అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 1)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
కృతొథకం తు రాజానం ధృతరాష్ట్రం యుధిష్ఠిరః
పురస్కృత్య మహాబాహుర ఉత్తతారాకులేన్థ్రియః
2 ఉత్తీర్య చ మహీపాలొ బాష్పవ్యాకులలొచనః
పపాత తీరే గఙ్గాయా వయాధవిథ్ధ ఇవ థవిపః
3 తం సీథమానం జగ్రాహ భీమః కృష్ణేన చొథితః
మైవమ ఇత్య అబ్రవీచ చైనం కృష్ణః పరబలార్థనః
4 తమ ఆర్తం పతితం భూమౌ నిశ్వసన్తం పునః పునః
థథృశుః పాణ్డవా రాజన ధర్మాత్మానం యుధిష్ఠిరమ
5 తం థృష్ట్వా థీనమనసం గతసత్త్వం జనేశ్వరమ
భూయః శొకసమావిష్టాః పాణ్డవాః సముపావిశన
6 రాజా చ ధృతరాష్ట్రస తమ ఉపాసీనొ మహాభుజః
వాక్యమ ఆహ మహాప్రాజ్ఞొ మహాశొకప్రపీడితమ
7 ఉత్తిష్ఠ కురుశార్థూల కురు కార్యమ అనన్తరమ
కషత్రధర్మేణ కౌరవ్య జితేయమ అవనిస తవయా
8 తాం భుఙ్క్ష్వ భరాతృభిః సార్ధం సుహృథ్భిశ చ జనేశ్వర
న శొచితవ్యం పశ్యామి తవయా ధర్మభృతాం వర
9 శొచితవ్యం మయా చైవ గాన్ధార్యా చ విశాం పతే
పుత్రైర విహీనొ రాజ్యేన సవప్నలబ్ధధనొ యదా
10 అశ్రుత్వా హితకామస్య విథురస్య మహాత్మనః
వాక్యాని సుమహార్దాని పరితప్యామి థుర్మతిః
11 ఉక్తవాన ఏష మాం పూర్వం ధర్మాత్మా థివ్యథర్శనః
థుర్యొధనాపరాధేన కులం తే వినశిష్యతి
12 సవస్తి చేథ ఇచ్ఛసే రాజన కులస్యాత్మన ఏవ చ
వధ్యతామ ఏష థుష్టాత్మా మన్థొ రాజసుయొధనః
13 కర్ణశ చ శకునిశ చైవ మైనం పశ్యతు కర్హి చిత
థయూతసంపాతమ అప్య ఏషామ అప్రమత్తొ నివారయ
14 అభిషేచయ రాజానం ధర్మాత్మానం యుధిష్ఠిరమ
స పాలయిష్యతి వశీధర్మేణ పృదివీమ ఇమామ
15 అద నేచ్ఛసి రాజానం కున్తీపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
మేఢీ భూతః సవయం రాజ్యం పరతిగృహ్ణీష్వ పార్దివ
16 సమం సర్వేషు భూతేషు వర్తమానం నరాధిప
అనుజీవన్తు సర్వే తవాం జఞాతయొ జఞాతివర్ధన
17 ఏవం బరువతి కౌన్తేయ విథురే థీర్ఘథర్శిని
థుర్యొధనమ అహం పాపమ అన్వవర్తం వృదా మతిః
18 అశ్రుత్వా హయ అస్య వీరస్య వాక్యాని మధురాణ్య అహమ
ఫలం పరాప్య మహథ థుఃఖం నిమగ్నః శొకసాగరే
19 వృథ్ధౌ హి తే సవః పితరౌ పశ్యావాం థుఃఖితౌ నృప
న శొచితవ్యం భవతా పశ్యామీహ జనాధిప