అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 26)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
ఏకః శాస్తా న థవితీయొ ఽసతి శాస్తా; యదా నియుక్తొ ఽసమి తదా చరామి
హృథ్య ఏష తిష్ఠన పురుషః శాస్తి శాస్తా; తేనైవ యుక్తః పరవణాథ ఇవొథకమ
2 ఏకొ గురుర నాస్తి తతొ థవితీయొ; యొ హృచ్ఛయస తమ అహమ అనుబ్రవీమి
తేనానుశిష్టా గురుణా సథైవ; పరాభూతా థానవాః సర్వ ఏవ
3 ఏకొ బన్ధుర నాస్తి తతొ థవితీయొ; యొ హృచ్ఛయస తమ అహమ అనుబ్రవీమి
తేనానుశిష్టా బాన్ధవా బన్ధుమన్తః; సప్తర్షయః సప్త థివి పరభాన్తి
4 ఏకః శరొతా నాస్తి తతొ థవితీయొ; యొ హృచ్ఛయస తమ అహమ అనుబ్రవీమి
తస్మిన గురౌ గురు వాసం నిరుష్య; శక్రొ గతః సర్వలొకామరత్వమ
5 ఏకొ థవేష్టా నాస్తి తతొ థవితీయొ; యొ హృచ్ఛయస తమ అహమ అనుబ్రవీమి
తేనానుశిష్టా గురుణా సథైవ; లొకథ్విష్టాః పన్నగాః సర్వ ఏవ
6 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
పరజాపతౌ పన్నగానాం థేవర్షీణాం చ సంవిథమ
7 థేవర్షయశ చ నాగాశ చ అసురాశ చ పరజాపతిమ
పర్యపృచ్ఛన్న ఉపాసీనాః శరేయొ నః పరొచ్యతామ ఇతి
8 తేషాం పరొవాచ భగవాఞ శరేయః సమనుపృచ్ఛతామ
ఓమ ఇత్య ఏకాక్షరం బరహ్మ తే శరుత్వా పరాథ్రవన థిశః
9 తేషాం పరాథ్రవమాణానామ ఉపథేశార్దమ ఆత్మనః
సర్పాణాం థశనే భావః పరవృత్తః పూర్వమ ఏవ తు
10 అసురాణాం పరవృత్తస తు థమ్భభావః సవభావజః
థానం థేవా వయవసితా థమమ ఏవ మహర్షయః
11 ఏకం శాస్తారమ ఆసాథ్య శబ్థేనైకేన సంస్కృతాః
నానా వయవసితాః సర్వే సర్పథేవర్షిథానవాః
12 శృణొత్య అయం పరొచ్యమానం గృహ్ణాతి చ యదాతదమ
పృచ్ఛతస తావతొ భూయొ గురుర అన్యొ ఽనుమన్యతే
13 తస్య చానుమతే కర్మ తతః పశ్చాత పరవర్తతే
గురుర బొథ్ధా చ శత్రుశ చ థవేష్టా చ హృథి సంశ్రితః
14 పాపేన విచరఁల లొకే పాపచారీ భవత్య అయమ
శుభేన విచరఁల లొకే శుభచారీ భవత్య ఉత
15 కామచారీ తు కామేన య ఇన్థ్రియసుఖే రతః
వరతవారీ సథైవైష య ఇన్థ్రియజయే రతః
16 అపేతవ్రతకర్మా తు కేవలం బరహ్మణి శరితః
బరహ్మభూతశ చరఁల లొకే బరహ్మ చారీ భవత్య అయమ
17 బరహ్మైవ సమిధస తస్య బరహ్మాగ్నిర బరహ్మ సంస్తరః
ఆపొ బరహ్మ గురుర బరహ్మ స బరహ్మణి సమాహితః
18 ఏతథ ఏతాథృశం సూక్ష్మం బరహ్మచర్యం విథుర బుధాః
విథిత్వా చాన్వపథ్యన్త కషేత్రజ్ఞేనానుథర్శినః