అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 12)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వా]
థవివిధొ జాయతే వయాధిః శారీరొ మానసస తదా
పరస్పరం తయొర జన్మ నిర్థ్వంథ్వం నొపలభ్యతే
2 శరీరే జాయతే వయాదిః శారీరొ నాత్ర సంశయః
మానసొ జాయతే వయాధిర మనస్య ఏవేతి నిశ్చయః
3 శీతొష్ణే చైవ వాయుశ చ గుణా రాజఞ శరీరజాః
తేషాం గుణానాం సామ్యం చేత తథ ఆహుః సవస్దలక్షణమ
ఉష్ణేన బాధ్యతే శీతం శీతేనొష్ణం చ బాధ్యతే
4 సత్త్వం రజస తమశ చేతి తరయస తవ ఆత్మగుణాః సమృతాః
తేషాం గుణానాం సామ్యం చేత తథ ఆహుః సవస్దలక్షణమ
తేషామ అన్యతమొత్సేకే విధానమ ఉపథిశ్యతే
5 హర్షేణ బాధ్యతే శొకొ హర్షః శొకేన బాధ్యతే
కశ చిథ థుఃఖే వర్తమానః సుఖస్య సమర్తుమ ఇచ్ఛతి
కశ చిత సుఖే వర్తమానొ థుఃఖస్య సమర్తుమ ఇచ్ఛతి
6 స తవం న థుఃఖీ థుఃఖస్య న సుఖీ సుసుఖస్య వా
సమర్తుమ ఇచ్ఛసి కౌన్తేయ థిష్టం హి బలవత్తరమ
7 అద వా తే సవభావొ ఽయం యేన పార్దావకృష్యసే
థృష్ట్వా సభా గతాం కృష్ణామ ఏకవస్త్రాం రజస్వలామ
మిషతాం పాణ్డవేయానాం న తత సంస్మర్తుమ ఇచ్ఛసి
8 పరవ్రాజనం చ నగరాథ అజినైశ చ వివాసనమ
మహారణ్యనివాసశ చ న తస్య సమర్తుమ ఇచ్ఛసి
9 జటాసురాత పరిక్లేశశ చిత్రసేనేన చాహవః
సైన్ధవాచ చ పరిక్లేశొ న తస్య సమర్తుమ ఇచ్ఛసి
10 పునర అజ్ఞాతచర్యాయాం కీచకేన పథా వధః
యాజ్ఞసేన్యాస తథా పార్ద న తస్య సమర్తుమ ఇచ్ఛసి
11 యచ చ తే థరొణ భీష్మాభ్యాం యుథ్ధమ ఆసీథ అరింథమ
మనసైకేన యొథ్ధవ్యం తత తే యుథ్ధమ ఉపస్దితమ
తస్మాథ అభ్యుపగన్తవ్యం యుథ్ధాయ భరతర్షభ
12 పరమ అవ్యక్తరూపస్య పరం ముక్త్వా సవకర్మభిః
యత్ర నైవ శరైః కార్యం న భృత్యైర న చ బన్ధుభిః
ఆత్మనైకేన యొథ్ధవ్యం తత తే యుథ్ధమ ఉపస్దితమ
13 తస్మిన్న అనిర్జితే యుథ్ధే కామ అవస్దాం గమిష్యసి
ఏతజ జఞాత్వా తు కౌన్తేయ కృతకృత్యొ భవిష్యసి
14 ఏతాం బుథ్ధిం వినిశ్చిత్య భూతానామ ఆగతిం గతిమ
పితృపైతామహే వృత్తే శాధి రాజ్యం యదొచితమ