అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 154)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏవమ ఉక్త్వా కురూన సర్వాన భీష్మః శాంతనవస తథా
తూష్ణీం బభూవ కౌరవ్యః స ముహూర్తమ అరింథమ
2 ధారయామ ఆస చాత్మానం ధారణాసు యదాక్రమమ
తస్యొర్ధ్వమ అగమన పరాణాః సంనిరుథ్ధా మహాత్మనః
3 ఇథమ ఆశ్చర్యమ ఆసీచ చ మధ్యే తేషాం మహాత్మనామ
యథ యన ముఞ్చతి గాత్రాణాం స శంతను సుతస తథా
తత తథ విశల్యం భవతి యొగయుక్తస్య తస్య వై
4 కషణేన పరేక్షతాం తేషాం విశల్యః సొ ఽభవత తథా
తం థృష్ట్వా విస్మితాః సర్వే వాసుథేవ పురొగమాః
సహ తైర మునిభిః సర్వైస తథా వయాసాధిభిర నృప
5 సంనిరుథ్ధస తు తేనాత్మా సర్వేష్వ ఆయతనేషు వై
జగామ భిత్త్వా మూర్ధానం థివమ అభ్యుత్పపాత చ
6 మహొల్కేన చ భీష్మస్య మూర్ధ థేశాజ జనాధిప
నిఃసృత్యాకాశమ ఆవిశ్య కషణేనాన్తర అధీయత
7 ఏవం స నృపశార్థూల నృపః శాంతనవస తథా
సమయుజ్యత లొకైః సవైర భరతానాం కులొథ్వహః
8 తతస తవ ఆథాయ థారూణి గన్ధాంశ చ వివిధాన బహూన
చితాం చక్రుర మహాత్మానః పాణ్డవా విథురస తదా
యుయుత్సుశ చాపి కౌరవ్యః పరేక్షకాస తవ ఇతరే ఽభవన
9 యుధిష్ఠిరస తు గాఙ్గేయం విథురశ చ మహామతిః
ఛాథయామ ఆసతుర ఉభౌ కషౌమైర మాల్యైశ చ కౌరవమ
10 ధారయామ ఆస తస్యాద యుయుత్సుశ ఛత్రమ ఉత్తమమ
చామరవ్యజనే శుభ్రే భీమసేనార్జునావ ఉభౌ
ఉష్ణీషే పర్యగృహ్ణీతాం మాథ్రీపుత్రావ ఉభౌ తథా
11 సత్రియః కౌరవ నాదస్య భీష్మం కురు కులొథ్భవమ
తాలవృన్తాన్య ఉపాథాయ పర్యవీజన సమన్తతః
12 తతొ ఽసయ విధివచ చక్రుః పితృమేధం మహాత్మనః
యాజకా జుహువుశ చాగ్నిం జగుః సామాని సామగాః
13 తతశ చన్థనకాష్ఠైశ చ తదా కాలేయకైర అపి
కాలాగరుప్రభృతిభిర గన్ధైశ చొచ్చావచైస తదా
14 సమవచ్ఛాథ్య గాఙ్గేయం పరజ్వాల్య చ హుతాశనమ
అపసవ్యమ అకుర్వన్త ధృతరాష్ట్ర ముఖా నృపాః
15 సంస్కృత్య చ కురుశ్రేష్ఠం గాఙ్గేయం కురుసత్తమాః
జగ్ముర భాగీరదీ తీరమ ఋషిజుష్టం కురూథ్వహాః
16 అనుగమ్యమానా వయాసేన నారథేనాసితేన చ
కృష్ణేన భరత సత్రీభిర యే చ పౌరాః సమాగతాః
17 ఉథకం చక్రిరే చైవ గాఙ్గేయస్య మహాత్మనః
విధివత కషత్రియ శరేష్ఠాః స చ సర్వొ జనస తథా
18 తతొ భాగీరదీ థేవీ తనయస్యొథకే కృతే
ఉత్దాయ సలిలాత తస్మాథ రుథతీ శొకలాలసా
19 పరిథేవయతీ తత్ర కౌరవాన అభ్యభాషత
నిబొధత యదావృత్తమ ఉచ్యమానం మయానఘాః
20 రాజవృత్తేన సంపన్నః పరజ్ఞయాభిజనేన చ
సత్కర్తా కురువృథ్ధానాం పితృభక్తొ థృఢవ్రతః
21 జామథగ్న్యేన రామేణ పురా యొ న పరాజితః
థివ్యైర అస్త్రైర మహావీర్యః స హతొ ఽథయ శిఖణ్డినా
22 అశ్మసారమయం నూనం హృథయం మమ పార్దివాః
అపశ్యన్త్యాః పరియం పుత్రం యత్ర థీర్యతి మే ఽథయ వై
23 సమేతం పార్దివం కషత్రం కాశిపుర్యాం సవయంవరే
విజిత్యైక రదేనాజౌ కన్యాస తా యొ జహార హ
24 యస్య నాస్తి బలే తుల్యః పృదివ్యామ అపి కశ చన
హతం శిఖణ్డినా శరుత్వా యన న థీర్యతి మే మనః
25 జామథగ్న్యః కురుక్షేత్రే యుధి యేన మహాత్మనా
పీడితొ నాతియత్నేన నిహతః స శిఖణ్డినా
26 ఏవంవిధం బహు తథా విలపన్తీం మహానథీమ
ఆశ్వాసయామ ఆస తథా సామ్నా థామొథరొ విభుః
27 సమాశ్వసిహి భథ్రే తవం మా శుచః శుభథర్శనే
గతః స పరమాం సిథ్ధిం తవ పుత్రొ న సంశయః
28 వసుర ఏష మహాతేజాః శాపథొషేణ శొభనే
మనుష్యతామ అనుప్రాప్తొ నైనం శొచితుమ అర్హసి
29 స ఏష కషత్రధర్మేణ యుధ్యమానొ రణాజిరే
ధనంజయేన నిహతొ నైష నున్నః శిఖణ్డినా
30 భీష్మం హి కురుశార్థూలమ ఉథ్యతేషుం మహారణే
న శక్తః సంయుగే హన్తుం సాక్షాథ అపి శతక్రతుః
31 సవచ్ఛన్థేన సుతస తుభ్యం గతః సవర్గం శుభాననే
న శక్తాః సయుర నిహన్తుం హి రణే తం సర్వథేవతాః
32 తస్మాన మా తవం సరిచ్ఛ్రేష్ఠే శొచస్వ కురునన్థనమ
వసూన ఏష గతొ థేవి పుత్రస తే విజ్వరా భవ
33 ఇత్య ఉక్తా సా తు కృష్ణేన వయాసేన చ సరిథ వరా
తయక్త్వా శొకం మహారాజ సవం వార్య అవతతార హ
34 సత్కృత్య తే తాం సరితం తతః కృష్ణ ముఖా నృపాః
అనుజ్ఞాతాస తయా సర్వే నయవర్తన్త జనాధిపాః