అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 24)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బరాహ్మణ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
నారథస్య చ సంవాథమ ఋషేర థేవమతస్య చ
2 [థేవమత]
జన్తొః సంజాయమానస్య కిం ను పూర్వం పరవర్తతే
పరాణొ ఽపానః సమానొ వా వయానొ వొథాన ఏవ చ
3 [నారథ]
యేనాయం సృజ్యతే జన్తుస తతొ ఽనయః పూర్వమ ఏతి తమ
పరాణథ్వంథ్వం చ విజ్ఞేయం తిర్యగం చొర్ధ్వగం చ యత
4 [థ]
కేనాయం సృజ్యతే జన్తుః కశ చాన్యః పూర్వమ ఏతి తమ
పరాణథ్వంథ్వం చ మే బరూహి తిర్యగ ఊర్ధ్వం చ నిశ్చయాత
5 [న]
సంకల్పాజ జాయతే హర్షః శబ్థాథ అపి చ జాయతే
రసాత సంజాయతే చాపి రూపాథ అపి చ జాయతే
6 సపర్శాత సంజాయతే చాపి గన్ధాథ అపి చ జాయతే
ఏతథ రూపమ ఉథానస్య హర్షొ మిదున సంభవః
7 కామాత సంజాయతే శుక్రం కామాత సంజాయతే రసః
సమానవ్యాన జనితే సామాన్యే శుక్రశొణితే
8 శుక్రాచ ఛొణిత సంసృష్టాత పూర్వం పరాణః పరవర్తతే
పరాణేన వికృతే శుక్రే తతొ ఽపానః పరవర్తతే
9 పరాణాపానావ ఇథం థవంథ్వమ అవాక్చొర్ధ్వం చ గచ్ఛతః
వయానః సమానశ చైవొభౌ తిర్యగ థవంథ్వత్వమ ఉచ్యతే
10 అగ్నిర వై థేవతాః సర్వా ఇతి వేథస్య శాసనమ
సంజాయతే బరాహ్మణేషు జఞానం బుథ్ధిసమన్వితమ
11 తస్య ధూమస తమొ రూపం రజొ భస్మ సురేతసః
సత్త్వం సంజాయతే తస్య యత్ర పరక్షిప్యతే హవిః
12 ఆఘారౌ సమానొ వయానశ చేతి యజ్ఞవిథొ విథుః
పరాణాపానావ ఆజ్యభాగౌ తయొర మధ్యే హుతాశనః
ఏతథ రూపమ ఉథానస్య పరమం బరాహ్మణా విథుః
13 నిర్థ్వంథ్వమ ఇతి యత తవ ఏతత తన మే నిగథతః శృణు
14 అహొరాత్రమ ఇథం థవంథ్వం తయొర మధ్యే హుతాశనః
ఏతథ రూపమ ఉథానస్య పరమం బరాహ్మణా విథుః
15 ఉభే చైవాయనే థవంథ్వం తయొర మధ్యే హుతాశనః
ఏతథ రూపమ ఉథానస్య పరమం బరాహ్మణా విథుః
16 ఉభే సత్యానృతే థవంథ్వం తయొర మధ్యే హుతాశనః
ఏతథ రూపమ ఉథానస్య పరమం బరాహ్మణా విథుః
17 ఉభే శుభాశుభే థవంథ్వం తయొర మధ్యే హుతాశనః
ఏతథ రూపమ ఉథానస్య పరమం బరాహ్మణా విథుః
18 సచ చాసచ చైవ తథ థవంథ్వం తయొర మధ్యే హుతాశనః
ఏతథ రూపమ ఉథానస్య పరమం బరాహ్మణా విథుః
19 పరదమం సమానొ వయానొ వయస్యతే కర్మ తేన తత
తృతీయం తు సమానేన పునర ఏవ వయవస్యతే
20 శాన్త్య అర్దం వామథేవం చ శాన్తిర బరహ్మ సనాతనమ
ఏతథ రూపమ ఉథానస్య పరమం బరాహ్మణా విథుః