అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 29)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
కార్తవీర్యస్య సంవాథం సముథ్రస్య చ భామిని
2 కార్తవీర్యార్జునొ నామ రాజా బాహుసహస్రవాన
యేన సాగరపర్యన్తా ధనుషా నిర్జితా మహీ
3 స కథా చిత సముథ్రాన్తే విచరన బలథర్పితః
అవాకిరచ ఛరశతైః సముథ్రమ ఇతి నః శరుతమ
4 తం సముథ్రొ నమస్కృత్య కృతాఞ్జలిర ఉవాచ హ
మా ముఞ్చ వీర నారాచాన బరూహి కిం కరవాణి తే
5 మథాశ్రయాణి భూతాని తవథ విసృష్టైర మహేషుభిః
వధ్యన్తే రాజశార్థూల తేభ్యొ థేహ్య అభయం విభొ
6 [అ]
మత్సమొ యథి సంగ్రామే శరాసనధరః కవ చిత
విథ్యతే తం మమాచక్ష్వ యః సమాసీత మాం మృధే
7 [స]
మహర్షిర జమథగ్నిస తే యథి రాజన పరిశ్రుతః
తస్య పుత్రస తవాతిద్యం యదావత కర్తుమ అర్హతి
8 తతః స రాజా పరయయౌ కరొధేన మహతా వృతః
స తమ ఆశ్రమమ ఆగమ్య రమమ ఏవాన్వపథ్యత
9 స రామ పరతికూలాని చకార సహ బన్ధుభిః
ఆయాసం జనయామ ఆస రామస్య చ మహాత్మనః
10 తతస తేజః పరజజ్వాల రాజస్యామిత తేజసః
పరథహథ రిపుసైన్యాని తథా కమలలొచనే
11 తతః పరశుమ ఆథాయ స తం బాహుసహస్రిణమ
చిచ్ఛేథ సహసా రామొ బాహుశాఖమ ఇవ థరుమమ
12 తం హతం పతితం థృష్ట్వా సమేతాః సర్వబాన్ధవాః
అసీన ఆథాయ శక్తీశ చ భార్గవం పర్యవారయన
13 రామొ ఽపి ధనుర ఆథాయ రదమ ఆరుహ్య స తవరః
విసృజఞ శరవర్షాణి వయధమత పార్దివం బలమ
14 తతస తు కషత్రియాః కే చిజ జమథగ్నిం నిహత్య చ
వివిశుర గిరిథుర్గాణి మృగాః సింహార్థితా ఇవ
15 తేషాం సవవిహితం కర్మ తథ్భయాన నానుతిష్ఠతామ
పరజా వృషలతాం పరాప్తా బరాహ్మణానామ అథర్శనాత
16 త ఏతే థరమిడాః కాశాః పుణ్డ్రాశ చ శబరైః సహ
వృషలత్వం పరిగతా వయుత్దానాత కషత్రధర్మతః
17 తతస తు హతవీరాసు కషత్రియాసు పునః పునః
థవిజైర ఉత్పాథితం కషత్రం జామథగ్న్యొ నయకృన్తత
18 ఏవ వింశతిమేధాన్తే రామం వాగ అశరీరిణీ
థివ్యా పరొవాచ మధురా సర్వలొకపరిశ్రుతా
19 రామ రామ నివర్తస్వ కం గుణం తాత పశ్యసి
కషత్రబన్ధూన ఇమాన పరాణైర విప్రయొజ్య పునః పునః
20 తదైవ తం మహాత్మానమ ఋచీకప్రముఖాస తథా
పితామహా మహాభాగ నివర్తస్వేత్య అదాబ్రువన
21 పితుర వధమ అమృష్యంస తు రామః పరొవాచ తాన ఋషీన
నార్హన్తీహ భవన్తొ మాం నివారయితుమ ఇత్య ఉత
22 [పితరహ]
నార్హసే కషత్రబన్ధూంస తవం నిహన్తుం జయతాం వర
న హి యుక్తం తవయా హన్తుం బరాహ్మణేన సతా నృపాన