అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 33)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
నాహం తదా భీరు చరామి లొకే; తదా తవం మాం తర్కయసే సవబుథ్ధ్యా
విప్రొ ఽసమి ముక్తొ ఽసమి వనేచరొ ఽసమి; గృహస్ద ధర్మా బరహ్మ చారీ తదాస్మి
2 నాహమ అస్మి యదా మాం తవం పశ్యసే చక్షుషా శుభే
మయా వయాప్తమ ఇథం సర్వం యత కిం చిజ జగతీ గతమ
3 యే కే చిజ జన్తవొ లొకే జఙ్గమాః సదావరాశ చ హ
తేషాం మామ అన్తకం విథ్ధి థారూణామ ఇవ పావకమ
4 రాజ్యం పృదివ్యాం సర్వస్యామ అద వాపి తరివిష్టపే
తదా బుథ్ధిర ఇయం వేత్తి బుథ్ధిర ఏవ ధనం మమ
5 ఏకః పన్దా బరాహ్మణానాం యేన గచ్ఛన్తి తథ్విథః
గృహేషు వనవాసేషు గురు వాసేషు భిక్షుషు
లిఙ్గైర బహుభిర అవ్యగ్రైర ఏకా బుథ్ధిర ఉపాస్యతే
6 నానా లిఙ్గాశ్రమస్దానాం యేషాం బుథ్ధిః శమాత్మికా
తే భావమ ఏకమ ఆయాన్తి సరితః సాగరం యదా
7 బుథ్ధ్యాయం గమ్యతే మార్గః శరీరేణ న గమ్యతే
ఆథ్యన్తవన్తి కర్మాణి శరీరం కర్మబన్ధనమ
8 తస్మాత తే సుభగే నాస్తి పరలొకకృతం భయమ
మథ్భావభావనిరతా మమైవాత్మానమ ఏష్యసి