అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 15)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
విజితే పాణ్డవేయైస తు పరశాన్తే చ థవిజొత్తమ
రాష్ట్రే కిం చక్రతుర వీరౌ వాసుథేవధనంజయౌ
2 [వ]
విజితే పాణ్డవేయైస తు పరశాన్తే చ విశాం పతే
రాష్ట్రే బభూవతుర హృష్టౌ వాసుథేవధనంజయౌ
3 విజహ్రాతే ముథా యుక్తౌ థివి థేవేశ్వరావ ఇవ
తౌ వనేషు విచిత్రేషు పర్వతానాం చ సానుషు
4 శైలేషు రమణీయేషు పల్వలేషు నథీషు చ
చఙ్క్రమ్యమాణౌ సంహృష్టావ అశ్వినావ ఇవ నన్థనే
5 ఇన్థ్రప్రస్దే మహాత్మానౌ రేమాతే కృష్ణ పాణ్డవౌ
పరవిశ్య తాం సభాం రమ్యాం విజహ్రాతే చ భారత
6 తత్ర యుథ్ధకదాశ చిత్రాః పరిక్లేశాంశ చ పార్దివ
కదా యొగే కదా యొగే కదయామ ఆసతుస తథా
7 ఋషీణాం థేవతానాం చ వంశాంస తావ ఆహతుస తథా
పరీయమాణౌ మహాత్మానౌ పురాణావ ఋషిసత్తమౌ
8 మధురాస తు కదాశ చిత్రాశ చిత్రార్ద పథనిశ్చయాః
నిశ్చయజ్ఞః స పార్దాయ కదయామ ఆస కేశవః
9 పుత్రశొకాభిసంతప్తం జఞాతీనాం చ సహస్రశః
కదాభిః శమయామ ఆస పార్దం శౌరిర జనార్థనః
10 స తమ ఆశ్వాస్య విధివథ విధానజ్ఞొ మహాతపాః
అపహృత్యాత్మనొ భారం విశశ్రామేవ సాత్వతః
11 తతః కదాన్తే గొవిన్థొ గుడాకేశమ ఉవాచ హ
సాన్త్వయఞ శలక్ష్ణయా వాచా హేతుయుక్తమ ఇథం వచః
12 విజితేయం ధరా కృత్స్నా సవ్యసాచిన పరంతప
తవథ బాహుబలమ ఆశ్రిత్య రాజ్ఞా ధర్మసుతేన హ
13 అసపత్నాం మహీం భుఙ్క్తే ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
భీమసేనప్రభావేన యమయొశ చ నరొత్తమ
14 ధర్మేణ రాజ్ఞా ధర్మజ్ఞ పరాప్తం రాజ్యమ అకణ్టకమ
ధర్మేణ నిహతః సంఖ్యే స చ రాజా సుయొధనః
15 అధర్మరుచయొ లుబ్ధాః సథా చాప్రియ వాథినః
ధార్తరాష్ట్రా థురాత్మానః సానుబన్ధా నిపాతితాః
16 పరశాన్తామ అఖిలాం పార్ద పృదివీం పృదివీపతిః
భుఙ్క్తే ధర్మసుతొ రాజా తవయా గుప్తః కురూథ్వహ
17 రమే చాహం తవయా సార్ధమ అరణ్యేష్వ అపి పాణ్డవ
కిమ ఉ యత్ర జనొ ఽయం వై పృదా చామిత్రకర్శన
18 యత్ర ధర్మసుతొ రాజా యత్ర భీమొ మహాబలః
యత్ర మాథ్రవతీ పుత్రౌ రతిస తత్ర పరా మమ
19 తదైవ సవర్గకల్పేషు సభొథ్థేశేషు భారత
రమణీయేషు పుణ్యేషు సహితస్య తవయానఘ
20 కాలొ మహాంస తవ అతీతొ మే శూర పుత్రమ అపశ్యతః
బలథేవం చ కౌరవ్య తదాన్యాన వృష్ణిపుంగవాన
21 సొ ఽహం గన్తుమ అభీప్సామి పురీం థవారవతీం పరతి
రొచతాం గమనం మహ్యం తవాపి పురుషర్షభ
22 ఉక్తొ బహువిధం రాజా తత్ర తత్ర యుధిష్ఠిరః
స హ భీష్మేణ యథ్య ఉక్తమ అస్మాభిః శొకకారితే
23 శిష్టొ యుధిష్ఠిరొ ఽసమాభిః శాస్తా సన్న అపి పాణ్డవః
తేన తచ చ వచః సమ్యగ గృహీతం సుమహాత్మనా
24 ధర్మపుత్రే హి ధర్మజ్ఞే కృతజ్ఞే సత్యవాథిని
సత్యం ధర్మొ మతిశ చాగ్ర్యా సదితిశ చ సతతం సదిరా
25 తథ్గత్వా తం మహాత్మానం యథి తే రొచతే ఽరజున
అస్మథ గమనసంయుక్తం వచొ బరూహి జనాధిపమ
26 న హి తస్యాప్రియం కుర్యాం పరాణత్యాగే ఽపయ ఉపస్దితే
కుతొ గన్తుం మహాబాహొ పురీం థవారవతీం పరతి
27 సర్వం తవ ఇథమ అహం పార్ద తవత పరీతిహితకామ్యయా
బరవీమి సత్యం కౌరవ్య న మిద్యైతత కదం చన
28 పరయొజనం చ నిర్వృత్తమ ఇహ వాసే మమార్జున
ధార్తరాష్ట్రొ హతొ రాజా సబలః సపథానుగః
29 పృదివీ చ వశే తాత ధర్మపుత్రస్య ధీమతః
సదితా సముథ్రవసనా స శైలవనకాననా
చితా రత్నైర బహువిధైః కురురాజస్య పాణ్డవ
30 ధర్మేణ రాజా ధర్మజ్ఞః పాతు సర్వాం వసుంధరామ
ఉపాస్యమానొ బహుభిః సిథ్ధైశ చాపి మహాత్మభిః
సతూయమానశ చ సతతం బన్థిభిర భరతర్షభ
31 తన మయా సహ గత్వాథ్య రాజానం కురువర్ధనమ
ఆపృచ్ఛ కురుశార్థూల గమనం థవారకాం పరతి
32 ఇథం శరీరం వసు యచ చ మే గృహే; నివేథితం పార్ద సథా యుధిష్ఠిరే
పరియశ చ మాన్యశ చ హి మే యుధిష్ఠిరః; సథా కురూణామ అధిపొ మహామతిః
33 పరయొజనం చాపి నివాసకారణే; న విథ్యతే మే తవథృతే మహాభుజ
సదితా హి పృద్వీ తవ పార్ద శాసనే; గురొః సువృత్తస్య యుధిష్ఠిరస్య హ
34 ఇతీథమ ఉక్తం స తథా మహాత్మనా; జనార్థనేనామిత విక్రమొ ఽరజునః
తదేతి కృచ్ఛ్రాథ ఇవ వాచమ ఈరయఞ; జనార్ధనం సంప్రతిపూజ్య పార్దివ