అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 2)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏవమ ఉక్తస తు రాజ్ఞా స ధృతరాష్ట్రేణ ధీమతా
తూష్ణీం బభూవ మేధావీ తమ ఉవాచాద కేశవః
2 అతీవ మనసా శొకః కరియమాణొ జనాధిప
సంతాపయతి వైతస్య పూర్వప్రేతాన పితామహాన
3 యజస్వ వివిధైర యజ్ఞైర బహుభిః సవాప్తథక్షిణైః
థేవాంస తర్పయ సొమేన సవధయా చ పితౄన అపి
4 తవథ్విధస్య మహాబుథ్ధే నైతథ అథ్యొపపథ్యతే
విథితం వేథితవ్యం తే కర్తవ్యమ అపి తే కృతమ
5 శరుతాశ చ రాజధర్మాస తే భీష్మాథ భాగీరదీ సుతాత
కృష్ణథ్వైపాయనాచ చైవ నారథాథ విథురాత తదా
6 నేమామ అర్హసి మూఢానాం వృత్తిం తవమ అనువర్తితుమ
పితృపైతామహీం వృత్తిమ ఆస్దాయ ధురమ ఉథ్వహ
7 యుక్తం హి యశసా కషత్రం సవర్గం పరాప్తుమ అసంశయమ
న హి కశ చన శూరాణాం నిహతొ ఽతర పరాఙ్ముఖః
8 తయజ శొకం మహారాజ భవితవ్యం హి తత తదా
న శక్యాస తే పునర థరష్టుం తవయా హయ అస్మిన రణే హతాః
9 ఏతావథ ఉక్త్వా గొవిన్థొ ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
విరరామ మహాతేజాస తమ ఉవాచ యుధిష్ఠిరః
10 గొవిన్థ మయి యా పరీతిస తవ సా విథితా మమ
సౌహృథేన తదా పరేమ్ణా సథా మామ అనుకమ్పసే
11 పరియం తు మే సయాత సుమహత కృతం చక్రగథాధర
శరీమన పరీతేన మనసా సర్వం యావథనన్థన
12 యథి మామ అనుజానీయాథ భవాన గన్తుం తపొవనమ
న హి శాన్తిం పరపశ్యామి ఘాతయిత్వా పితామహమ
కర్ణం చ పురుషవ్యాఘ్రం సంగ్రామేష్వ అపలాయినమ
13 కర్మణా యేన ముచ్యేయమ అస్మాత కరూరాథ అరింథమ
కర్మణస తథ విధత్స్వేహ యేన శుధ్యతి మే మనః
14 తమ ఏవం వాథినం వయాసస తతః పరొవాచ ధర్మవిత
సాన్త్వయన సుమహాతేజాః శుభం వచనమ అర్దవత
15 అకృతా తే మతిస తాత పునర బాల్యేన ముహ్యసే
కిమ ఆకాశే వయం సర్వే పరలపామ ముహుర ముహుః
16 విథితాః కషత్రధర్మాస తే యేషాం యుథ్ధేన జీవికా
యదా పరవృత్తొ నృపతిర నాధిబన్ధేన యుజ్యతే
17 మొక్షధర్మాశ చ నిఖిలా యాదాతద్యేన తే శరుతాః
అసకృచ చైవ సంథేహాచ ఛిన్నాస తే కామజా మయా
18 అశ్రథ్థధానొ థుర్మేధా లుప్తస్మృతిర అసి ధరువమ
మైవం భవ న తే యుక్తమ ఇథమ అజ్ఞానమ ఈథృశమ
19 పరాయశ్చిత్తాని సర్వాణి విథితాని చ తే ఽనఘ
యుథ్ధధర్మాశ చ తే సర్వే థానధర్మాశ చ తే శరుతాః
20 స కదం సర్వధర్మజ్ఞః సర్వాగమ విశారథః
పరిముహ్యసి భూయస తవమ అజ్ఞానాథ ఇవ భారత