అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
యుధిష్ఠిర తవ పరజ్ఞా న సమ్యగ ఇతి మే మతిః
న హి కశ చిత సవయం మర్త్యః సవవశః కురుతే కరియాః
2 ఈశ్వరేణ నియుక్తొ ఽయం సాధ్వ అసాధు చ మానవః
కరొతి పురుషః కర్మ తత్ర కా పరిథేవనా
3 ఆత్మానం మన్యసే చాద పాపకర్మాణమ అన్తతః
శృణు తత్ర యదా పాపమ అపాకృష్యేత భారత
4 తపొభిః కరతుభిశ చైవ థానేన చ యుధిష్ఠిర
తరన్తి నిత్యం పురుషా యే సమ పాపాని కుర్వతే
5 యజ్ఞేన తపసా చైవ థానేన చ నరాధిప
పూయన్తే రాజశార్థూల నరా థుష్కృతకర్మిణః
6 అసురాశ చ సురాశ చైవ పుణ్యహేతొర మఖక్రియామ
పరయతన్తే మహాత్మానస తస్మాథ యజ్ఞాః పరాయణమ
7 యజ్ఞైర ఏవ మహాత్మానొ బభూవుర అధికాః సురాః
తతొ థేవాః కరియావన్తొ థానవాన అభ్యధర్షయన
8 రాజసూయాశ్వమేధౌ చ సర్వమేధం చ భారత
నరమేధం చ నృపతే తవమ ఆహర యుధిష్ఠిర
9 యజస్వ వాజిమేధేన విధివథ థక్షిణావతా
బహు కామాన్న విత్తేన రామొ థాశరదిర యదా
10 యదా చ భరతొ రాజా థౌఃషన్తిః పృదివీపతిః
శాకున్తలొ మహావీర్యస తవ పూర్వపితామహః
11 [య]
అసంశయం వాజిమేధః పావయేత పృదివీమ అపి
అభిప్రాయస తు మే కశ చిత తం తవం శరొతుమ ఇహార్హసి
12 ఇమం జఞాతిబధం కృత్వా సుమహాన్తం థవిజొత్తమ
థానమ అల్పం న శక్యామి థాతుం విత్తం చ నాస్తి మే
13 న చ బాలాన ఇమాన థీనాన ఉత్సహే వసు యాచితుమ
తదైవార్థ్ర వరణాన కృచ్ఛ్రే వర్తమానాన నృపాత్మజాన
14 సవయం వినాశ్య పృదివీం యజ్ఞార్దే థవిజసత్తమ
కరమ ఆహారయిష్యామి కదం శొకపరాయణాన
15 థుర్యొధనాపరాధేన వసుధా వసుధాధిపాః
పరనష్టా యొజయిత్వాస్మాన అకీర్త్యా మునిసత్తమ
16 థుర్యొధనేన పృదివీ కషయితా విత్తకారణాత
కొశశ చాపి విశీర్ణొ ఽసౌ ధార్తరాష్ట్రస్య థుర్మతేః
17 పృదివీ థక్షిణా చాత్ర విధిః పరదమకల్పికః
విథ్వథ్భిః పరిథృష్టొ ఽయం శిష్టొ విధివిపర్యయః
18 న చ పరతినిధిం కర్తుం చికీర్షామి తపొధన
అత్ర మే భగవన సమ్యక సాచివ్యం కర్తుమ అర్హసి
19 [వ]
ఏవమ ఉక్తస తు పార్దేన కృష్ణథ్వైపాయనస తథా
ముహూర్తమ అనుసంచిన్త్య ధర్మరాజానమ అబ్రవీత
20 విథ్యతే థరవిణం పార్ద గిరౌ హిమవతి సదితమ
ఉత్సృష్టం బరాహ్మణైర యజ్ఞే మరుత్తస్య మహీపతేః
తథ ఆనయస్వ కౌన్తేయ పర్యాప్తం తథ భవిష్యతి
21 [య]
కదం యజ్ఞే మరుత్తస్య థరవిణం తత సమాచితమ
కస్మింశ చ కాలే స నృపొ బభూవ వథతాం వర
22 [వ]
యథి శుశ్రూషసే పార్ద శృణు కారంధమం నృపమ
యస్మిన కాలే మహావీర్యః స రాజాసీన మహాధనః