అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 32)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

The Mahabharata in Sanskrit
Book14
Chapter 32
1 [బర]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
బరాహ్మణస్య చ సంవాథం జనకస్య చ భామిని
2 బరాహ్మణం జనకొ రాజా సన్నం కస్మింశ చిథ ఆగమే
విషయే మే న వస్తవ్యమ ఇతి శిష్ట్య అర్దమ అబ్రవీత
3 ఇత్య ఉక్తః పరత్యువాచాద బరాహ్మణొ రాజసత్తమమ
ఆచక్ష్వ విషయం రాజన యావాంస తవ వశే సదితః
4 సొ ఽనయస్య విషయే రాజ్ఞొ వస్తుమ ఇచ్ఛామ్య అహం విభొ
వచస తే కర్తుమ ఇచ్ఛామి యదాశాస్త్రం మహీపతే
5 ఇత్య ఉక్తః స తథా రాజా బరాహ్మణేన యశస్వినా
ముహుర ఉష్ణం చ నిఃశ్వస్య న స తం పరత్యభాషత
6 తమ ఆసీనం ధయాయమానం రాజానమ అమితౌజసమ
కశ్మలం సహసాగచ్ఛథ భానుమన్తమ ఇవ గరహః
7 సమాశ్వాస్య తతొ రాజా వయపేతే కశ్మలే తథా
తతొ ముహూర్తాథ ఇవ తం బరాహ్మణం వాక్యమ అబ్రవీత
8 పితృపైతామహే రాజ్యే వశ్యే జనపథే సతి
విషయం నాధిగచ్ఛామి విచిన్వన పృదివీమ ఇమామ
9 నాధ్యగచ్ఛం యథా పృద్వ్యాం మిదిలా మార్గితా మయా
నాధ్యగచ్ఛం యథా తస్యాం సవప్రజా మార్గితా మయా
10 నాధ్యగచ్ఛం యథా తాసు తథా మే కశ్మలొ ఽభవత
తతొ మే కశ్మలస్యాన్తే మతిః పునర ఉపస్దితా
11 తయా న విషయం మన్యే సర్వొ వా విషయొ మమ
ఆత్మాపి చాయం న మమ సర్వా వా పృదివీ మమ
ఉష్యతాం యావథ ఉత్సాహొ భుజ్యతాం యావథ ఇష్యతే
12 పితృపైతామహే రాజ్యే వశ్యే జనపథే సతి
బరూహి కాం బుథ్ధిమ ఆస్దాయ మమత్వం వర్జితం తవయా
13 కాం వా బుథ్ధిం వినిశ్చిత్య సర్వొ వై విషయస తవ
నావైషి విషయం యేన సర్వొ వా విషయస తవ
14 [జ]
అన్తవన్త ఇహారమ్భా విథితా సర్వకర్మసు
నాధ్యగచ్ఛమ అహం యస్మాన మమేథమ ఇతి యథ భవేత
15 కస్యేథమ ఇతి కస్య సవమ ఇతి వేథ వచస తదా
నాధ్యగచ్ఛమ అహం బుథ్ధ్యా మమేథమ ఇతి యథ భవేత
16 ఏతాం బుథ్ధిం వినిశ్చిత్య మమత్వం వర్జితం మయా
శృణు బుథ్ధిం తు యాం జఞాత్వా సర్వత్ర విషయొ మమ
17 నాహమ ఆత్మార్దమ ఇచ్ఛామి గన్ధాన ఘరాణగతాన అపి
తస్మాన మే నిర్జితా భూమిర వశే తిష్ఠతి నిత్యథా
18 నాహమ ఆత్మార్దమ ఇచ్ఛామి రసాన ఆస్యే ఽపి వర్తతః
ఆపొ మే నిర్జితాస తస్మాథ వశే తిష్ఠన్తి నిత్యథా
19 నాహమ ఆత్మార్దమ ఇచ్ఛామి రూపం జయొతిశ చ చక్షుషా
తస్మాన మే నిర్జితం జయొతిర వశే తిష్ఠతి నిత్యథా
20 నాహమ ఆత్మార్దమ ఇచ్ఛామి సపర్శాంస తవచి గతాశ చ యే
తస్మాన మే నిర్జితొ వాయుర వశే తిష్ఠతి నిత్యథా
21 నాహమ ఆత్మార్దమ ఇచ్ఛామి శబ్థాఞ శరొత్రగతాన అపి
తస్మాన మే నిర్జితాః శబ్థా వశే తిష్ఠన్తి నిత్యథా
22 నాహమ ఆత్మార్దమ ఇచ్ఛామి మనొ నిత్యం మనొ ఽనతరే
మనొ మే నిర్జితం తస్మాథ వశే తిష్ఠతి నిత్యథా
23 థేవేభ్యశ చ పితృభ్యశ చ భూతేభ్యొ ఽతిదిభిః సహ
ఇత్య అర్దం సర్వ ఏవేమే సమారమ్భా భవన్తి వై
24 తతః పరహస్య జనకం బరాహ్మణః పునర అబ్రవీత
తవజ జిజ్ఞాసార్దమ అథ్యేహ విథ్ధి మాం ధర్మమ ఆగతమ
25 తవమ అస్య బరహ్మ నాభస్య బుథ్ధ్యారస్యానివర్తినః
సత్త్వనేమి నిరుథ్ధస్య చక్రస్యైకః పరవర్తకః