అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 27)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
సంకల్పథంశ మశకం శొకహర్షహిమాతపమ
మొహాన్ధ కారతిమిరం లొభవ్యాల సరీసృపమ
2 విషయైకాత్యయాధ్వానం కామక్రొధవిరొధకమ
తథ అతీత్య మహాథుర్గం పరవిష్టొ ఽసమి మహథ వనమ
3 [బరాహ్మణీ]
కవ తథ వనం మహాప్రాజ్ఞ కే వృక్షాః సరితశ చ కాః
గిరయః పర్వతాశ చైవ కియత్య అధ్వని తథ వనమ
4 న తథ అస్తి పృదగ్భావే కిం చిథ అన్యత తతః సమమ
న తథ అస్త్య అపృదగ భావే కిం చిథ థూరతరం తతః
5 తస్మాథ ధరస్వతరం నాస్తి న తతొ ఽసతి బృహత్తరమ
నాస్తి తస్మాథ థుఃఖతరం నాస్త్య అన్యత తత సమం సుఖమ
6 న తత పరవిశ్య శొచన్తి న పరహృష్యన్తి చ థవిజాః
న చ బిభ్యతి కేషాం చిత తేభ్యొ బిభ్యతి కే చ న
7 తస్మిన వనే సప్త మహాథ్రుమాశ చ; ఫలాని సప్తాతిదయశ చ సప్త
సప్తాశ్రమాః సప్త సమాధయశ చ; థీక్షాశ చ సప్తైతథ అరణ్యరూపమ
8 పఞ్చ వర్ణాని థివ్యాని పుష్పాణి చ ఫలాని చ
సృజన్తః పాథపాస తత్ర వయాప్య తిష్ఠన్తి తథ వనమ
9 సువర్ణాని థవివర్ణాని పుష్పాణి చ ఫలాని చ
సృజన్తః పాథపాస తత్ర వయాప్య తిష్ఠన్తి తథ వనమ
10 చతుర్వర్ణాణి థివ్యాని పుష్పాణి చ ఫలాని చ
సృజన్తః పాథపాస తత్ర వయాప్య తిష్ఠన్తి తథ వనమ
11 శంకరాణిత్రి వర్ణాని పుష్పాణి చ ఫలాని చ
సృజన్తః పాథపాస తత్ర వయాప్య తిష్ఠన్తి తథ వనమ
12 సురభీణ్య ఏకవర్ణాని పుష్పాణి చ ఫలానిచ
సృజన్తః పాథపాస తత్ర వయాప్య తిష్ఠన్తి తథ వనమ
13 బహూన్య అవ్యక్తవర్ణాని పుష్పాణి చ ఫలానిచ
విసృజన్తౌ మహావృక్షౌ తథ వనం వయాప్య తిష్ఠతః
14 ఏకొ హయ అగ్నిః సుమనా బరాహ్మణొ ఽతర; పఞ్చేన్థ్రియాణి సమిధశ చాత్ర సన్తి
తేభ్యొ మొక్షాః సప్త భవన్తి థీక్షా; గుణాః ఫలాన్య అతిదయః ఫలాశాః
15 ఆతిద్యం పరతిగృహ్ణన్తి తత్ర సప్తమహర్షయః
అర్చితేషు పరలీనేషు తేష్వ అన్యథ రొచతే వనమ
16 పరతిజ్ఞా వృక్షమ అఫలం శాన్తిచ ఛాయా సమన్వితమ
జఞానాశ్రయం తృప్తితొయమ అన్తః కషేత్రజ్ఞభాస్కరమ
17 యొ ఽధిగచ్ఛన్తి తత సన్తస తేషాం నాస్తి భయం పునః
ఊర్ధ్వం చావాక చ తిర్యక చ తస్య నాన్తొ ఽధిగమ్యతే
18 సప్త సత్రియస తత్ర వసన్తి సథ్యొ; అవాఙ్ముఖా భానుమత్యొ జనిత్ర్యః
ఊర్ధ్వం రసానాం థథతే పరజాభ్యః; సర్వాన యదా సర్వమ అనిత్యతాం చ
19 తత్రైవ పరతితిష్ఠన్తి పునస తత్రొథయన్తి చ
సప్త సప్తర్షయః సిథ్ధా వసిష్ఠప్రముఖాః సహ
20 యశొ వర్చొ భగశ చైవ విజయః సిథ్ధితేజసీ
ఏవమ ఏవానువర్తన్తే సప్త జయొతీంషి భాస్కరమ
21 గిరయః పర్వతాశ చైవ సన్తి తత్ర సమాసతః
నథ్యశ చ సరితొ వారివహన్త్యొ బరహ్మ సంభవమ
22 నథీనాం సంగమస తత్ర వైతానః సముపహ్వరే
సవాత్మ తృప్తా యతొ యాన్తి సాక్షాథ థాన్తాః పితామహమ
23 కృశాశాః సువ్రతాశాశ చ తపసా థగ్ధకిల్బిషాః
ఆత్మన్య ఆత్మానమ ఆవేశ్య బరహ్మాణం సముపాసతే
24 ఋచమ అప్య అత్ర శంసన్తి విథ్యారణ్యవిథొ జనాః
తథ అరణ్యమ అభిప్రేత్య యదా ధీరమ అజాయత
25 ఏతథ ఏతాథృశం థివ్యమ అరణ్యం బరాహ్మణా విథుః
విథిత్వా చాన్వతిష్ఠన్త కషేత్రజ్ఞేనానుథర్శితమ