శబ్థస్యాథిస తదాకాశమ ఏష భూతకృతొ గుణః
4 అతః పరం పరవక్ష్యామి భూతానామ ఆథిమ ఉత్తమమ
ఆథిత్యొ జయొతిషామ ఆథిర అగ్నిర భూతాథిర ఇష్యతే
5 సావిత్రీ సర్వవిథ్యానాం థేవతానాం పరజాపతిః
ఓంకారః సర్వవేథానాం వచసాం పరాణ ఏవ చ
యథ యస్మిన నియతం లొకే సర్వం సావిత్రమ ఉచ్యతే
6 గాయత్రీ ఛన్థసామ ఆథిః పశూనామ అజ ఉచ్యతే
గావశ చతుష్పథామ ఆథిర మనుష్యాణాం థవిజాతయః
7 శయేనః పతత్రిణామ ఆథిర యజ్ఞానాం హుతమ ఉత్తమమ
పరిసర్పిణాం తు సర్వేషాం జయేష్ఠః సర్పొ థవిజొత్తమాః
8 కృతమ ఆథిర యుగానాం చ సర్వేషాం నాత్ర సంశయః
హిరణ్యం సర్వరత్నానామ ఓషధీనాం యవాస తదా
9 సర్వేషాం భక్ష్యభొజ్యానామ అన్నం పరమమ ఉచ్యతే
థరవాణాం చైవ సర్వేషాం పేయానామ ఆప ఉత్తమాః
10 సదావరాణాం చ భూతానాం సర్వేషామ అవిశేషతః
బరహ్మ కషేత్రం సథా పుణ్యం పలక్షః పరదమజః సమృతః
11 అహం పరజాపతీనాం చ సర్వేషాం నాత్ర సంశయః
మమ విష్ణుర అచిన్త్యాత్మా సవయమ్భూర ఇతి స సమృతః
12 పర్వతానాం మహామేరుః సర్వేషామ అగ్రజః సమృతః
థిశాం చ పరథిశాం చొర్ధ్వా థిగ జాతా పరదమం తదా
13 తదా తరిపదగా గఙ్గా నథీనామ అగ్రజా సమృతా
తదా సరొథ పానానాం సర్వేషాం సాగరొ ఽగరజః
14 థేవథానవ భూతానాం పిశాచొరగరక్షసామ
నరకింనర యక్షాణాం సర్వేషామ ఈశ్వరః పరభుః
15 ఆథిర విశ్వస్య జగతొ విష్ణుర బరహ్మమయొ మహాన
భూతం పరతరం తస్మాత తరైలొక్యే నేహ విథ్యతే
16 ఆశ్రమాణాం చ గార్హస్ద్యం సర్వేషాం నాత్ర సంశయః
లొకానామ ఆథిర అవ్యక్తం సర్వస్యాన్తస తథ ఏవ చ
17 అహాన్య అస్తమయాన్తాని ఉథయాన్తా చ శర్వరీ
సుఖస్యాన్తః సథా థుఃఖం థుఃఖస్యాన్తః సథా సుఖమ
18 సర్వే కషయాన్తా నిచయాః పతనాన్తాః సముచ్ఛ్రయాః
సంయొగా విప్రయొగాన్తా మరణాన్తం హి జీవితమ
19 సర్వం కృతం వినాశాన్తం జాతస్య మరణం ధరువమ
అశాశ్వతం హి లొకే ఽసమిన సర్వం సదావరజఙ్గమమ
20 ఇష్టం థత్తం తపొ ఽధీతం వరతాని నియమాశ చ యే
సర్వమ ఏతథ వినాశాన్తం జఞానస్యాన్తొ న విథ్యతే
21 తస్మాజ జఞానేన శుథ్ధేన పరసన్నాత్మా సమాహితః
నిర్మమొ నిరహంకారొ ముచ్యతే సర్వపాప్మభిః