అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 25)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బరాహ్మణ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
చాతుర్హొత్ర విధానస్య విధానమ ఇహ యాథృశమ
2 తస్య సర్వస్య విధివథ విధానమ ఉపథేక్ష్యతే
శృణు మే గథతొ భథ్రే రహస్యమ ఇథమ ఉత్తమమ
3 కరణం కర్మ కర్తా చ మొక్ష ఇత్య ఏవ భామిని
చత్వార ఏతే హొతారొ యైర ఇథం జగథ ఆవృతమ
4 హొతౄణాం సాధనం చైవ శృణు సర్వమ అశేషతః
ఘరాణం జిహ్వా చ చక్షుశ చ తవక చ శరొత్రం చ పఞ్చమమ
మనొ బుథ్ధిశ చ సప్తైతే విజ్ఞేయా గుణహేతవః
5 గన్ధొ రసశ చ రూపం చ శబ్థః సపర్శశ చ పఞ్చమః
మన్తవ్యమ అద బొథ్ధవ్యం సప్తైతే కర్మహేతవః
6 ఘరాతా భక్షయితా థరష్టా సప్రష్టా శరొతా చ పఞ్చమః
మన్తా బొథ్ధా చ సప్తైతే విజ్ఞేయాః కర్తృహేతవః
7 సవగుణం భక్షయన్త్య ఏతే గుణవన్తః శుభాశుభమ
అహం చ నిర్గుణొ ఽతరేతి సప్తైతే మొక్షహేతవః
8 విథుషాం బుధ్యమానానాం సవం సవస్దానం యదావిధి
గుణాస తే థేవతా భూతాః సతతం భుఞ్జతే హవిః
9 అథన హయ అవిథ్వాన అన్నాని మమత్వేనొపపథ్యతే
ఆత్మార్దం పాచయన నిత్యం మమత్వేనొపహన్యతే
10 అభక్ష్య భక్షణం చైవ మథ్య పానం చ హన్తి తమ
స చాన్నం హన్తి తచ చాన్నం స హత్వా హన్యతే బుధః
11 అత్తా హయ అన్నమ ఇథం విథ్వాన పునర జనయతీశ్వరః
స చాన్నాజ జాయతే తస్మిన సూక్ష్మొ నామ వయతిక్రమః
12 మనసా గమ్యతే యచ చ యచ చ వాచా నిరుధ్యతే
శరొత్రేణ శరూయతే యచ చ చక్షుషా యచ చ థృశ్యతే
13 సపర్శేన సపృశ్యతే యచ చ ఘరాణేన ఘరాయతే చ యత
మనఃషష్ఠాని సంయమ్య హవీంష్య ఏతాని సర్వశః
14 గుణవత పావకొ మహ్యం థీప్యతే హవ్యవాహనః
యొగయజ్ఞః పరవృత్తొ మే జఞానబ్రహ్మ మనొథ్భవః
పరాణస్తొత్రొ ఽపాన శస్త్రః సర్వత్యాగసు థక్షిణః
15 కర్మానుమన్తా బరహ్మా మే కర్తాధ్వర్యుః కృతస్తుతిః
కృతప్రశాస్తా తచ ఛాస్త్రమ అపవర్గొ ఽసయ థక్షిణా
16 ఋచశ చాప్య అత్ర శంసన్తి నారాయణ విథొ జనాః
నారాయణాయ థేవాయ యథ అబధ్నన పశూన పురా
17 తత్ర సామాని గాయన్తి తాని చాహుర నిథర్శనమ
థేవం నారాయణం భీరు సర్వాత్మానం నిబొధ మే