అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 99)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [లొమష]
తతః సవజ్రీ బలిభిర థైవతైర అభిరక్షితః
ఆససాథ తతొ వృత్రం సదితమ ఆవృత్య రొథసీ
2 కాలకేయైర మహాకాయైః సమన్తాథ అభిర కషితమ
సముథ్యతప్రహరణైః స శృఙ్గైర ఇవ పర్వతైః
3 తతొ యుథ్ధం సమభవథ థేవానాం సహ థానవైః
ముహూర్తం భరతశ్రేష్ఠ లొకత్రాస కరం మహత
4 ఉథ్యతప్రతిపిష్టానాం ఖడ్గానాం వీరబాహుభిః
ఆసీత సుతుములః శబ్థః శరీరేష్వ అభిపాత్యతామ
5 శిరొభిః పరపతథ్భిశ చ అన్తరిక్షాన మహీతలమ
తాలైర ఇవ మహీపాల వృన్తాథ భరష్టైర అథృశ్యత
6 తే హేమకవచా భూత్వా కాలేయాః పరిఘాయుధాః
తరిథశాన అభ్యవర్తన్త థావథగ్ధా ఇవాథ్రయః
7 తేషాం వేగవతాం వేగం సహితానాం పరధావతామ
న శేకుస తరిథశాః సొఢుం తే భగ్నాః పరాథ్రవన భయాత
8 తాన థృష్ట్వా థరవతొ భీతాన సహస్రాక్షః పురంథరః
వృత్రే వివర్ధమానే చ కశ్మలం మహథ ఆవిశత
9 తం శక్రం కశ్మలావిష్టం థృష్ట్వా విష్ణుః సనాతనః
సవతేజొ వయథధాచ ఛక్రే బలమ అస్య వివర్ధయన
10 విష్ణునాప్యాయితం శక్రం థృష్ట్వా థేవగణాస తతః
సవం సవం తేజః సమాథధ్యుస తదా బరహ్మర్షయొ ఽమలాః
11 స సమాప్యాయితః శక్రొ విష్ణునా థైవతైః సహ
ఋషిభిశ చ మహాభాగైర బలవాన సమపథ్యత
12 జఞాత్వా బలస్దం తరిథశాధిపం తు; ననాథ వృత్రొ మహతొ నినాథాన
తస్య పరణాథేన ధరా థిశశ చ; ఖం థయౌర నగరాశ చాపి చచాల సర్వమ
13 తతొ మహేన్థ్రః పరమాభితప్తః; శరుత్వా రవం ఘొరరూపం మహాన్తమ
భయే నిమగ్నస తవరితం ముమొచ; వజ్రం మహత తస్య వధాయ రాజన
14 స శక్రవజ్రాభిహతః పపాత; మహాసురః కాఞ్చనమాల్యధారీ
యదా మహాఞ శైలవరః పురస్తాత; స మన్థరొ విష్ణుకరాత పరముక్తః
15 తస్మిన హతే థైత్య వరే భయార్తః; శక్రః పథుథ్రావ సరః పరవేష్టుమ
వజ్రం న మేనే సవకరాత పరముక్తం; వృత్రం హతం చాపి భయాన న మేనే
16 సర్వే చ థేవా ముథితాః పరహృష్టా; మహర్షయశ చేన్థ్రమ అభిష్టువన్తః
సర్వాంశ చ థైత్యాంస తవరితాః సమేత్య; జఘ్నుః సురా వృత్రవధాభితప్తాన
17 తే వధ్యమానాస తరిథశైస తథానీం; సముథ్రమ ఏవావివిశుర భయార్తాః
పరవిశ్య చైవొథధిమ అప్రమేయం; ఝషాకులం రత్నసమాకులం చ
18 తథా సమ మన్త్రం సహితాః పరచక్రుస; తరైలొక్యనాశార్దమ అభిస్మయన్తః
తత్ర సమ కే చిన మతినిశ్చయ జఞాస; తాంస తాన ఉపాయాన అనువర్ణయన్తి
19 తేషాం తు తత్ర కరమకాలయొగాథ; ఘొరా మతిశ చిన్తయతాం బభూవ
యే సన్తి విథ్యా తపసొపపన్నాస; తేషాం వినాశః పరదమం తు కార్యః
20 లొకా హి సర్వే తపసా ధరియన్తే; తస్మాత తవరధ్వం తపసః కషయాయ
యే సన్తి కే చిథ ధి వసుంధరాయాం; తపస్వినొ ధర్మవిథశ చ తజ జఞాః
తేషాం వధః కరియతాం కషిప్రమ ఏవ; తేషు పరనష్టేషు జగత పరనష్టమ
21 ఏవం హి సర్వే గతబుథ్ధిభావా; జగథ వినాశే పరమప్రహృష్టాః
థుర్గం సమాశ్రిత్య మహొర్మిమన్తం; రత్నా కరం వరుణస్యాలయం సమ