అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 30)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [పితరహ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
శరుత్వా చ తత తదా కార్యం భవతా థవిజసత్తమ
2 అలర్కొ నామ రాజర్షిర అభవత సుమహాతపాః
ధర్మజ్ఞః సత్యసంధశ చ మహాత్మా సుమహావ్రతః
3 స సాగరాన్తాం ధనుషా వినిర్జిత్య మహీమ ఇమామ
కృత్వా సుథుష్కరం కర్మ మనః సూక్ష్మే సమాథధే
4 సదితస్య వృక్షమూలే ఽద తస్య చిన్తా బభూవ హ
ఉత్సృజ్య సుమహథ రాజ్యం సూక్ష్మం పరతి మహామతే
5 [అ]
మనసొ మే బలం జాతం మనొ జిత్వా ధరువొ జయః
అన్యత్ర బాణాన అస్యామి శత్రుభిః పరివారితః
6 యథ ఇథం చాపలాన మూర్తేః సర్వమ ఏతచ చికీర్షతి
మనః పరతి సుతీక్ష్ణాగ్రాన అహం మొక్ష్యామి సాయకాన
7 [మనస]
నేమే బాణాస తరిష్యన్తి మామ అలర్క కదం చన
తవైవ మర్మ భేత్స్యన్తి భిన్నమర్మా మరిష్యసి
8 అన్యాన బాణాన సమీక్షస్వ యైస తవం మాం సూథయిష్యసి
తచ ఛరుత్వా స విచిన్త్యాద తతొ వచనమ అబ్రవీత
9 [అ]
ఆఘ్రాయ సుబహూన గన్ధాంస తాన ఏవ పరతిగృధ్యతి
తస్మాథ ఘరాణం పరతి శరాన పరతిమొక్ష్యామ్య అహం శితాన
10 [ఘరాణ]
నేమే బాణాస తరిష్యన్తి మామ అలర్క కదం చన
తవైవ మర్మ భేత్స్యన్తి భిన్నమర్మా మరిష్యసి
11 అన్యాన బాణాన సమీక్షస్వ యైస తవం మాం సూథయిష్యసి
తచ ఛరుత్వా స విచిన్త్యాద తతొ వచనమ అబ్రవీత
12 [అ]
ఇయం సవాథూన రసాన భుక్త్వా తాన ఏవ పరతిగృధ్యతి
తస్మాజ జిహ్వాం పరతి శరాన పరతిమొక్ష్యామ్య అహం శితాన
13 [జ]
నేమే బాణాస తరిష్యన్తి మామ అలర్క కదం చన
తవైవ మర్మ భేత్స్యన్తి భిన్నమర్మా మరిష్యసి
14 అన్యాన బాణాన సమీక్షస్వ యైస తవం మాం సూథయిష్యసి
తచ ఛరుత్వా స విచిన్త్యాద తతొ వచనమ అబ్రవీత
15 [అ]
సృష్ట్వా తవగ వివిధాన సపర్శాంస తాన ఏవ పరతిగృధ్యతి
తస్మాత తవచం పాటయిష్యే వివిధైః కఙ్కపత్రభిః
16 [తవచ]
నేమే బాణాస తరిష్యన్తి మామ అలర్క కదం చన
తవైవ మర్మ భేత్స్యన్తి భిన్నమర్మా మరిష్యసి
17 అన్యాన బాణాన సమీక్షస్వ యైస తవం మాం సూథయిష్యసి
తచ ఛరుత్వా స విచిన్త్యాద తతొ వచనమ అబ్రవీత
18 [అ]
శరుత్వా వై వివిధాఞ శబ్థాంస తాన ఏవ పరతిగృధ్యతి
తస్మాచ ఛరొత్రం పరతి శరాన పరతిమొక్ష్యామ్య అహం శితాన
19 [షరొత్ర]
నేమే బాణాస తరిష్యన్తి మామ అలర్క కదం చన
తవైవ మర్మ భేత్స్యన్తి తతొ హాస్యసి జీవితమ
20 అన్యాన బాణాన సమీక్షస్వ యైస తవం మాం సూథయిష్యసి
తచ ఛరుత్వా స విచిన్త్యాద తతొ వచనమ అబ్రవీత
21 [అ]
థృష్ట్వా వై వివిధాన భావాంస తాన ఏవ పరతిగృధ్యతి
తస్మాచ చక్షుః పరతి శరాన పరతిమొక్ష్యామ్య అహం శితాన
22 [చ]
నేమే బాణాస తరిష్యన్తి మామాలర్క కదం చన
తవైవ మర్మ భేత్స్యన్తి భిన్నమర్మా మరిష్యసి
23 అన్యాన బాణాన సమీక్షస్వ యైస తవం మాం సూథయిష్యతి
తచ ఛరుత్వా స విచిన్త్యాద తతొ వచనమ అబ్రవీత
24 [అ]
ఇయం నిష్ఠా బహువిధా పరజ్ఞయా తవ అధ్యవస్యతి
తస్మాథ బుథ్ధిం పరతి శరాన పరతిమొక్ష్యామ్య అహం శితాన
25 [చక్సుస]
నేమే బాణాస తరిష్యన్తి మామ అలర్క కదం చన
తవైవ మర్మ భేత్స్యన్తి భిన్నమర్మా మరిష్యసి
26 [పితరహ]
తతొ ఽలర్కస తపొ ఘొరమ ఆస్దాయాద సుథుష్కరమ
నాధ్యగచ్ఛత పరం శక్త్యా బాణమ ఏతేషు సప్తసు
సుసమాహిత చిత్తాస తు తతొ ఽచిన్తయత పరభుః
27 స విచిన్త్య చిరం కాలమ అలర్కొ థవిజసత్తమ
నాధ్యగచ్ఛత పరం శరేయొ యొగాన మతిమతాం వరః
28 స ఏకాగ్రం మనః కృత్వా నిశ్చలొ యొగమ ఆస్దితః
ఇన్థ్రియాణి జఘానాశు బాణేనైకేన వీర్యవాన
29 యొగేనాత్మానమ ఆవిశ్య సంసిథ్ధిం పరమాం యయౌ
విస్మితశ చాపి రాజర్షిర ఇమాం గాదాం జగాథ హ
అహొ కష్టం యథ అస్మాభిః పూర్వం రాజ్యమ అనుష్ఠితమ
ఇతి పశ్చాన మయా జఞాతం యొగాన నాస్తి పరం సుఖమ
30 ఇతి తవమ అపి జానీహి రామ మా కషత్రియాఞ జహి
తపొ ఘొరమ ఉపాతిష్ఠ తతః శరేయొ ఽభిపత్స్యసే
31 [బర]
ఇత్య ఉక్తః స తపొ ఘొరం జామథగ్న్యః పితామహైః
ఆస్దితః సుమహాభాగొ యయౌ సిథ్ధిం చ థుర్గమామ