అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 34)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
నేథమ అల్పాత్మనా శక్యం వేథితుం నాకృతాత్మనా
బహు చాల్పం చ సంక్షిప్తం విప్లుతం చ మతం మమ
2 ఉపాయం తు మమ బరూహి యేనైషా లభ్యతే మతిః
తన మన్యే కారణతమం యత ఏషా పరవర్తతే
3 [బర]
అరణీం బరాహ్మణీం విథ్ధి గురుర అస్యొత్తరారణిః
తపః శరుతే ఽభిమద్నీతొ జఞానాగ్నిర జాయతే తతః
4 [బరాహ్మణీ]
యథ ఇథం బరహ్మణొ లిఙ్గం కషేత్రజ్ఞమ ఇతి సంజ్ఞితమ
గరహీతుం యేన తచ ఛక్యం లక్షణం తస్య తత కవ ను
5 [బర]
అలిఙ్గొ నిర్గుణశ చైవ కారణం నాస్య విథ్యతే
ఉపాయమ ఏవ వక్ష్యామి యేన గృహ్యేత వా న వా
6 సమ్యగ అప్య ఉపథిష్టశ చ భరమరైర ఇవ లక్ష్యతే
కర్మ బుథ్ధిర అబుథ్ధిత్వాజ జఞానలిఙ్గైర ఇవాశ్రితమ
7 ఇథం కార్యమ ఇథం నేతి న మొక్షేషూపథిశ్యతే
పశ్యతః శృణ్వతొ బుథ్ధిర ఆత్మనొ యేషు జాయతే
8 యావన్త ఇహ శక్యేరంస తావతొ ఽంశాన పరకల్పయేత
వయక్తాన అవ్యక్తరూపాంశ చ శతశొ ఽద సహస్రశః
9 సర్వాన నానాత్వ యుక్తాంశ చ సర్వాన పరత్యక్షహేతుకాన
యతః పరం న విథ్యేత తతొ ఽభయాసే భవిష్యతి
10 [వా]
తతస తు తస్యా బరాహ్మణ్యా మతిః కషేత్రజ్ఞసంక్షయే
కషేత్రజ్ఞాథ ఏవ పరతః కషేత్రజ్ఞొ ఽనయః పరవర్తతే
11 [అర్జున]
కవ ను సా బరాహ్మణీ కృష్ణ కవ చాసౌ బరాహ్మణర్షభః
యాభ్యాం సిథ్ధిర ఇయం పరాప్తా తావ ఉభౌ వథ మే ఽచయుత
12 [వా]
మనొ మే బరాహ్మణం విథ్ధి బుథ్ధిం మే విథ్ధి బరాహ్మణీమ
కషేత్రజ్ఞ ఇతి యశ చొక్తః సొ ఽహమ ఏవ ధనంజయ