అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 31)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
తరయొ వై రిపవొ లొకే నవ వై గుణతః సమృతాః
హర్షః సతమ్భొ ఽభిమానశ చ తరయస తే సాత్త్వికా గుణాః
2 శొకః కరొధొ ఽతిసంరమ్భొ రాజసాస తే గుణాః సమృతాః
సవప్నస తన్థ్రీ చ మొహశ చ తరయస తే తామసా గుణాః
3 ఏతాన నికృత్య ధృతిమాన బాణసంధైర అతన్థ్రితః
జేతుం పరాన ఉత్సహతే పరశాన్తాత్మా జితేన్థ్రియః
4 అత్ర గాదాః కీర్తయన్తి పురాకల్పవిథొ జనాః
అమ్బరీషేణ యా గీతా రాజ్ఞా రాజ్యం పరశాసతా
5 సముథీర్ణేషు థొషేషు వధ్యమానేషు సాధుషు
జగ్రాహ తరసా రాజ్యమ అమ్బరీష ఇతి శరుతిః
6 స నిగృహ్య మహాథొషాన సాధూన సమభిపూజ్య చ
జగామ మహతీం సిథ్ధిం గాదాం చేమాం జగాథ హ
7 భూయిష్ఠం మే జితా థొషా నిహతాః సర్వశత్రవః
ఏకొ థొషొ ఽవశిష్టస తు వధ్యః స న హతొ మయా
8 యేన యుక్తొ జన్తుర అయం వైతృష్ణ్యం నాధిగచ్ఛతి
తృష్ణార్త ఇవ నిమ్నాని ధావమానొ న బుధ్యతే
9 అకార్యమ అపి యేనేహ పరయుక్తః సేవతే నరః
తం లొభమ అసిభిస తీక్ష్ణైర నికృన్తన్తం నికృన్తత
10 లొభాథ ధి జాయతే తృష్ణా తతశ చిన్తా పరసజ్యతే
స లిప్సమానొ లభతే భూయిష్ఠం రాజసాన గుణాన
11 స తైర గుణైః సంహతథేహబన్ధనః; పునః పునర జాయతి కర్మ చేహతే
జన్మ కషయే భిన్నవికీర్ణ థేహః; పునర మృత్యుం గచ్ఛతి జన్మని సవే
12 తస్మాథ ఏనం సమ్యగ అవేక్ష్య లొభం; నిగృహ్య ధృత్యాత్మని రాజ్యమ ఇచ్ఛేత
ఏతథ రాజ్యం నాన్యథ అస్తీతి విథ్యాథ; యస తవ అత్ర రాజా విజితొ మమైకః
13 ఇతి రాజ్ఞామ్బరీషేణ గాదా గీతా యశస్వినా
ఆధిరాజ్యం పురస్కృత్య లొభమ ఏకం నికృన్తతా