అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 13)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వా]
న బాహ్యం థరవ్యమ ఉత్సృజ్య సిథ్ధిర భవతి భారత
శారీరం థరవ్యమ ఉత్సృజ్య సిథ్ధిర భవతి వా న వా
2 బాహ్యథ్రవ్యవిముక్తస్య శారీరేషు చ గృధ్యతః
యొ ధర్మొ యత సుఖం చైవ థవిషతామ అస్తు తత తదా
3 థవ్యక్షరస తు భవేన మృత్యుస తర్యక్షరం బరహ్మ శాశ్వతమ
మమేతి థవ్యక్షరొ మృత్యుర న మమేతి చ శాశ్వతమ
4 బరహ్మ మృత్యుశ చ తౌ రాజన్న ఆత్మన్య ఏవ వయవస్దితౌ
అథృశ్యమానౌ భూతాని యొధయేతామ అసంశయమ
5 అవినాశొ ఽసయ సత్త్వస్య నియతొ యథి భారత
భిత్త్వా శరీరం భూతానామ అహింసా పరతిపథ్యతే
6 లబ్ధ్వాపి పృదివీం సర్వాం సహస్దావరజఙ్గమామ
మమత్వం యస్య నైవ సయాత కిం తయా స కరిష్యతి
7 అద వా వసతః పార్ద వనే వన్యేన జీవతః
మమతా యస్య థరవ్యేషు మృత్యొర ఆస్యే స వర్తతే
8 బాహ్యాన్తరాణాం శత్రూణాం సవభావం పశ్య భారత
యన న పశ్యతి తథ భూతం ముచ్యతే స మహాభయాత
9 కామాత్మానం న పరశంసన్తి లొకే; న చాకామాత కా చిథ అస్తి పరవృత్తిః
థానం హి వేథాధ్యయనం తపశ చ; కామేన కర్మాణి చ వైథికాని
10 వరతం యజ్ఞాన నియమాన ధయానయొగాన; కామేన యొ నారభతే విథిత్వా
యథ యథ ధయయం కామయతే స ధర్మొ; న యొ ధర్మొ నియమస తస్య మూలమ
11 అత్ర గాదాః కామగీతాః కీర్తయన్తి పురా విథః
శృణు సంకీర్త్యమానాస తా నిఖిలేన యుధిష్ఠిర
12 నాహం శక్యొ ఽనుపాయేన హన్తుం భూతేన కేన చిత
యొ మాం పరయతతే హన్తుం జఞాత్వా పరహరణే బలమ
తస్య తస్మిన పరహరణే పునః పరాథుర్భవామ్య అహమ
13 యొ మాం పరయతతే హన్తుం యజ్ఞైర వివిధథక్షిణైః
జఙ్గమేష్వ ఇవ కర్మాత్మా పునః పరాథుర్భవామ్య అహమ
14 యొ మాం పరయతతే హన్తుం వేథైర వేథాన్తసాధనైః
సదావరేష్వ ఇవ శాన్తాత్మా తస్య పరాథుర్భవామ్య అహమ
15 యొ మాం పరయతతే హన్తుం ధృత్యా సత్యపరాక్రమః
భావొ భవామి తస్యాహం స చ మాం నావబుధ్యతే
16 యొ మాం పరయతతే హన్తుం తపసా సంశితవ్రతః
తతస తపసి తస్యాద పునః పరాథుర్భవామ్య అహమ
17 యొ మాం పరయతతే హన్తుం మొక్షమ ఆస్దాయ పణ్డితః
తస్య మొక్షరతిస్దస్య నృత్యామి చ హసామి చ
అవధ్యః సర్వభూతానామ అహమ ఏకః సనాతనః
18 తస్మాత తవమ అపి తం కామం యజ్ఞైర వివిధథక్షిణైః
ధర్మం కురు మహారాజ తత్ర తే స భవిష్యతి
19 యజస్వ వాజిమేధేన విధివథ థక్షిణావతా
అన్యైశ చ వివిధైర యజ్ఞైః సమృథ్ధైర ఆప్తథక్షిణైః
20 మా తే వయదాస్తు నిహతాన బన్ధూన వీక్ష్య పునః పునః
న శక్యాస తే పునర థరష్టుం యే హతాస్మిన రణాజిరే
21 స తవమ ఇష్ట్వా మహాయజ్ఞైః సమృథ్ధైర ఆప్తథక్షిణైః
లొకే కీర్తిం పరాం పరాప్య గతిమ అగ్ర్యాం గమిష్యసి