అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 14)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏవం బహువిధైర వాక్యైర మునిభిస తైస తపొధనైః
సమాశ్వస్యత రాజర్షిర హతబన్ధుర యుధిష్ఠిరః
2 సొ ఽనునీతొ భగవతా విష్టర శరవసా సవయమ
థవైపాయనేన కృష్ణేన థేవస్దానేన చాభిభూః
3 నారథేనాద భీమేన నకులేన చ పార్దివః
కృష్ణయా సహథేవేన విజయేన చ ధీమతా
4 అన్యైశ చ పురుషవ్యాఘ్రైర బరాహ్మణైః శాస్త్రథృష్టిభిః
వయజహాచ ఛొకజం థుఃఖం సంతాపం చైవ మానసమ
5 అర్చయామ ఆస థేవాంశ చ బరాహ్మణాంశ చ యుధిష్ఠిర
కృత్వాద పరేతకార్యాణి బన్ధూనాం స పునర నృపః
అన్వశాసత ధర్మాత్మా పృదివీం సాగరామ్బరామ
6 పరశాన్తచేతాః కౌరవ్యః సవరాజ్యం పరాప్య కేవలమ
వయాసం చ నారథం చైవ తాంశ చాన్యాన అబ్రవీన నృపః
7 ఆశ్వాసితొ ఽహం పరాగ వృథ్ధైర భవథ్భిర మునిపుఙ్గవైః
న సూక్ష్మమ అపి మే కిం చిథ వయలీకమ ఇహ విథ్యతే
8 అర్దశ చ సుమహాన పరాప్తొ యేన యక్ష్యామి థేవతాః
పురస్కృత్యేహ భవతః సమానేష్యామహే మఖమ
9 హిమవన్తం తవయా గుప్తా గమిష్యామః పితామహ
బహ్వాశ్చర్యొ హి థేశః స శరూయతే థవిజసత్తమ
10 తదా భగవతా చిత్రం కల్యాణం బహుభాషితమ
థేవర్షిణా నారథేన థేవస్దానేన చైవ హ
11 నాభాగధేయః పురుషః కశ చిథ ఏవంవిధాన గురూన
లభతే వయసనం పరాప్య సుహృథః సాధు సంమతాన
12 ఏవమ ఉక్తాస తు తే రాజ్ఞా సర్వ ఏవ మహర్షయః
అభ్యనుజ్ఞాప్య రాజానం తదొభౌ కృష్ణ ఫల్గునౌ
పశ్యతామ ఏవ సర్వేషాం తత్రైవాథర్శనం యయుః
13 తతొ ధర్మసుతొ రాజా తత్రైవొపావిశత పరభుః
ఏవం నాతిమహాన కాలః స తేషామ అభ్యవర్తత
14 కుర్వతాం శౌచకర్మాణి భీష్మస్య నిధనే తథా
మహాథానాని విప్రేభ్యొ థథతామ ఔర్ధ్వథైహికమ
15 భీష్మ కర్ణ పురొగాణాం కురూణాం కురునన్థన
సహితొ ధృతరాష్ట్రేణ పరథథావ ఔర్ధ్వథైహికమ
16 తతొ థత్త్వా బహుధనం విప్రేభ్యః పాణ్డవర్షభః
ధృతరాష్ట్రం పురస్కృత్య వివేశ గజసాహ్వయమ
17 స సమాశ్వాస్య పితరం పరజ్ఞా చక్షుషమ ఈశ్వరమ
అన్వశాథ వై స ధర్మాత్మా పృదివీం భరాతృభిః సహ